Beta version

Words with ə from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
əʊvə over 1389.54
ʌðə other 945.27
ɑːftə after 871.49
nɛvə never 772.58
ənʌðə another 618.19
bɛtə better 581.61
ɛvə ever 473.44
təɡɛðə together 401.63
ʌndə under 394.64
nʌmbə number 364.55
ɑːnsə answer 362.24
wɔːtə water 339.35
ɹɪmɛmbə remember 327.96
leɪtə later 317.21
mɪnɪstə minister 278.37
wɛðə whether 245.36
ɹɑːðə rather 243.74
leɪbə labour 226.44
fjuːt͡ʃə future 199.93
mʌðə mother 194.67
fɑːðə father 180.93
mætə matter 174.84
ɡɒnə gonna 173.70
pɹɛʃə pressure 163.29
fɜːðə further 154.98
sɛntə centre 153.76
aɪðə either 151.44
wɒtɛvə whatever 147.91
ɔːdə order 141.55
pɪkt͡ʃə picture 133.83
wɛðə weather 132.93
piːtə peter 128.54
wʌndə wonder 114.11
lɒŋɡə longer 113.93
kʌlə colour 112.50
meɪd͡ʒə major 111.20
bɪɡə bigger 105.90
liːdə leader 105.78
dɒktə doctor 105.25
ɛkstɹə extra 104.39
pətɪkjʊlə particular 104.32
sɪlvə silver 103.21
bɹʌðə brother 102.13
sʌmə summer 100.37
fɔːmə former 99.79
dɔːtə daughter 93.68
ɒfə offer 93.45
kɔːnə corner 91.08
sɛktə sector 88.31
peɪpə paper 86.57
kæɹəktə character 85.80
ɹɪvə river 84.57
pɒpjʊlə popular 81.85
mɛmbə member 81.44
sɪstə sister 80.50
mænɪd͡ʒə manager 79.98
haʊɛvə however 79.30
wɪnə winner 77.22
pɹɒpə proper 76.48
t͡ʃaɪnə china 74.92
fɪɡə figure 74.88
kʌvə cover 73.04
lɛtə letter 71.22
mɪlɪmiːtə mm 69.71
ʃʊɡə sugar 69.03
kæməɹə camera 68.38
neɪt͡ʃə nature 67.52
wɪntə winter 67.09
sɪmɪlə similar 64.00
kləʊsə closer 62.99
suːpə super 61.01
dɪnə dinner 58.97
mɑːstə master 57.10
əʊldə older 57.03
deɪnd͡ʒə danger 56.47
ɒfɪsə officer 55.16
θɪətə theatre 54.39
fleɪvə flavour 53.37
kʌlt͡ʃə culture 53.18
wɒnə wanna 52.41
dɹaɪvə driver 51.16
klɛvə clever 51.11
miːdjə media 50.92
kwɔːtə quarter 50.04
mɜːdə murder 49.84
feɪvə favour 48.73
dɪlɪvə deliver 48.73
bʌtə butter 48.05
kənsɪdə consider 47.89
hɑːdə harder 47.69
tiːt͡ʃə teacher 47.39
smɔːlə smaller 47.13
plɛʒə pleasure 46.05
hæmə hammer 45.62
dɪɹɛktə director 44.96
əʊnə owner 44.75
t͡ʃɑːnsələ chancellor 44.26
ʌlstə ulster 44.22
pɑːtnə partner 43.95
kəmpjuːtə computer 43.80
bɪheɪvjə behaviour 43.61
ɡɹeɪtə greater 42.78
siːnjə senior 41.56
fəɹɛvə forever 41.11
bɔːdə border 40.85
dɪzɑːstə disaster 40.72
fɑːstə faster 40.29
ɡɒtə gotta 39.56
jʌŋɡə younger 38.71
kænsə cancer 37.59
ɹɒd͡ʒə roger 35.33
naɪðə neither 35.07
ɒnə honour 34.71
æktə actor 34.39
spiːkə speaker 34.11
fɪŋɡə finger 33.96
ɹɛɡjʊlə regular 33.42
huːɛvə whoever 33.40
dɹɑːmə drama 33.07
fɜːnɪt͡ʃə furniture 32.87
fəmɪljə familiar 32.71
pɹəfɛsə professor 32.02
fæktə factor 31.41
sɪŋə singer 30.38
mɛʒə measure 30.29
njuːspeɪpə newspaper 30.08
tɛmpɹət͡ʃə temperature 30.01
stɹɒŋɡə stronger 29.93
stɹʌkt͡ʃə structure 29.70
meɪkə maker 29.32
ʃəʊldə shoulder 29.00
tɹɛʒə treasure 28.79
ɡɹændfɑːðə grandfather 28.54
fiːt͡ʃə feature 28.40
mɒnstə monster 28.20
mɪɹə mirror 28.17
bɒðə bother 28.01
feɪljə failure 27.08
spɛktækjʊlə spectacular 27.03
wɛnɛvə whenever 26.91
ədvɛnt͡ʃə adventure 26.69
ɛntə enter 26.48
dɪskʌvə discover 26.43
ɒpəɹə opera 25.86
ɹaɪtə writer 25.79
waɪdə wider 25.74
deɪtə data 25.68
bɪldə builder 25.39
ɪəɹə era 25.11
t͡ʃeɪmbə chamber 24.67
pɹɛmjə premier 24.36
wɛəɹɛvə wherever 24.35
ɛdɪtə editor 24.30
lɑːd͡ʒə larger 24.22
pɛpə pepper 24.11
kʌstəmə customer 23.96
hɛlɪkɒptə helicopter 23.78
kɪlə killer 23.48
səʊld͡ʒə soldier 23.16
taɪɡə tiger 22.85
fɑːmə farmer 22.63
mɪkst͡ʃə mixture 22.61
əd͡ʒɛndə agenda 22.09
kwɪkə quicker 21.43
kælɪndə calendar 21.38
ɡɹænmʌðə grandmother 21.16
kiːpə keeper 20.89
t͡ʃiːpə cheaper 20.55
sɪnəmə cinema 20.51
sʌfə suffer 20.49
hɛðə heather 20.36
kɹiːt͡ʃə creature 20.30
æŋɡə anger 20.14
d͡ʒɪnd͡ʒə ginger 19.90
twɪtə twitter 19.90
ɡæðə gather 19.63
ænə anna 19.57
kaʊntə counter 19.54
d͡ʒuːnjə junior 19.44
wɜːkə worker 19.11
dɪzaɪnə designer 18.97
ʌpə upper 18.93
stɑːtə starter 18.82
kənsjuːmə consumer 18.67
