Beta version

Words with ɛə from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ðɛə there 5217.83
ðɛə their 1908.74
jɛə yeah 1862.35
wɛə where 1343.25
kɛə care 219.11
ɛə air 165.81
fɛə fair 143.11
sʌmwɛə somewhere 123.75
hɛə hair 106.51
ɛnɪwɛə anywhere 93.47
ʃɛə share 83.96
pɛə pair 81.98
wɛə wear 78.47
bɛə bear 75.47
əwɛə aware 64.59
ɛvɹɪwɛə everywhere 60.58
skwɛə square 60.30
ɹɛə rare 48.35
t͡ʃɛə chair 45.30
nəʊwɛə nowhere 36.95
wɛlfɛə welfare 31.00
pɹɪpɛə prepare 30.07
ɛlswɛə elsewhere 29.67
spɛə spare 27.59
naɪtmɛə nightmare 25.86
dɛə dare 24.85
mɛə mayor 24.69
əfɛə affair 19.80
ʌnfɛə unfair 18.56
swɛə swear 18.04
ɛə heir 17.01
kəmpɛə compare 17.00
tɛə tear 16.90
skɛə scare 14.92
ɹɪpɛə repair 13.41
pɹɛə prayer 11.96
bɛə bare 11.02
wiːlt͡ʃɛə wheelchair 10.24
mɪljənɛə millionaire 9.74
hɛə hare 9.65
fɛə fare 9.52
wɛə ware 8.07
dɪklɛə declare 7.85
sɒftwɛə software 6.71
pɛə pear 6.71
dɪspɛə despair 6.44
stɛə stare 5.76
ʌndəwɛə underwear 5.24
bɪwɛə beware 5.01
ʌnəwɛə unaware 4.65
wɔːfɛə warfare 4.13
ɛə ere 4.05
flɛə flair 3.23
hɑːdwɛə hardware 2.23
sɪlvəwɛə silverware 2.22
ɑːmt͡ʃɛə armchair 2.05
flɛə flare 1.95
lɛə lair 1.93
fʊtwɛə footwear 1.72
fænfɛə fanfare 1.68
stɛə stair 1.62
stəʊnwɛə stoneware 1.56
dɪsɹɪpɛə disrepair 1.47
ɜːθn̩wɛə earthenware 1.34
snɛə snare 1.25
ɡlɛə glare 1.19
ɡlɑːswɛə glassware 1.08
kwɛst͡ʃənɛə questionnaire 1.01
fʌnfɛə funfair 0.93
əʊpn̩ɛə open-air 0.86
nɛə ne'er 0.74
sɒlɪtɛə solitaire 0.60
θʌɹəfɛə thoroughfare 0.52
teɪbl̩wɛə tableware 0.45
dɛkt͡ʃɛə deckchair 0.44
pʊʃt͡ʃɛə pushchair 0.43
mɛdɪkɛə medicare 0.42