Beta version

Words with əʊ from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
səʊ so 4906.51
nəʊ no 3153.55
ɡəʊ go 2685.89
nəʊ know 2663.04
əʊ oh 1947.33
ɔːlsəʊ also 649.37
ʃəʊ show 594.06
hələʊ hello 402.27
wəʊ wo 333.28
əɡəʊ ago 316.81
ðəʊ though 269.85
təmɒɹəʊ tomorrow 181.20
ləʊ low 130.43
ɔːlðəʊ although 125.93
fɒləʊ follow 92.20
ɡɹəʊ grow 84.89
wəʊ whoa 80.59
θɹəʊ throw 75.87
əʊ o 69.75
jɛləʊ yellow 69.57
wɪndəʊ window 68.50
sləʊ slow 64.17
snəʊ snow 61.67
ɹəʊ row 56.62
həʊ ho 53.71
bləʊ blow 51.69
bɪləʊ below 50.79
hɪəɹəʊ hero 33.67
fɛləʊ fellow 31.41
ʃædəʊ shadow 31.18
pəteɪtəʊ potato 27.44
fəʊtəʊ photo 26.46
məʊ mo 26.39
pjɑːnəʊ piano 22.90
zɪəɹəʊ zero 22.59
fləʊ flow 20.81
əʊ owe 18.71
bɒɹəʊ borrow 18.54
təmɑːtəʊ tomato 18.50
næɹəʊ narrow 17.62
bəʊ bow 16.57
pɹəʊ pro 15.54
ɹeɪnbəʊ rainbow 15.16
bʌŋɡələʊ bungalow 14.88
mænɪfɛstəʊ manifesto 14.62
səʊləʊ solo 13.87
təʊ toe 11.96
dəʊ dough 11.10
dɪskəʊ disco 10.29
ləʊ lo 9.82
vɒlkeɪnəʊ volcano 8.07
bɪŋɡəʊ bingo 8.04
ɹaɪnəʊ rhino 7.89
ɛkəʊ echo 7.75
swɒləʊ swallow 7.68
tæŋɡəʊ tango 7.55
ʃæləʊ shallow 7.41
bʌfələʊ buffalo 7.18
ɛlbəʊ elbow 7.15
təbækəʊ tobacco 6.67
kɑːɡəʊ cargo 6.56
æɹəʊ arrow 6.07
wɪdəʊ widow 6.01
bəʊ bo 5.71
ɡləʊ glow 5.66
mæŋɡəʊ mango 5.53
ɹɪzɒtəʊ risotto 5.41
pɪləʊ pillow 5.35
wɪləʊ willow 5.27
hɒləʊ hollow 5.13
bɹɑːvəʊ bravo 5.05
pɔːtfəʊljəʊ portfolio 4.68
kəʊkəʊ cocoa 4.61
bjʊəɹəʊ bureau 4.58
pəʊ po 4.49
kɹəʊ crow 4.42
lɒtəʊ lotto 4.42
mɒtəʊ motto 4.34
ɛɡəʊ ego 4.29
mɛdəʊ meadow 4.29
viːtəʊ veto 4.23
səʊ sow 4.18
mæɹəʊ marrow 3.93
tɛmpəʊ tempo 3.84
bʌɹəʊ burrow 3.80
hɪpəʊ hippo 3.79
təʊ tow 3.72
sɒɹəʊ sorrow 3.65
kiːləʊ kilo 3.60
pəʊləʊ polo 3.44
kəsiːnəʊ casino 3.38
saɪkəʊ psycho 3.36
məɹɒkəʊ morocco 3.31
bæɹəʊ barrow 3.23
tɔːneɪdəʊ tornado 3.07
t͡ʃɛləʊ cello 2.86
peɪsəʊ peso 2.84
dɛpəʊ depot 2.80
maɪstɹəʊ maestro 2.79
ɔːtəʊ auto 2.73
kənt͡ʃɛətəʊ concerto 2.65
pæntəʊ panto 2.64
d͡ʒʌmbəʊ jumbo 2.53
wiːlbæɹəʊ wheelbarrow 2.45
spæɹəʊ sparrow 2.38
lɪmbəʊ limbo 2.35
ʌndəɡəʊ undergo 2.32
səʊ sew 2.27
kəmɑːndəʊ commando 2.26
skɛəkɹəʊ scarecrow 2.25
mɛtɹəʊ metro 2.25
lɪŋɡəʊ lingo 2.18
kɒmpəʊ compo 2.15
səpɹɑːnəʊ soprano 2.15
dɒmɪnəʊ domino 2.11
həʊməʊ homo 2.08
dɛməʊ demo 2.07
ɹəʊ roe 2.07
bænd͡ʒəʊ banjo 2.06