ɹʌnə runner 18.37
kɒpə copper 17.98
miːtə metre 17.97
snuːkə snooker 17.94
piːtsə pizza 17.86
fɒstə foster 17.80
ɹɪmaɪndə reminder 17.70
məʊtə motor 17.64
spaɪdə spider 17.48
ɹɪpɔːtə reporter 17.25
neɪbə neighbour 17.24
lɔːjə lawyer 17.15
ɔːθə author 17.13
suːnə sooner 17.07
wɒtsəʊɛvə whatsoever 17.03
fɔːmjʊlə formula 16.87
səʊlə solar 16.82
diːpə deeper 16.72
tɜːnə turner 16.70
səʊfə sofa 16.59
dɑːnsə dancer 16.55
ɪnfɹəstɹʌkt͡ʃə infrastructure 16.46
bənɑːnə banana 16.41
ɔːltəɡɛðə altogether 16.12
beɪkə baker 15.87
tiːneɪd͡ʒə teenager 15.77
pæstə pasta 15.60
kæpt͡ʃə capture 15.53
hjuːmə humour 15.51
kɑːtə carter 15.51
lʌvə lover 15.42
bɪtə bitter 15.38
hʌntə hunter 15.19
tɛkst͡ʃə texture 15.03
ɪnspɛktə inspector 14.97
mænə manner 14.91
ɔːkɪstɹə orchestra 14.85
maɪnə minor 14.79
paʊdə powder 14.76
diːlə dealer 14.76
ɛɹə error 14.67
lɛðə leather 14.60
lædə ladder 14.57
lɪtəɹət͡ʃə literature 14.57
ɑːkɪtɛkt͡ʃə architecture 14.47
hɒɹə horror 14.42
mɑːmə mama 14.38
pɹɪzɛntə presenter 14.34
tʌfə tougher 14.18
ɡʌvənə governor 13.99
pɒtə potter 13.97
dɒlə dollar 13.94
ɹɪkʌvə recover 13.66
laɪtə lighter 13.62
ɡəʊlkiːpə goalkeeper 13.60
ʃɛltə shelter 13.57
lɪvə liver 13.51
kəmɪʃn̩ə commissioner 13.40
kuːpə cooper 13.34
hɑːbə harbour 13.32
ɪnə inner 13.23
mɪlə miller 13.12
wɔːkə walker 13.09
bɹaɪtə brighter 13.05
ɹɛd͡ʒɪstə register 12.94
pæsɪnd͡ʒə passenger 12.88
kəmɑːndə commander 12.86
pɹəsiːd͡ʒə procedure 12.63
æmətə amateur 12.60
pɹədjuːsə producer 12.31
lɒbstə lobster 12.16
pɹɪzn̩ə prisoner 12.14
seɪfə safer 12.08
sɪɡnət͡ʃə signature 11.97
vɪnɪɡə vinegar 11.95
stɹeɪnd͡ʒə stranger 11.85
kəlɛktə collector 11.76
mɒnɪtə monitor 11.67
bʌstə buster 11.62
ɹʌbə rubber 11.58
tɛɹə terror 11.53
tɛndə tender 11.41
skʌlpt͡ʃə sculpture 11.33
faɪvə fiver 11.22
kliːnə cleaner 11.18
vɪlə villa 11.15
bʊt͡ʃə butcher 11.14
tɪmbə timber 11.11
əɹiːnə arena 10.94
peɪntə painter 10.80
tɛnə tenner 10.76
ʌndəwɔːtə underwater 10.53
wɔːmə warmer 10.49
bɪdə bidder 10.41
kəmpəʊzə composer 10.26
faɪtə fighter 10.22
sʌpə supper 10.21
aʊtə outer 10.16
bɔɪlə boiler 10.10
fʊtbɔːlə footballer 10.08
tɔːt͡ʃə torture 9.99
həʊldə holder 9.98
fiːvə fever 9.80
mɪstə mister 9.74
pɔːtə porter 9.73
fətɒɡɹəfə photographer 9.71
vənɪlə vanilla 9.71
kuːlə cooler 9.64
æmbə amber 9.62
luːzə loser 9.61
ɛmpəɹə emperor 9.56
kɒlə collar 9.50
kləʊʒə closure 9.48
bæd͡ʒə badger 9.40
ɪkspɛndɪt͡ʃə expenditure 9.36
ɪnkaʊntə encounter 9.35
vɪzɪtə visitor 9.33
t͡ʃæptə chapter 9.31
stɹaɪkə striker 9.31
ʌndəkʌvə undercover 9.29
plɑːstə plaster 9.28
ɹaɪdə rider 9.22
ədvaɪzə adviser 9.18
səlɪsɪtə solicitor 9.12
skɪpə skipper 9.05
æmbæsədə ambassador 9.03
ɹəʊlə roller 8.92
vɪktə victor 8.86
dɪfɛndə defender 8.82
kəntɛndə contender 8.62
naɪsə nicer 8.61
θʌndə thunder 8.60
saɪdə cider 8.57
lɪtə litter 8.53
vɛnt͡ʃə venture 8.45
eɪkə acre 8.43
pəʊstə poster 8.43
mænə manor 8.40
laʊdə louder 8.32
mɪnət͡ʃə miniature 8.30
pəʊlə polar 8.29
ʃɔːtə shorter 8.29
tɹeɪnə trainer 8.25
hɛdə header 8.16
ɪnkləʊʒə enclosure 8.12
lɛʒə leisure 8.06
ʃiːlə sheila 7.97
vɒdkə vodka 7.90
ɑːmə armour 7.82
vɪkə vicar 7.78
tɹɔːmə trauma 7.76
nɪəɹə nearer 7.75
pɹɛdətə predator 7.73
ʌmbɹɛlə umbrella 7.68
tɹɪɡə trigger 7.66
iːɡə eager 7.63
kɒɹɪændə coriander 7.62
kəʊldə colder 7.59
mɔɪst͡ʃə moisture 7.57
ɡɑːdnə gardener 7.56
ɡlæmə glamour 7.54
fɛðə feather 7.54
wɒndə wander 7.37
kaʊnsələ councillor 7.26
pəfɔːmə performer 7.26
bɒmə bomber 7.24
klɪəɹə clearer 7.14
bʌtlə butler 7.08
dɪsɔːdə disorder 6.99
d͡ʒʌmpə jumper 6.99
tɹæktə tractor 6.97
lɑːftə laughter 6.97
bʌɹə borough 6.96
daɪnə diner 6.92
ɹəʊvə rover 6.87
hɑːpə harper 6.82
dɪlɛmə dilemma 6.82
kaɪndə kinda 6.76
bɒksə boxer 6.75
dɪvɛləpə developer 6.72
wɪt͡ʃɛvə whichever 6.71
wɔːlpeɪpə wallpaper 6.69
faʊndə founder 6.68
hælɪluːjə hallelujah 6.68
æɡɹɪkʌlt͡ʃə agriculture 6.68
ɔɪstə oyster 6.67
kɹækə cracker 6.65
