Beta version

Words with aɪə from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
faɪə fire 153.04
haɪə higher 81.90
ɪntaɪə entire 52.43
ɛmpaɪə empire 27.19
waɪə wire 19.42
dɪzaɪə desire 17.57
kwaɪə choir 17.44
ɹɪkwaɪə require 16.43
baɪə buyer 13.43
vaɪə via 13.14
haɪə hire 10.86
pɹaɪə prior 10.43
væmpaɪə vampire 9.56
laɪə liar 9.36
ədmaɪə admire 9.26
ɹɪtaɪə retire 9.23
ɪnspaɪə inspire 8.96
taɪə tyre 6.72
dɹaɪə drier 6.18
kwɒlɪfaɪə qualifier 5.06
daɪə dire 4.50
səplaɪə supplier 4.28
sæfaɪə sapphire 3.79
bɒnfaɪə bonfire 3.53
saɪə sire 3.41
əspaɪə aspire 3.32
spɪtfaɪə spitfire 3.20
əkwaɪə acquire 2.91
sætaɪə satire 2.48
dɹaɪə dryer 2.21
ɡʌnfaɪə gunfire 2.20
ʌmpaɪə umpire 1.92
ʃaɪə shire 1.81
mɪsaɪə messiah 1.77
taɪə tire 1.60
spaɪə spire 1.55
fɹaɪə fryer 1.27
skwaɪə squire 1.23
daɪə dyer 1.21
fɹaɪə friar 0.95
ətaɪə attire 0.92
kæmpfaɪə campfire 0.87
ɹiːwaɪə rewire 0.85
pəpaɪə papaya 0.79
kɹɒsfaɪə crossfire 0.64
waɪldfaɪə wildfire 0.61
kɹaɪə crier 0.59
bækfaɪə backfire 0.59
maɪə mire 0.58
ɪkspaɪə expire 0.55
æmplɪfaɪə amplifier 0.53
ɒkjʊpaɪə occupier 0.50
pəɹaɪə pariah 0.50
flaɪə flier 0.46
tɹaɪə trier 0.44
aɪə ire 0.43
ɪnkwaɪə inquire 0.41