Beta version

Words with ɪə from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
hɪə here 2825.89
jɪə year 831.50
aɪdɪə idea 367.28
hɪə hear 273.64
ɛəɹɪə area 253.45
klɪə clear 232.89
ɜːlɪə earlier 128.60
dɪə dear 120.08
nɪə near 118.99
kəɹɪə career 70.47
fɪə fear 69.03
iːzɪə easier 56.29
əpɪə appear 40.33
njuːklɪə nuclear 37.23
ætməsfɪə atmosphere 36.49
vɪktɔːɹɪə victoria 35.79
bɪə beer 29.81
ɪə ear 25.48
ɔːkʃənɪə auctioneer 24.85
ɡɪə gear 23.40
t͡ʃɪə cheer 21.98
sɪvɪə severe 20.85
dɪə deer 18.17
ɹɪə rear 17.22
mɑːɹɪə maria 17.19
dɪsəpɪə disappear 16.21
ɪntɪəɹɪə interior 14.80
ɛnd͡ʒɪnɪə engineer 13.78
ʃɪə sheer 12.53
hæpɪə happier 11.70
vɒləntɪə volunteer 11.10
bæɹɪə barrier 10.92
bæktɪəɹɪə bacteria 9.87
wɒɹɪə warrior 8.69
kæɹɪə carrier 7.66
kɹaɪtɪəɹɪə criteria 7.17
mɛməɹəbɪlɪə memorabilia 7.16
hɛvɪə heavier 6.99
mɪə mere 6.55
pɪə peer 6.53
pɪə pier 6.48
stɪə steer 6.01
suːpɪəɹɪə superior 5.31
sfɪə sphere 4.78
ɪntəfɪə interfere 4.51
ɪkstɪəɹɪə exterior 4.49
ɹeɪndɪə reindeer 3.90
hɛlθɪə healthier 3.59
hɛmɪsfɪə hemisphere 3.57
paɪənɪə pioneer 3.50
tɪə tier 3.50
wɪə weir 3.36
fɹʌntɪə frontier 3.31
suːvənɪə souvenir 3.09
sɪnsɪə sincere 2.85
məlɛəɹɪə malaria 2.81
tɛɹɪə terrier 2.76
spɪə spear 2.63
mæfɪə mafia 2.62
daɪəɹɪə diarrhoea 2.35
bɪzɪə busier 2.28
kʊɹɪə courier 2.14
əmɪə amir 1.85
smɪə smear 1.72
kwɪə queer 1.72
vənɪə veneer 1.70
ɪnfɪəɹɪə inferior 1.62
kævəlɪə cavalier 1.61
pɹɪtɪə prettier 1.57
ɒstɪə austere 1.55
luːkiːmɪə leukaemia 1.52
juːfɔːɹɪə euphoria 1.50
fʌnɪə funnier 1.49
tɹɪkɪə trickier 1.46
klaʊdɪə cloudier 1.42
hæɹɪə harrier 1.39
ʃændəlɪə chandelier 1.36
bɒmbədɪə bombardier 1.33
dɪslɛksɪə dyslexia 1.32
haɪpəʊθɜːmɪə hypothermia 1.32
hɪstɪəɹɪə hysteria 1.28
ɑːɹɪə aria 1.21
mɪlɛnɪə millennia 1.20
kənsɔːtɪə consortia 1.12
skɛəɹɪə scarier 1.06
kɒlɪə collier 1.05
neɪdɪə nadir 1.03
ʃɪə shear 1.03
sʌnɪə sunnier 1.00
lɪnɪə linear 0.97
mɛɹɪə merrier 0.96
ədhɪə adhere 0.93
ɡɹɛnədɪə grenadier 0.90
wɛlθɪə wealthier 0.90
bɹɪɡədɪə brigadier 0.88
ɡɒnəɹɪə gonorrhoea 0.83
kəʃɪə cashier 0.83
tɹɪvɪə trivia 0.81
ɹɪə rhea 0.81
eɪlɛksɪə alexia 0.79
səbɜːbɪə suburbia 0.76
sɪə sear 0.73
pɜːsɪvɪə persevere 0.71
ɹiːəpɪə reappear 0.66
ænəɹɛksɪə anorexia 0.66
kæʃmɪə cashmere 0.64
hɛdɡɪə headgear 0.62
ɪnsɒmnɪə insomnia 0.62
fæɹɪə farrier 0.61
sɛksɪə sexier 0.61
wɪstɪəɹɪə wisteria 0.60
mɛsɪə messier 0.59
vɪə veer 0.59
kæfɪtɪəɹɪə cafeteria 0.58
lʌkɪə luckier 0.58
stɹætəʊsfɪə stratosphere 0.57
tɪbɪə tibia 0.57
ɪnsɪɡnɪə insignia 0.56
teɪstɪə tastier 0.56
sælvɪə salvia 0.53
wɪndɪə windier 0.52
ɹɪskɪə riskier 0.51
snɪə sneer 0.51
fænsɪə fancier 0.50
maʊntɪnɪə mountaineer 0.49
æŋɡɹɪə angrier 0.48
taɪdɪə tidier 0.48
nɔɪzɪə noisier 0.48
fɹɛndlɪə friendlier 0.47
nɑːstɪə nastier 0.47
dɜːtɪə dirtier 0.45
njuːklɪə nuclei 0.43
kɔːnɪə cornea 0.42
fəʊtəʊkɒpɪə photocopier 0.40