dɪɡə digger 6.51
ɡɹæmə grammar 6.43
pɔːɹə poorer 6.42
ɹɛɡjʊleɪtə regulator 6.40
ɒtə otter 6.33
ɒpəɹeɪtə operator 6.31
liːtə litre 6.30
dɑːkə darker 6.29
dɪpɑːt͡ʃə departure 6.25
tɜːnəʊvə turnover 6.22
sɛlə cellar 6.16
bætə batter 6.16
d͡ʒɛst͡ʃə gesture 6.14
tɛmpə temper 6.14
fɹiːzə freezer 6.13
kʊkə cooker 6.12
pəʊkə poker 6.07
səpɔːtə supporter 6.02
kəndʌktə conductor 5.95
kənteɪnə container 5.94
wiːkə weaker 5.94
kjuːkʌmbə cucumber 5.88
kəmpɛtɪtə competitor 5.88
hʌŋɡə hunger 5.86
tɔːlə taller 5.85
mɜːdəɹə murderer 5.81
leɪzə laser 5.80
pɪkjuːljə peculiar 5.80
tuːnə tuna 5.79
ɹɪt͡ʃə richer 5.73
səɹɛndə surrender 5.71
seɪlə sailor 5.69
fɪʃə fisher 5.67
ɹuːmə rumour 5.59
mænjʊfækt͡ʃəɹə manufacturer 5.58
lɛkt͡ʃə lecture 5.47
bɹɔːdə broader 5.44
ælfə alpha 5.42
hɛktə hector 5.41
skɔːɹə scorer 5.41
biːkə beaker 5.40
θʌɹə thorough 5.38
pændə panda 5.36
bæŋkə banker 5.35
kɒɹənə coroner 5.32
ɡəɹɪlə gorilla 5.31
bʌzə buzzer 5.31
ɪkspəʊʒə exposure 5.24
ɡɹændɔːtə granddaughter 5.22
ʌtə utter 5.19
fɛəɹə fairer 5.17
ɹiːdə reader 5.15
hɒtə hotter 5.15
pɹɒpəɡændə propaganda 5.12
taɪtə tighter 5.12
dɹʌmə drummer 5.09
jʌŋstə youngster 5.07
tjuːmə tumour 5.03
ɹeɪnd͡ʒə ranger 5.01
θɹɪlə thriller 4.99
mənuːvə manoeuvre 4.96
sʌkə sucker 4.96
lætə latter 4.95
sɪmplə simpler 4.94
zɛbɹə zebra 4.92
dəʊnə donor 4.90
ɹeɪzə razor 4.86
əʊpn̩ə opener 4.85
faɪbə fibre 4.85
pɛnʃənə pensioner 4.84
ɔːltə alter 4.83
ʌnkʌvə uncover 4.82
ɪnstɹʌktə instructor 4.81
tɹeɪlə trailer 4.80
sɪnɪstə sinister 4.74
sɛlə seller 4.73
æŋkə anchor 4.71
məɹiːnə marina 4.71
sɜːkjʊlə circular 4.70
wɪspə whisper 4.70
hæmstə hamster 4.66
kəʊstə coaster 4.66
hɛədɹɛsə hairdresser 4.64
teɪkəʊvə takeover 4.60
kætəpɪlə caterpillar 4.59
bæntə banter 4.56
weɪtə waiter 4.56
d͡ʒɛndə gender 4.55
ɪnvɛntə inventor 4.55
bɜːnə burner 4.54
fɹækt͡ʃə fracture 4.54
liːvə lever 4.54
bɹɔːdkɑːstə broadcaster 4.52
mɔːtə mortar 4.51
ɪnvɛstə investor 4.49
pənɪnsjʊlə peninsula 4.49
slɔːtə slaughter 4.49
səʊbə sober 4.47
klʌtə clutter 4.46
viːzə visa 4.46
ɪksplɔːɹə explorer 4.45
lævəndə lavender 4.43
plʌmə plumber 4.42
əbzɜːvə observer 4.41
kwaɪətə quieter 4.41
swɪmə swimmer 4.41
kɒmɛnteɪtə commentator 4.40
lɛsə lesser 4.40
tɹævlə traveller 4.38
mɑːkə marker 4.36
miːtə meter 4.36
laɪnə liner 4.35
klʌstə cluster 4.33
kɪləʊmiːtə kilometre 4.32
ɪkst͡ʃɛkə exchequer 4.32
kɒŋkə conquer 4.32
θɪkə thicker 4.30
pɹəvaɪdə provider 4.29
ɹuːlə ruler 4.29
ɹiːteɪlə retailer 4.27
seɪvjə saviour 4.27
bʌŋkə bunker 4.27
skuːtə scooter 4.27
fɪltə filter 4.25
mænjʊfækt͡ʃə manufacture 4.25
bɑːbə barber 4.24
ɡlɪtə glitter 4.20
bɑːkə barker 4.16
sæmbə samba 4.13
hɛdmɑːstə headmaster 4.12
stæmɪnə stamina 4.09
bɜːɡlə burglar 4.08
sɒkə soccer 4.07
mæsəkə massacre 4.05
kɑːpəntə carpenter 4.03
pænəɹɑːmə panorama 4.01
lɑːvə lava 4.01
ɛldə elder 4.00
lɒkə locker 3.99
juːzə user 3.98
dɛltə delta 3.82
sɒftə softer 3.82
ɔːltə altar 3.79
pɑːmə palmer 3.78
sɛnətə senator 3.78
ɛntəteɪnə entertainer 3.75
tɹeɪdə trader 3.75
səvaɪvə survivor 3.68
lɑːɡə lager 3.66
kəʊlə cola 3.66
ɪnvɛstɪɡeɪtə investigator 3.66
θɪnə thinner 3.65
wɔːtəkʌlə watercolour 3.65
stɹɛt͡ʃə stretcher 3.63
kɛəteɪkə caretaker 3.62
bʌɡə bugger 3.62
əfɛndə offender 3.62
səʊdə soda 3.62
kəmpəʊʒə composure 3.61
bəʊlə bowler 3.58
t͡ʃɑːmə charmer 3.56
maɪnə miner 3.54
ɪndɛvə endeavour 3.53
pɹiːdɪsɛsə predecessor 3.53
nɛktə nectar 3.53
pɑːlə parlour 3.50
bænə banner 3.50
ɡɒlfə golfer 3.50
huːvə hoover 3.49
fɪkst͡ʃə fixture 3.48
pɪlə pillar 3.47
teɪlə tailor 3.47
dɪtɛktə detector 3.44
t͡ʃɑːtə charter 3.42
paɪpə piper 3.42
spɒnsə sponsor 3.41
bæɹɪstə barrister 3.40
kəʊmə coma 3.39
sɑːɡə saga 3.39
kɹiːeɪtə creator 3.37
hæŋəʊvə hangover 3.36
bʌmpə bumper 3.36
ɹɛplɪkə replica 3.36
fɪlɒsəfə philosopher 3.33
ʒɒŋɹə genre 3.32
tɛnə tenor 3.32
sɪlɪndə cylinder 3.30
bɹeɪkə breaker 3.29
skʌlptə sculptor 3.26
æsmə asthma 3.25
swiːpə sweeper 3.25
