Beta version

Words with ʃɪ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ʃɪp ship 58.41
ʃɪt shit 47.36
ʃɪft shift 27.32
ʃɪps ships 24.13
ʃɪə sheer 12.53
æʃɪz ashes 6.78
ʃɪpɪŋ shipping 6.16
ʃɪftɪŋ shifting 5.40
ʃɪlɪŋz shillings 5.16
ʃɪfts shifts 4.65
ʃɪftɪd shifted 4.11
ʃɪpt shipped 3.17
ʃɪpjɑːd shipyard 2.05
ʃɪlɪŋ shilling 1.99
ʃɪn shin 1.97
ʃɪpbɪldɪŋ shipbuilding 1.88
ʃɪvə shiver 1.86
ʃɪpjɑːdz shipyards 1.36
ʃɪvəɹɪŋ shivering 1.35
ʃɪəɹɪŋ shearing 1.24
ʃɪŋɡl̩ shingle 1.23
ʃɪftɪ shifty 1.11
ʃɪtɪŋ shitting 1.08
ʃɪpɹɛk shipwreck 1.07
ʃɪtɪ shitty 1.07
ʃɪə shear 1.03
ʃɪnænɪɡənz shenanigans 0.98
ʃɪvəz shivers 0.98
ʃɪəz shears 0.86
ʃɪməɹɪŋ shimmering 0.86
ʃɪvl̩ɹɪ chivalry 0.74
ʃɪpmənt shipment 0.74
ʃɪpʃeɪp shipshape 0.68
ɛəʃɪp airship 0.67
ʃɪkeɪn chicane 0.63
ʃɪnz shins 0.54
ʃɪpɹɛkt shipwrecked 0.53
ʃɪts shits 0.50
ʃɪpmənts shipments 0.49
ʃɪpɹɛks shipwrecks 0.47
ʃɪmə shimmer 0.45
ʃɪŋɡl̩z shingles 0.43
ʃɪpmeɪts shipmates 0.40
ʃɪfɒn chiffon 0.40