Beta version

Words with t͡ʃɒ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
t͡ʃɒkələt chocolate 58.56
t͡ʃɒp chop 19.80
t͡ʃɒpt chopped 12.11
t͡ʃɒpɪŋ chopping 5.81
t͡ʃɒps chops 4.13
t͡ʃɒkələts chocolates 3.42
t͡ʃɒpə chopper 3.16
t͡ʃɒpɪ choppy 1.51
t͡ʃɒk choc 1.32
t͡ʃɒmpɪŋ chomping 1.03
t͡ʃɒk chock 0.84
t͡ʃɒpstɪks chopsticks 0.77
t͡ʃɒmp chomp 0.72
t͡ʃɒpt͡ʃɒp chop-chop 0.69
t͡ʃɒks chocks 0.66
t͡ʃɒpəz choppers 0.50