Beta version

Words with vɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
vɜːʃn̩ version 34.44
vɜːt͡ʃʊəlɪ virtually 16.70
vɜːsəs versus 15.78
vɜːdɪkt verdict 12.24
vɜːd͡ʒɪn virgin 11.96
ædvɜːt advert 8.17
vɜːʃn̩z versions 5.06
vɜːs verse 4.98
ædvɜːts adverts 4.63
vɜːtɪkl̩ vertical 4.51
vɜːd͡ʒ verge 4.42
vɜːt͡ʃʊəl virtual 4.22
vɜːtjuː virtue 3.27
vɜːsətaɪl versatile 2.87
vɜːsɪz verses 2.69
vɜːbl̩ verbal 2.51
ædvɜːs adverse 1.86
ədvɜːsətɪ adversity 1.73
ədvɜːtɪsmənt advertisement 1.66
vɜːmɪn vermin 1.55
vɜːtjuːz virtues 1.41
əvɜːt avert 1.18
vɜːb verb 1.14
vɜːtɪbɹiː vertebrae 1.06
vɜːtɪɡəʊ vertigo 1.04
ɪnvɜːtɪbɹeɪts invertebrates 1.03
vɜːtɪkəlɪ vertically 1.01
əvɜːtɪd averted 1.00
ɪnvɜːtɪd inverted 1.00
vɜːdɪkts verdicts 0.97
ədvɜːtɪsmənts advertisements 0.90
vɜːbəlɪ verbally 0.89
vɜːtjʊəʊzəʊ virtuoso 0.89
əvɜːs averse 0.87
vɜːməθ vermouth 0.85
vɜːd͡ʒɪnz virgins 0.82
vɜːsətɪlətɪ versatility 0.73
vɜːt͡ʃʊəs virtuous 0.68
ædvɜːslɪ adversely 0.57
vɜːst versed 0.57
əʊvɜːt overt 0.56
əʊvɜːtlɪ overtly 0.53
vɜːv verve 0.47
əvɜːʃn̩ aversion 0.44
ɪnvɜːtɪbɹeɪt invertebrate 0.40
vɜːtɪbɹə vertebra 0.40