Beta version

Words with bɑː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bɑːθɹʊm bathroom 65.06
bɑː bar 55.71
bɑːθ bath 44.36
bɑːɡɪn bargain 35.61
bɑː baa 30.28
bɑːn barn 20.90
bɑːz bars 16.58
bɑːskɪt basket 14.56
bɑːstəd bastard 10.10
bɑːbɪkjuː barbecue 8.35
bɑːk bark 8.33
bɑːskɪtbɔːl basketball 7.75
bɑːθɹʊmz bathrooms 5.95
bɑːɡɪnz bargains 5.85
bɑːkɪŋ barking 5.35
bɑː bah 5.17
bɑːbə barber 4.24
bɑːkə barker 4.16
bɑːlɪ barley 4.07
bɑːd͡ʒ barge 3.94
bɑːðz baths 3.91
bɑːstədz bastards 3.68
bɑːskɪts baskets 3.03
ɪmbɑːkt embarked 2.58
ɪmbɑːk embark 2.46
bɑːskɪŋ basking 2.37
bɑːɡɪnɪŋ bargaining 2.31
bɑːd barred 2.10
bɑːks barks 1.87
bɑːbd barbed 1.79
bɑːmən barman 1.72
bɑːnz barns 1.70
bɑːmɪ barmy 1.41
bɑːnəkl̩z barnacles 1.36
ɪmbɑːkɪŋ embarking 1.35
bɑːbɪkjuːz barbecues 1.33
bɑːɡɪnd bargained 1.33
bɑːbɛəɹɪənz barbarians 1.28
bɑːd͡ʒɪz barges 1.27
ɛmbɑːɡəʊ embargo 1.26
bɑːd bard 1.25
bɑːmeɪd barmaid 1.16
bɑːbæɹɪk barbaric 1.16
bɑːɹɪŋ barring 0.93
bɑːbɪkən barbican 0.89
bɑːbɛəɹɪən barbarian 0.81
bɑːθtʌb bathtub 0.73
bɑːtə barter 0.71
bɑːtɛndə bartender 0.67
bɑːb barb 0.62
bɑːsk bask 0.62
bɑːm balm 0.61
bɑːbɪkjuːd barbecued 0.57
bɑːbz barbs 0.54
bɑːnəkl̩ barnacle 0.53
bɑːkt barked 0.50
bɑːd͡ʒɪŋ barging 0.50
bɑːtəɹɪŋ bartering 0.47
bɑːmɪ balmy 0.44
bɑːbɪkjuːɪŋ barbecuing 0.42
bɑːd͡ʒd barged 0.40