kəntɹəʊlə controller 3.24
sɛkjʊlə secular 3.24
dɪkteɪtə dictator 3.24
vəɹɒnɪkə veronica 3.24
ɹɪsɜːt͡ʃə researcher 3.23
tɒdl̩ə toddler 3.22
kæmpeɪnə campaigner 3.22
nɒkə knocker 3.21
maɪldə milder 3.21
ɹɪæktə reactor 3.19
biːvə beaver 3.18
pɑːʃə pasha 3.18
aʊtsaɪdə outsider 3.18
t͡ʃɒpə chopper 3.16
bɪliːvə believer 3.16
kəʊɑːlə koala 3.14
t͡ʃɛdə cheddar 3.11
jəʊɡə yoga 3.11
səksɛsə successor 3.09
sɪəɹə sierra 3.05
baʊnsə bouncer 3.03
kɑːstə caster 3.03
lɪkə liquor 3.02
mɛtəfə metaphor 3.01
bæt͡ʃələ bachelor 3.00
t͡ʃælɪnd͡ʒə challenger 2.99
kjʊəɹeɪtə curator 2.99
ədmɪnɪstɹeɪtə administrator 2.99
fɪtə fitter 2.99
faɪnə finer 2.98
ɑːt͡ʃə archer 2.98
kʌtə cutter 2.97
smɑːtə smarter 2.97
tʌkə tucker 2.96
ɡɹænd͡ʒə grandeur 2.95
pjuːtə pewter 2.95
bəɹɒmɪtə barometer 2.94
d͡ʒəʊkə joker 2.92
nɒstæld͡ʒə nostalgia 2.91
pɒst͡ʃə posture 2.91
kʌpə cuppa 2.91
ɡæŋstə gangster 2.91
kəntɹæktə contractor 2.90
fɹɛʃə fresher 2.89
hʊkə hooker 2.89
skænə scanner 2.88
ɡlæsjə glacier 2.87
vəʊtə voter 2.85
mɛkə mecca 2.84
flɔːɹə flora 2.83
pæpɹɪkə paprika 2.83
dɪfə differ 2.80
mɪksə mixer 2.80
t͡ʃiːtə cheetah 2.79
kɹeɪtə crater 2.77
ɡiːzə geezer 2.75
tjuːtə tutor 2.75
stɪkə sticker 2.75
mænslɔːtə manslaughter 2.73
kəmjuːtə commuter 2.73
dɪkæntə decanter 2.72
ɡʌtə gutter 2.71
swiːtə sweeter 2.71
blædə bladder 2.69
ətækə attacker 2.68
ɹiːkənsɪdə reconsider 2.67
kɔːlə caller 2.67
pæɹə para 2.65
spɹɪntə sprinter 2.61
dɪʃwɒʃə dishwasher 2.60
d͡ʒæspə jasper 2.59
sɔːtɑːftə sought-after 2.59
lɛkt͡ʃəɹə lecturer 2.58
kwəʊtə quota 2.58
suːpəvaɪzə supervisor 2.57
wɪŋə winger 2.54
d͡ʒɛnəɹeɪtə generator 2.53
ɹʌmbə rumba 2.52
sɪmə simmer 2.52
spænə spanner 2.51
mɛsɪnd͡ʒə messenger 2.50
ɹeɪdɪeɪtə radiator 2.50
mʌskjʊlə muscular 2.49
taɪmə timer 2.49
dɹɛsə dresser 2.48
pɑːstə pastor 2.48
stɒpə stopper 2.47
luːnə lunar 2.47
mɜːd͡ʒə merger 2.45
tɹɔɪkə troika 2.45
faʊlə fowler 2.44
ɹɪkɔːdə recorder 2.42
ɡɒdfɑːðə godfather 2.41
pʌblɪʃə publisher 2.41
daɪvə diver 2.40
ænsɛstə ancestor 2.40
skætə scatter 2.40
bɹəʊkə broker 2.38
klaɪmə climber 2.38
plæzmə plasma 2.38
kælɪbə calibre 2.38
tæŋkə tanker 2.37
ədvɛnt͡ʃəɹə adventurer 2.35
ɪndɪkeɪtə indicator 2.34
waɪzə wiser 2.34
kəʊbɹə cobra 2.34
sɔːsə saucer 2.34
wiːvə weaver 2.34
sɜːkə circa 2.30
splɛndə splendour 2.29
bɹiːðə breather 2.28
kɒɹɪɒɡɹəfə choreographer 2.28
dɹeɪpə draper 2.27
tænə tanner 2.27
pɹɒsɪkjuːtə prosecutor 2.27
tɹeɪtə traitor 2.26
fʊlə fuller 2.25
spɛkteɪtə spectator 2.25
dɛkəɹeɪtə decorator 2.25
flʌtə flutter 2.25
pætə patter 2.25
sʌlfə sulphur 2.25
pɹɪntə printer 2.24
kɹɪkɪtə cricketer 2.23
hændlə handler 2.22
mɪnstə minster 2.22
ʃeɪkə shaker 2.21
iːtə eater 2.19
skɹuːdɹaɪvə screwdriver 2.19
sməʊkə smoker 2.18
ɪnsaɪdə insider 2.18
biːtə beta 2.17
kəɹɪzmə charisma 2.17
hɒpə hopper 2.17
ɡʌnpaʊdə gunpowder 2.16
kɒŋkəɹə conqueror 2.16
pɹiːt͡ʃə preacher 2.15
ʌnfəmɪljə unfamiliar 2.15
əd͡ʒuːdɪkeɪtə adjudicator 2.13
kaʊnsl̩ə counsellor 2.13
lɛndə lender 2.13
spɪnə spinner 2.12
siːʒə seizure 2.10
vaɪpə viper 2.10
blɛndə blender 2.10
ɡɑːlə gala 2.10
skɒlə scholar 2.10
peɪsmeɪkə pacemaker 2.09
kæmpə camper 2.09
njuːməʊnjə pneumonia 2.09
bɹəʊʃə brochure 2.08
njuːkʌmə newcomer 2.08
stɪɡmə stigma 2.07
blɒkbʌstə blockbuster 2.06
kəʊkə coca 2.05
flætə flatter 2.04
mɒmə momma 2.03
klætə clatter 2.02
swæɡə swagger 2.02
θəmɒmɪtə thermometer 2.01
stæt͡ʃə stature 1.99
ʃəʊfə chauffeur 1.98
dɹɪŋkə drinker 1.98
ɡɹiːnə greener 1.98
ʃɒpkiːpə shopkeeper 1.97
ɪntɹuːdə intruder 1.97
kɑːmə karma 1.97
təʊstə toaster 1.97
wɛtə wetter 1.96
əstɹɒnəmə astronomer 1.95
fɹɛʃwɔːtə freshwater 1.93
pænθə panther 1.92
plætə platter 1.92
sɛntɪmiːtə centimetre 1.92
kælkjʊleɪtə calculator 1.92
ɪnɪɡmə enigma 1.92
səlaɪvə saliva 1.92
kɒləɹə cholera 1.91
ɹɛndə render 1.91
dæɡə dagger 1.91
ɡlɪmə glimmer 1.91
bəʊldə boulder 1.90
kæt͡ʃə catcher 1.90
ɹɪmeɪndə remainder 1.90
kɑːmə calmer 1.89
