Beta version

Words with ɔː from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
fɔː for 8478.14
jɔː your 3173.52
mɔː more 2083.73
ɔː or 1961.20
bɪfɔː before 763.56
ʃɔː sure 624.81
fɔː four 472.14
sɔː saw 252.79
wɔː war 219.54
dɔː door 182.00
lɔː law 112.01
pɔː poor 111.14
flɔː floor 110.87
skɔː score 107.55
dɹɔː draw 73.83
ɪnʃɔː ensure 52.77
stɔː store 42.84
ðɛəfɔː therefore 40.53
nɔː nor 25.30
ɪksplɔː explore 21.27
ɹɔː raw 20.79
kɔː core 20.43
pɔː pour 17.72
ɪɡnɔː ignore 17.39
klɔː claw 16.54
stɹɔː straw 14.90
wɔː wore 13.89
ɹɔː roar 13.55
ʃɔː shore 13.13
ɹɪstɔː restore 12.00
sɔː sore 11.38
əʃɔː assure 11.15
daɪnəʊsɔː dinosaur 9.55
kɒɹɪdɔː corridor 9.13
aʊtdɔː outdoor 8.89
d͡ʒɔː jaw 7.62
wɪðdɹɔː withdraw 7.42
ɹiːəʃɔː reassure 6.91
ɪndɔː indoor 6.35
ɒfʃɔː offshore 6.34
kɔː cor 6.32
ədɔː adore 6.14
ɔː awe 5.99
bɔː bore 5.75
mɛntɔː mentor 4.96
d͡ʒɪɡsɔː jigsaw 4.75
mʌðəɹɪnlɔː mother-in-law 4.61
mɔː moor 4.54
ɔː ore 4.40
pɔː paw 4.12
tɔː tore 3.91
kɔː caw 3.76
kɔː corps 3.74
bɔː boar 3.72
ɪnʃɔː insure 3.64
əʃɔː ashore 3.56
fɔː fore 3.13
swɔː swore 2.62
ɡɔː gore 2.45
hɔː whore 2.45
sɔː soar 2.31
hɔː haw 2.17
fɑːðəɹɪnlɔː father-in-law 2.16
flɔː flaw 2.13
bɹʌðəɹɪnlɔː brother-in-law 1.98
fəʊklɔː folklore 1.94
aʊtlɔː outlaw 1.88
θɔː thaw 1.86
ɒnʃɔː onshore 1.72
ɹɪkʃɔː rickshaw 1.66
sʌnɪnlɔː son-in-law 1.57
tɔː tor 1.51
ɡəlɔː galore 1.49
nɛkstdɔː next-door 1.46
sɪstəɹɪnlɔː sister-in-law 1.44
ɒŋkɔː encore 1.43
vɛndɔː vendor 1.32
siːnjɔː signor 1.25
t͡ʃɔː chore 1.18
aɪsɔː eyesore 1.13
fɜːðəmɔː furthermore 1.12
ɹæpɔː rapport 1.09
kəʊlslɔː coleslaw 1.08
ɔː oar 1.06
snɔː snore 1.04
kɑːnɪvɔː carnivore 0.99
dɔːtəɹɪnlɔː daughter-in-law 0.97
siːsɔː seesaw 0.93
sɪkəmɔː sycamore 0.90
dɔːtuːdɔː door-to-door 0.88
ɪnʃɔː inshore 0.82
ʌpɹɔː uproar 0.81
kɒndɔː condor 0.78
ʌndəflɔː underfloor 0.76
ɛvəmɔː evermore 0.68
siːʃɔː seashore 0.68
daʊnpɔː downpour 0.67
mɔː maw 0.65
kɒmədɔː commodore 0.65
əʊvəsɔː oversaw 0.62
tɹæpdɔː trapdoor 0.55
wɛəfɔː wherefore 0.51
mætədɔː matador 0.49
kæntɔː cantor 0.48
pɔː pore 0.45
nɔː gnaw 0.44
məkɔː macaw 0.42