Beta version

Words with zɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
əbzɜːv observe 5.06
əbzɜːvə observer 4.41
əbzɜːvd observed 4.24
əbzɜːvɪŋ observing 2.71
əbzɜːvəz observers 2.52
əbzɜːvətɹɪ observatory 2.32
ɪɡzɜːt exert 1.16
əbzɜːvn̩t observant 0.73
ɪɡzɜːtɪŋ exerting 0.43