mɪdsʌmə midsummer 1.88
lɑːdə larder 1.88
həʊmə homer 1.87
ʃɪvə shiver 1.86
daɪæmɪtə diameter 1.85
pɑːst͡ʃə pasture 1.84
əɹəʊmə aroma 1.84
kəʊɔːdɪneɪtə co-ordinator 1.84
huːlə hula 1.83
tɪŋkə tinker 1.83
ʌʃə usher 1.83
t͡ʃɑːd͡ʒə charger 1.83
ɛlɪveɪtə elevator 1.83
pʌŋkt͡ʃə puncture 1.82
seɪvə saver 1.82
stiːmə steamer 1.82
d͡ʒuːələ jeweller 1.82
seɪbə sabre 1.82
ædə adder 1.81
pɹəpɛlə propeller 1.81
dɪskləʊʒə disclosure 1.80
ɪkweɪtə equator 1.80
t͡ʃætə chatter 1.80
haʊskiːpə housekeeper 1.79
kɪŋfɪʃə kingfisher 1.79
ʃɑːpə sharper 1.79
keɪtə cater 1.78
lɪŋɡə linger 1.77
dɒd͡ʒə dodger 1.76
nəʊvə nova 1.76
mɪlɪmiːtə millimetre 1.75
pɹɒspə prosper 1.75
ɹɛəɹə rarer 1.75
teɪkə taker 1.75
ælɪluːjə alleluia 1.74
ɹeɪsə racer 1.74
bɛəɹə bearer 1.73
swɛtə sweater 1.73
wʊdpɛkə woodpecker 1.73
vʌlɡə vulgar 1.72
kaɪndə kinder 1.71
ʃɛəhəʊldə shareholder 1.71
fɔːlkənə falconer 1.71
bɪɡɪnə beginner 1.70
kləʊvə clover 1.70
pəɹɪmɪtə perimeter 1.70
skɹæmblə scrambler 1.70
veɪpə vapour 1.69
teɪstə taster 1.69
vaɪvə viva 1.69
hæmpə hamper 1.68
hɒvə hover 1.68
stɹɪpə stripper 1.68
hiːtə heater 1.67
paɪɛlə paella 1.66
hɛlpə helper 1.66
mɑːtə martyr 1.66
tɹaʊzə trouser 1.66
ʃɒkə shocker 1.65
slɛndə slender 1.65
ɪɹɛɡjʊlə irregular 1.64
pəsəʊnə persona 1.64
ɹɒbə robber 1.63
tɹaɪæŋɡjʊlə triangular 1.63
bæləɹiːnə ballerina 1.62
sɪtə sitter 1.62
ɡlædɪeɪtə gladiator 1.61
waɪldə wilder 1.61
ədmɪnɪstə administer 1.61
ælɪɡeɪtə alligator 1.61
sɛnsə sensor 1.60
vʌlt͡ʃə vulture 1.60
lʌstə lustre 1.59
haɪiːnə hyena 1.59
skuːbə scuba 1.59
tɹænzmɪtə transmitter 1.59
ɡæmə gamma 1.58
bækbɛnt͡ʃə backbencher 1.58
taɪpɹaɪtə typewriter 1.58
nɜːt͡ʃə nurture 1.58
sɜːfə surfer 1.58
wæŋkə wanker 1.57
fəʊbjə phobia 1.56
ɹɪsiːvə receiver 1.56
slɪpə slipper 1.56
twɪstə twister 1.56
ɡɒdmʌðə godmother 1.55
mʌstə muster 1.55
əksɛləɹeɪtə accelerator 1.54
ɡlaɪdə glider 1.54
vaʊt͡ʃə voucher 1.54
ɹɛslə wrestler 1.54
məjɒlɪkə majolica 1.54
tɛlə teller 1.54
ɡæmblə gambler 1.53
təkiːlə tequila 1.53
flɪpə flipper 1.52
əʊmɪɡə omega 1.52
sɔːnə sauna 1.52
stɔːkə stalker 1.52
meɪnjə mania 1.52
mɪlɪʃə militia 1.52
ɹɪɡætə regatta 1.51
sliːpə sleeper 1.51
ɜːnə earner 1.51
ɛkstɹævəɡænzə extravaganza 1.50
lɑːmə lama 1.50
məʊlɛkjʊlə molecular 1.50
muːvə mover 1.50
pɒlkə polka 1.50
θɪŋkə thinker 1.50
ɹɛktæŋɡjʊlə rectangular 1.49
lændəʊnə landowner 1.48
ɡæfə gaffer 1.47
kɒŋɡə conga 1.47
ɪnʃɔːɹə insurer 1.47
dʌbl̩dɛkə double-decker 1.46
bəʊnænzə bonanza 1.44
klɛvəɹə cleverer 1.44
smuːðə smoother 1.44
tɪɑːɹə tiara 1.44
əʊɡə ogre 1.43
bɛɡə beggar 1.42
hɑːvɪstə harvester 1.42
təɹæntjʊlə tarantula 1.42
fiːdə feeder 1.41
snaɪpə sniper 1.41
ɹɒkə rocker 1.41
ɹəʊtə rota 1.40
ɑːmɑːdə armada 1.40
sætsuːmə satsuma 1.39
ədmaɪəɹə admirer 1.38
ðɛəɹɑːftə thereafter 1.38
d͡ʒɛstə jester 1.38
vəd͡ʒaɪnə vagina 1.37
vɪɡə vigour 1.37
ɔːɹɔːɹə aurora 1.37
dʌstə duster 1.37
fʌkə fucker 1.37
plænə planner 1.37
pɔɪntə pointer 1.36
sɒmbə sombre 1.35
lɜːnə learner 1.35
pɹətɛktə protector 1.35
ɹuːstə rooster 1.35
d͡ʒuːnɪpə juniper 1.34
lɪsn̩ə listener 1.34
nɛbjʊlə nebula 1.34
ɛpɪsɛntə epicentre 1.34
bɹeɪvə braver 1.34
hæŋə hanger 1.34
ɪnd͡ʒə injure 1.33
lɑːmə llama 1.33
ɔːɹə aura 1.32
nɪəvɑːnə nirvana 1.32
seɪvə savour 1.32
huːtə hooter 1.32
əʊdə odour 1.31
skeɪtə skater 1.31
tɹækə tracker 1.31
nævɪɡeɪtə navigator 1.30
stɛlə stellar 1.30
t͡ʃeɪsə chaser 1.30
ɛskəleɪtə escalator 1.30
tɹɒtə trotter 1.29
d͡ʒɔɪnə joiner 1.28
ɹɪstɔːɹə restorer 1.28
ʃɒpə shopper 1.28
ɹeɪnwɔːtə rainwater 1.27
buːstə booster 1.27
dæpə dapper 1.27
ɡʌnə gunner 1.27
hɔːtɪkʌlt͡ʃə horticulture 1.27
leɪbəɹə labourer 1.27
ɡɹændə grander 1.26
mɜːsə mercer 1.26
wɪskə whisker 1.26
wɒpə whopper 1.26
t͡ʃɪəliːdə cheerleader 1.25
hʌsl̩ə hustler 1.25
nɪɡəʊʃɪeɪtə negotiator 1.25
wɪədə weirder 1.25
kɒkə cocker 1.25
vɪstə vista 1.25
əməʊnjə ammonia 1.24
bʌfə buffer 1.24
pɹæktɪʃn̩ə practitioner 1.24
jʊəɹiːkə eureka 1.24
