Beta version

Words with kɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
kɜːnl̩ colonel 20.96
kɜːtn̩z curtains 8.67
əkɜːd occurred 8.66
kɜːv curve 8.11
kɜːtn̩ curtain 7.11
skɜːt skirt 6.42
kɜːs curse 6.36
aʊtskɜːts outskirts 6.28
əkɜː occur 6.18
kɜːlɪ curly 5.11
kɜːtɪsɪ courtesy 4.97
kɜːvd curved 4.03
kɜːk kirk 3.59
əkɜːz occurs 3.30
kɜːl curl 2.63
kɜːlɪŋ curling 2.58
skɜːts skirts 2.47
kɜːd curd 2.38
əkɜːɹɪŋ occurring 2.30
kɜːst cursed 2.28
kɜːb kerb 2.17
kɜːvz curves 2.02
skɜːtɪŋ skirting 1.99
kɜːfjuː curfew 1.97
kɜːb curb 1.82
kɜːld curled 1.66
kɜːlz curls 1.03
ɪnkɜːd incurred 0.99
skɜːd͡ʒ scourge 0.97
skɜːvɪ scurvy 0.82
kɜːdz curds 0.75
ɪnkɜː incur 0.67
kɜːsɪŋ cursing 0.63
ɪkskɜːʃn̩ excursion 0.62
kɜːsɪz curses 0.59
kɜːdl̩ curdle 0.54
skɜːmɪʃ skirmish 0.54
kɜːteɪld curtailed 0.50
kɜːvət͡ʃə curvature 0.49
kɜːtjəs courteous 0.49
kɜːljuː curlew 0.43
kɜːvɪŋ curving 0.43
skɜːmɪʃɪz skirmishes 0.42
ɪkskɜːʃn̩z excursions 0.42
kɜːteɪl curtail 0.41