Beta version

Words with ɡæ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡæs gas 59.01
ɡæp gap 38.09
ɡæɹɑːd͡ʒ garage 29.07
ɡæŋ gang 24.39
ɡæɹəntiː guarantee 24.15
ɡæðə gather 19.63
ɡæləɹɪ gallery 19.05
ɡæðəd gathered 15.44
ɡæmbl̩ gamble 14.24
ɡæðəɹɪŋ gathering 14.05
ɡæɹəntiːd guaranteed 13.32
ɔːɡænɪk organic 10.04
ɡæps gaps 7.51
ɡæŋz gangs 7.40
ɡæmblɪŋ gambling 6.92
ɡæləksɪ galaxy 6.53
ɡæd͡ʒɪts gadgets 5.64
ɡæd͡ʒɪt gadget 4.82
ɡæɹəntiːz guarantees 4.68
ɡæləɹɪz galleries 4.38
ɡæsɪz gases 3.94
ɡævl̩ gavel 3.38
ɡæləksɪz galaxies 3.01
ɡæŋstə gangster 2.91
ɡælənz gallons 2.73
ɡæɹɑːd͡ʒɪz garages 2.57
ɡæɡ gag 2.55
ɡæləp gallop 2.21
ɡælən gallon 1.82
ɡænɪts gannets 1.80
ɡæləpɪŋ galloping 1.74
ɡæðəz gathers 1.71
ɡæɹɪsn̩ garrison 1.69
ɡæmə gamma 1.58
ɡæɡz gags 1.57
ɡæmblə gambler 1.53
ɡæfə gaffer 1.47
ɡæl gal 1.47
ɡælɪ galley 1.46
ɡæŋstəz gangsters 1.44
ɡæmbləz gamblers 1.34
ɡænɪt gannet 1.30
ɡælənt gallant 1.26
ɔːɡæzəm orgasm 1.14
ɡæmbl̩d gambled 1.13
ɡæf gaffe 1.09
ɡæstɹɪk gastric 1.09
ɡæɡɪŋ gagging 1.05
ɡæstɹənɒmɪk gastronomic 0.92
ɡæɹəntiːɪŋ guaranteeing 0.92
ɡæləʊz gallows 0.89
ɡæʃ gash 0.88
ɡæðəɹɪŋz gatherings 0.88
ɡæf gaff 0.87
ɡæmən gammon 0.71
ɡæŋweɪ gangway 0.67
ɡæstɹɒnəmɪ gastronomy 0.67
ɡæləntɹɪ gallantry 0.66
ɡændə gander 0.66
ɡæst gassed 0.61
ɡæsəʊliːn gasoline 0.58
ɡæb gab 0.57
ɡæləps gallops 0.56
ɡæmbɪt gambit 0.54
ɔːɡænɪkəlɪ organically 0.49
ɡælz gals 0.47
ɡæfs gaffes 0.46
ɡæmbl̩z gambles 0.45
ɡæləpt galloped 0.45
ɡæŋɡɹiːn gangrene 0.45
ɪɡælɪtɛəɹɪən egalitarian 0.43
ɡæd gad 0.43
ɡæɡl̩ gaggle 0.40