fɪɛstə fiesta 1.24
ɡɹəʊsə grocer 1.24
stæmə stammer 1.24
liːmə lemur 1.23
tɛɹəkɒtə terracotta 1.23
mæɹjuːɑːnə marijuana 1.22
pɹæŋkstə prankster 1.21
dɔːmə dormer 1.20
fætə fatter 1.20
fiːmə femur 1.20
pʌntə punter 1.20
ɹʌpt͡ʃə rupture 1.20
aɪəʊpnə eye-opener 1.20
wɔːblə warbler 1.20
suːpənəʊvə supernova 1.19
ælpækə alpaca 1.19
fɒɹənə foreigner 1.19
fənɒmɪnə phenomena 1.18
pɹəd͡ʒɛktə projector 1.18
vɪəʊlə viola 1.18
t͡ʃɪwɑːwə chihuahua 1.17
ɪnsɪnəɹeɪtə incinerator 1.17
siːkə seeker 1.17
hæmbɜːɡə hamburger 1.17
ʃʌtə shutter 1.17
mæɡnəʊljə magnolia 1.16
meɪnd͡ʒə manger 1.16
teɪpə tapir 1.16
ɡɹaɪndə grinder 1.16
kɪkə kicker 1.16
pɒndə ponder 1.16
tɹænsleɪtə translator 1.16
dɹiːmə dreamer 1.15
pʌtə putter 1.15
ɹʌdə rudder 1.15
ɪntɜːpɹɪtə interpreter 1.15
ʃætə shatter 1.15
bleɪzə blazer 1.14
ɪkstɪŋɡwɪʃə extinguisher 1.14
tɪpə tipper 1.14
dɪsɪmɪlə dissimilar 1.14
tɹɔːlə trawler 1.14
lækə lacquer 1.13
fləʊtɪlə flotilla 1.13
ɡəɹɪlə guerrilla 1.13
sɪɛnə sienna 1.13
mæskɑːɹə mascara 1.12
wɪkə wicker 1.12
hæŋə hangar 1.12
hɑːmɒnɪkə harmonica 1.12
hɔːdə hoarder 1.12
ʌndəteɪkə undertaker 1.12
kæntə canter 1.11
pæɹəfəneɪljə paraphernalia 1.11
kɹɒsəʊvə crossover 1.11
slɛd͡ʒhæmə sledgehammer 1.10
vɔɪəd͡ʒə voyager 1.10
bəʊlstə bolster 1.10
wɒʃə washer 1.10
fɪʃmʌŋɡə fishmonger 1.09
ɪnfɹə infra 1.09
pɹəməʊtə promoter 1.09
ɹaʊndə rounder 1.09
jɒndə yonder 1.08
ɹiːkæpt͡ʃə recapture 1.08
nʌtkɹækə nutcracker 1.07
mæɡmə magma 1.07
plʌnd͡ʒə plunger 1.07
bæŋə banger 1.07
nɔːsjə nausea 1.07
tɹɪkstə trickster 1.07
skaɪskɹeɪpə skyscraper 1.06
faɪndə finder 1.06
kəʊʃə kosher 1.06
fɜːmə firmer 1.05
weɪd͡ʒə wager 1.05
sɔːltwɔːtə saltwater 1.05
ɪmpɹɒpə improper 1.05
pɹəpɹaɪətə proprietor 1.05
ɹɪfɹɪd͡ʒəɹeɪtə refrigerator 1.05
blʌndə blunder 1.04
bɹiːdə breeder 1.04
t͡ʃɑːndlə chandler 1.04
fɔːnə fauna 1.04
haʊlə howler 1.04
fjʊəɹə fuhrer 1.04
dɪmiːnə demeanour 1.03
lɒd͡ʒə lodger 1.03
spɛndə spender 1.03
kɑːvə carver 1.03
pækə packer 1.03
ɹiːstɹʌkt͡ʃə restructure 1.03
stɹeɪtə straighter 1.03
sɛnə senna 1.03
æntɛnə antenna 1.02
bəʊldə bolder 1.02
sɪmjʊleɪtə simulator 1.02
miːɡə meagre 1.02
ɡeɪmkiːpə gamekeeper 1.02
sɔːsəɹə sorcerer 1.02
tɹɛʒəɹə treasurer 1.02
tɹænspɔːtə transporter 1.01
vɛntɪleɪtə ventilator 1.01
kɹɒpə cropper 1.00
ɡɹeɪtə grater 1.00
kɪpə kipper 1.00
pləsɛntə placenta 1.00
snɪfə sniffer 1.00
dɪpləʊmə diploma 0.99
pætɪnə patina 0.99
sɪŋɡjʊlə singular 0.99
dɪsaɪfə decipher 0.99
pɜːpɪtɹeɪtə perpetrator 0.99
nɪɡə nigger 0.98
sɪzə scissor 0.98
klæmə clamour 0.98
flɪkə flicker 0.98
miːdɪəʊkə mediocre 0.98
sɑːmplə sampler 0.98
sɛməliːnə semolina 0.97
juːtəʊpjə utopia 0.97
plʌndə plunder 0.97
pɜːt͡ʃəsə purchaser 0.97
stəʊkə stoker 0.97
stɛpfɑːðə stepfather 0.96
sɪnə sinner 0.96
haɪpɹɛʃə high-pressure 0.96
blʌbə blubber 0.96
ɪɡwɑːnə iguana 0.95
məkɑːbɹə macabre 0.95
æntiːtə anteater 0.95
æmniːzjə amnesia 0.95
stɔːlhəʊldə stallholder 0.94
plɛθəɹə plethora 0.94
stʌnə stunner 0.94
wɒt͡ʃə watcher 0.94
kɹuːzə cruiser 0.94
pɹɪtɛndə pretender 0.94
jɔːkə yorker 0.94
blɪstə blister 0.93
kəntɹɪbjʊtə contributor 0.93
ɪɡzæmɪnə examiner 0.92
ɡɑːnə garner 0.92
hɜːdlə hurdler 0.92
vaɪzə visor 0.92
hætə hatter 0.92
plɑːstəɹə plasterer 0.92
skɹɪpt͡ʃə scripture 0.92
pəʊt͡ʃə poacher 0.91
ɹɛtɪnə retina 0.91
æbɹəkədæbɹə abracadabra 0.91
ænd͡ʒɛlɪkə angelica 0.91
ɪndeɪnd͡ʒə endanger 0.91
pɪkə picker 0.91
stɛpmʌðə stepmother 0.90
kɒnsətiːnə concertina 0.90
skɪtə skitter 0.90
njuːzlɛtə newsletter 0.90
pʊʃəʊvə pushover 0.90
ləʊnə loner 0.90
fɛndə fender 0.89
ɹʌfə rougher 0.89
tɛðə tether 0.89
ɡɹæbə grabber 0.89
spætjʊlə spatula 0.89
tjuːbə tuba 0.89
ɪləstɹeɪtə illustrator 0.88
pɪɹɑːnjə piranha 0.88
ɡɑːtə garter 0.88
dɪpə dipper 0.87
fəʊldə folder 0.87
tɔːtiːjə tortilla 0.87
njuːzɹiːdə newsreader 0.86
siːdə cedar 0.86
læklʌstə lacklustre 0.86
keɪpə caper 0.86
pɹɒktə proctor 0.86
waɪtə whiter 0.86
fɒdə fodder 0.85