kəʊkəʊ coco 1.99
mɛləʊ mellow 1.99
d͡ʒuːdəʊ judo 1.96
fɛəɹəʊ pharaoh 1.95
məskiːtəʊ mosquito 1.93
fɪæskəʊ fiasco 1.85
ævəʊkɑːdəʊ avocado 1.79
fəʊ foe 1.78
ɪndɪɡəʊ indigo 1.78
ɪntɹəʊ intro 1.75
əʊvəθɹəʊ overthrow 1.70
pɹɛstəʊ presto 1.70
wɪədəʊ weirdo 1.65
ɡɛtəʊ ghetto 1.64
mɛməʊ memo 1.63
daɪnəməʊ dynamo 1.62
fləmɪŋɡəʊ flamingo 1.62
fɹəʊ fro 1.60
kɒmbəʊ combo 1.57
mɑːʃmæləʊ marshmallow 1.56
tɔːpiːdəʊ torpedo 1.55
plætəʊ plateau 1.54
hæɹəʊ harrow 1.51
məʊ mow 1.50
wəʊ woe 1.49
heɪləʊ halo 1.48
biːnəʊ beano 1.46
ɹəʊkəʊkəʊ rococo 1.42
mɪmɛntəʊ memento 1.42
fləmɛŋkəʊ flamenco 1.41
mɪsl̩təʊ mistletoe 1.34
bəʊ beau 1.33
ɡɹɒtəʊ grotto 1.31
tɪptəʊ tiptoe 1.28
ɛmbɑːɡəʊ embargo 1.26
ɪnfɜːnəʊ inferno 1.24
jəʊjəʊ yo-yo 1.23
ɡɛkəʊ gecko 1.19
mɒɹəʊ morrow 1.18
fɹɛskəʊ fresco 1.17
ɪnfəʊ info 1.11
bɒŋɡəʊ bongo 1.09
dəʊ doe 1.08
nəʊɡəʊ no-go 1.08
vɜːtɪɡəʊ vertigo 1.04
səʊənsəʊ so-and-so 1.04
fæləʊ fallow 1.00
ɡəʊɡəʊ go-go 1.00
ɒɹɪɡɑːnəʊ oregano 0.99
ɡʌstəʊ gusto 0.98
ləʊkəʊ loco 0.97
ɛspɹɛsəʊ espresso 0.95
ɪnjuːɛndəʊ innuendo 0.94
stəʊ stow 0.93
wɒləʊ wallow 0.93
pɹɒntəʊ pronto 0.89
həʊ hoe 0.89
vɜːtjʊəʊzəʊ virtuoso 0.89
ɑːmədɪləʊ armadillo 0.85
tɔːsəʊ torso 0.85
kwæŋɡəʊ quango 0.84
əʊvəfləʊ overflow 0.84
bɹəvɑːdəʊ bravado 0.83
laɪnəʊ lino 0.80
hɛd͡ʒɹəʊ hedgerow 0.78
mæmbəʊ mambo 0.77
kɹɪʃɛndəʊ crescendo 0.75
kɪməʊnəʊ kimono 0.75
saɪdʃəʊ sideshow 0.73
fɔːlsɛtəʊ falsetto 0.73
biːstɹəʊ bistro 0.71
dəʊdəʊ dodo 0.69
ɑːkɪpɛlɪɡəʊ archipelago 0.69
kɹɒsbəʊ crossbow 0.67
dɪtəʊ ditto 0.66
æɡɹəʊ aggro 0.64
həʊbəʊ hobo 0.62
səʊsəʊ so-so 0.61
pɪənɪsɪməʊ pp 0.61
ælbiːnəʊ albino 0.59
kəlɪpsəʊ calypso 0.59
baɪəɹəʊ biro 0.58
ɛkspəʊ expo 0.57
fæɹəʊ farrow 0.57
æltəʊ alto 0.56
fʌɹəʊ furrow 0.56
psjuːdəʊ pseudo 0.55
bɹɒŋkəʊ bronco 0.55
pləsiːbəʊ placebo 0.53
ɡəziːbəʊ gazebo 0.50
əʊbəʊ oboe 0.50
fændæŋɡəʊ fandango 0.50
luːdəʊ ludo 0.49
bɪstəʊ bestow 0.48
əʊvəʃædəʊ overshadow 0.47
æləʊ aloe 0.46
liːdəʊ lido 0.46
viːnəʊ vino 0.46
dɪldəʊ dildo 0.46
kælɪkəʊ calico 0.45
æməʊ ammo 0.45
sɒmbɹɛəɹəʊ sombrero 0.45
tæɹəʊ tarot 0.44
kæləʊ callow 0.43
məʊnəʊ mono 0.42
tɑːɹəʊ taro 0.41
tʌksiːdəʊ tuxedo 0.41
saʊədəʊ sourdough 0.41
ælfɹɛskəʊ alfresco 0.40
mæɡniːtəʊ magneto 0.40
mɪkɑːdəʊ mikado 0.40
bɒləɹəʊ bolero 0.39
mɛtsəʊ mezzo 0.39