sɔːjə sawyer 0.85
sɜːvə server 0.85
splɪntə splinter 0.85
saɪfə cipher 0.85
mæɹɪnə mariner 0.85
ɹɛktə rector 0.85
spɛktə spectre 0.84
hɜːnjə hernia 0.84
tɛstə tester 0.84
haɪdɹə hydra 0.84
kɒblə cobbler 0.83
daʊnə downer 0.83
kɒɹɪstə chorister 0.83
kɔːkə corker 0.83
kɹuːseɪdə crusader 0.83
nəɹeɪtə narrator 0.83
ɔːdɪtə auditor 0.82
kʊkəbʌɹə kookaburra 0.82
pjuːmə puma 0.82
æŋɡjʊlə angular 0.82
bəzɪlɪkə basilica 0.82
buːzə boozer 0.82
spɪnstə spinster 0.82
tɹuːpə trooper 0.82
spɒtə spotter 0.81
bʊldəʊzə bulldozer 0.81
ɡɹiːnɡɹəʊsə greengrocer 0.81
ɔːldə alder 0.81
iːθə ether 0.81
ɪnheɪlə inhaler 0.81
stɹɪktə stricter 0.81
lʊkə looker 0.81
ɡɹɑːshɒpə grasshopper 0.80
bəlɪstə ballista 0.80
kəʊltə coulter 0.80
mənɪlə manila 0.80
pʌfə puffer 0.80
slɪmə slimmer 0.80
dɪspɛnsə dispenser 0.80
luːvə louvre 0.79
lɛd͡ʒə ledger 0.79
pɪt͡ʃə pitcher 0.79
stiːpə steeper 0.79
peɪnkɪlə painkiller 0.78
eɪɔːtə aorta 0.78
pɔːpə pauper 0.78
tɛkst͡ʃə textured 0.78
weɪfə wafer 0.78
ɛksɪkjuːʃnə executioner 0.78
sælmənɛlə salmonella 0.78
stɔːɹɪtɛlə storyteller 0.77
ɪkspɔːtə exporter 0.77
blaɪndə blinder 0.77
hɪndə hinder 0.77
skʌpə scupper 0.77
hiːlə healer 0.76
slʌmbə slumber 0.76
ɡeɪʃə geisha 0.76
ɹiːpə reaper 0.76
bɛnɪfæktə benefactor 0.75
nɪpə nipper 0.75
plɑːzə plaza 0.75
fɑːðə farther 0.75
tɹʌbl̩meɪkə troublemaker 0.75
baɪɒɡɹəfə biographer 0.75
ɹæpə wrapper 0.75
klɪpə clipper 0.74
sædə sadder 0.74
skwɒlə squalor 0.74
biːtə beater 0.74
kænɪstə canister 0.74
mɒkə mocha 0.74
bɹuːzə bruiser 0.73
æld͡ʒɪbɹə algebra 0.73
bæləklɑːvə balaclava 0.73
ɪnveɪdə invader 0.73
pɹətɛstə protester 0.73
snæpə snapper 0.73
tɔːkə talker 0.73
ʌlsə ulcer 0.73
væskjʊlə vascular 0.73
ɹɪɡə rigour 0.72
tɪkə ticker 0.72
bænɪstə banister 0.72
æmfɪθɪətə amphitheatre 0.71
sɛnsə censor 0.71
ɹɪvɒlvə revolver 0.71
əkeɪʃə acacia 0.71
bɑːtə barter 0.71
kɒŋkə conker 0.71
smʌðə smother 0.71
sənɑːtə sonata 0.71
bʌɹə burgh 0.70
kɒmənə commoner 0.70
maɪndə minder 0.70
ɛəlaɪnə airliner 0.69
mɜːmə murmur 0.69
ɹɪfɔːmə reformer 0.69
stæɡə stagger 0.69
pɹiːkɜːsə precursor 0.69
ɡɒndələ gondola 0.69
klæŋə clanger 0.68
haʊshəʊldə householder 0.68
ɪnkjʊbeɪtə incubator 0.68
plɑːntə planter 0.68
pɒplə poplar 0.68
pəd͡ʒɑːmə pyjama 0.68
skɪtsəʊfɹiːnjə schizophrenia 0.68
vəɹændə veranda 0.68
bɑːtɛndə bartender 0.67
kuːɡə cougar 0.67
ɡɒnə goner 0.67
pʌzlə puzzler 0.67
peɪlə paler 0.67
fɜːvə fervour 0.66
vælə valour 0.66
kɒnɪfə conifer 0.66
ɛksɪmə eczema 0.66
ɡændə gander 0.66
hɪðə hither 0.66
həʊzænə hosanna 0.66
kændɪlɑːbɹə candelabra 0.65
kʌtlə cutler 0.65
dɪstɹɪbjʊtə distributor 0.65
juːθəneɪzjə euthanasia 0.65
pɒʃə posher 0.65
siːwɔːtə seawater 0.65
kɒmə comma 0.65
kɒŋɡə conger 0.65
əʊkɹə okra 0.65
d͡ʒɛntl̩ə gentler 0.64
ɹæmblə rambler 0.64
tʌndɹə tundra 0.64
hɒlə holler 0.64
bɹɛdwɪnə breadwinner 0.63
fɔːɹʌnə forerunner 0.63
hɑːʃə harsher 0.63
klɒbə clobber 0.63
d͡ʒʌɡjʊlə jugular 0.63
pɪætsə piazza 0.63
skɹeɪpə scraper 0.63
spɹɪŋklə sprinkler 0.63
bækwɔːtə backwater 0.62
dɒɡmə dogma 0.62
əsɛsə assessor 0.62
fɔːltə falter 0.62
kæpə kappa 0.62
pɒlɪɛstə polyester 0.62
ʃɹɛdə shredder 0.62
kæθɪtə catheter 0.61
məd͡ʒɛntə magenta 0.61
ɹɪtɹiːvə retriever 0.61
wʌnsəʊvə once-over 0.61
tɑːtə tartar 0.61
ænəkɒndə anaconda 0.61
klæmbə clamber 0.61
æŋɡlə angler 0.60
ɪmpɑːlə impala 0.60
lɛd͡ʒɪsleɪt͡ʃə legislature 0.60
pɔːtɹɪt͡ʃə portraiture 0.60
ɹɪɡeɪljə regalia 0.60
slɪðə slither 0.60
stɪlə stiller 0.60
stɪŋkə stinker 0.60
stʌtə stutter 0.60
wɪðə wither 0.60
bʌmə bummer 0.59
ɪmpɒstə impostor 0.59
əʊkə ochre 0.59
sɛndə sender 0.59
liːnə leaner 0.59
vənækjʊlə vernacular 0.59
fɹɪtə fritter 0.58
ɔːlɹaʊndə all-rounder 0.58
fiːldə fielder 0.58
flæpə flapper 0.58
luːsə looser 0.58
piːlə peeler 0.58
vɛktə vector 0.58
fɪdl̩ə fiddler 0.57
fɹiːhəʊldə freeholder 0.57
skɹaʊnd͡ʒə scrounger 0.57
stɪŋə stinger 0.57
t͡ʃɪlə chiller 0.57
θɹiːkwɔːtə three-quarter 0.57
bəzuːkə bazooka 0.57
bɪkə bicker 0.57
sɛvə sever 0.57
wɛəɹə wearer 0.57
bʊkmeɪkə bookmaker 0.56
eɪvɪeɪtə aviator 0.56
bæɹəkuːdə barracuda 0.56
deɪljə dahlia 0.56
dɪnɒmɪneɪtə denominator 0.56
tɪlə tiller 0.56
tʌmblə tumbler 0.56
æləbɑːstə alabaster 0.56
dɛnsə denser 0.56
ɡɪvə giver 0.56
d͡ʒʌɡlə juggler 0.56
pɹaʊdə prouder 0.56
ɹɪŋə ringer 0.56
feɪkə faker 0.55
pɪnsə pincer 0.55
kwɪvə quiver 0.55
wɛldə welder 0.55
ænd͡ʒaɪnə angina 0.55
ɪnəʊveɪtə innovator 0.55
kɪsə kisser 0.55
muːsɑːkə moussaka 0.55
pʊʃə pusher 0.55
sɛtə setter 0.55
ʌdə udder 0.55
lɑːvə larva 0.54
sɒldə solder 0.54
wɒndəɹə wanderer 0.54
aɪlaɪnə eyeliner 0.54
skuːlmɑːstə schoolmaster 0.54
ənaʊnsə announcer 0.54
slɪvə sliver 0.54
mɒdəɹeɪtə moderator 0.53
ʃʌdə shudder 0.53
tjuːbjʊlə tubular 0.53
weɪstə waster 0.53
bækə backer 0.53
sɪŋkə sinker 0.53
æntlə antler 0.52
kʌləndə colander 0.52
lɛpə leper 0.52
stɪklə stickler 0.52
tiːtə teeter 0.52
blɒtə blotter 0.52
kənfɛsə confessor 0.52
flaʊndə flounder 0.52
maɪkə mica 0.52
ɹɒstə roster 0.52
tiːzə teaser 0.52
tɹʌmpɪtə trumpeter 0.52
dɹɛsmeɪkə dressmaker 0.51
mɔːɹəʊvə moreover 0.51
sændpeɪpə sandpaper 0.51
dæmpə damper 0.51
stɹɑːtə strata 0.51
teɪpə taper 0.51
tɹænsɪstə transistor 0.51
əniːmjə anaemia 0.50
kwaɪəmɑːstə choirmaster 0.50
blʌstə bluster 0.50
ɪnfɔːmə informer 0.50
ɹeɪdə raider 0.50
spɔɪlə spoiler 0.50
ɹɪŋliːdə ringleader 0.50
kəlæbəɹeɪtə collaborator 0.50
ɪmpɔːtə importer 0.50
nɔːðənə northerner 0.50
vɛndɛtə vendetta 0.50
wɪspəɹə whisperer 0.50
bʌklə buckler 0.49
kɜːvət͡ʃə curvature 0.49
dɪəɹə dearer 0.49
ɪmpɜːsəneɪtə impersonator 0.49
kiːnə keener 0.49
pəɡəʊdə pagoda 0.49
pɒlɪmə polymer 0.49
smʌɡlə smuggler 0.49
d͡ʒænɪtə janitor 0.49
pæmpə pamper 0.49
steɪdjə stadia 0.49
sʌfəɹə sufferer 0.49
suːt͡ʃə suture 0.49
tɹɛmə tremor 0.49
sɛptə sceptre 0.48
stɒkbɹəʊkə stockbroker 0.48
kənd͡ʒɛkt͡ʃə conjecture 0.48
kəɹəʊnə corona 0.48
kɹɛdɪtə creditor 0.48
hɔːkə hawker 0.48
nætə natter 0.48
pɒpə popper 0.48
ɹɪmuːvə remover 0.48
suːtə suitor 0.48
fɔːd͡ʒə forger 0.48
hɑːbɪnd͡ʒə harbinger 0.48
mʌlə mullah 0.48
æntɪmætə antimatter 0.47
kənstɹɪktə constrictor 0.47
dɹækmə drachma 0.47
fænteɪzjə fantasia 0.47
haɪləndə highlander 0.47
pəlɑːvə palaver 0.47
waɪpə wiper 0.47
æspɪdɪstɹə aspidistra 0.47
kɒnsjʊlə consular 0.47
lʌmbə lumber 0.47
klɪfhæŋə cliffhanger 0.47
kɹɪtə critter 0.46
kɪdnæpə kidnapper 0.46
lɑːðə lather 0.46
məhɑːtmə mahatma 0.46
kwɪtə quitter 0.46
splætə splatter 0.46
t͡ʃɪnt͡ʃɪlə chinchilla 0.46
t͡ʃaʊdə chowder 0.46
kliːvə cleaver 0.46
slɑːndə slander 0.46
swiːtn̩ə sweetener 0.46
kɔːtjə courtier 0.45
ɪd͡ʒɛktə ejector 0.45
stɪfə stiffer 0.45
bɪhəʊldə beholder 0.45
bluːmə bloomer 0.45
d͡ʒʌŋkt͡ʃə juncture 0.45
ɹəʊtə rotor 0.45
ʃɪmə shimmer 0.45
tɒpə topper 0.45
klɪnt͡ʃə clincher 0.44
ɪnsjʊlə insular 0.44
skævɪnd͡ʒə scavenger 0.44
swæstɪkə swastika 0.44
həʊlseɪlə wholesaler 0.44
kɹiːmə creamer 0.44
sɪɛstə siesta 0.44
tɹænsfɔːmə transformer 0.44
hɪt͡ʃhaɪkə hitchhiker 0.43
pɑːθfaɪndə pathfinder 0.43
kɔːnjʊkəʊpjə cornucopia 0.43
ɪnɜːʃə inertia 0.43
plʌvə plover 0.43
sɛljʊlə cellular 0.43
dɛtə debtor 0.43
fjuːʃə fuchsia 0.43
mædə madder 0.43
pənɪnsjʊlə peninsular 0.43
lɛvl̩ə leveller 0.42
flaɪəʊvə flyover 0.42
ʃuːmeɪkə shoemaker 0.42
pæntsə panzer 0.42
ʃɒplɪftə shoplifter 0.42
kɹɒnɪklə chronicler 0.42
ɪnflʊɛnzə influenza 0.42
mɛləʊdɹɑːmə melodrama 0.42
pɹəʊɡɹæmə programmer 0.42
tɪdlə tiddler 0.42
kændə candour 0.41
ɹəʊzwɔːtə rosewater 0.41
kənvɜːtə converter 0.41
vəɹuːkə verruca 0.41
baɪndə binder 0.41
dɛtəneɪtə detonator 0.41
bɹɛθəlaɪzə breathalyser 0.40
pəʊstmɑːstə postmaster 0.40
keɪtəɹə caterer 0.40
dʌmə dumber 0.40
aɪləndə islander 0.40
mæmbə mamba 0.40
sæləmændə salamander 0.40
bəʊnə boner 0.40
ɒpəɹɛtə operetta 0.40
stɹeɪnə strainer 0.40
vɜːtɪbɹə vertebra 0.40
ækjʊpʌŋkt͡ʃə acupuncture 0.39
kɹiːpə creeper 0.39
niːtə neater 0.39
skɑːpə scarper 0.39
bæləstə baluster 0.39