Beta version

Words with ʃɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ʃɛə share 83.96
ʃɛf chef 49.60
ʃɛəd shared 24.94
ʃɛl shell 24.54
ʃɛd shed 24.20
ʃɛfs chefs 21.73
ʃɛəɹɪŋ sharing 21.03
ʃɛəz shares 17.38
ʃɛltə shelter 13.57
ʃɛdjuːl schedule 11.22
ʃɛlf shelf 10.57
ʃɛlz shells 8.74
ʃɛpəd shepherd 7.81
ʃɛlvz shelves 6.70
ʃɛəhəʊldəz shareholders 5.96
ʃɛɹɪ sherry 5.33
ʃɛɹɪf sheriff 5.10
ʃɛdz sheds 3.81
ʃɛdjuːld scheduled 3.75
ʃɛltəd sheltered 3.60
ʃɛlfɪʃ shellfish 3.35
ʃɛpədz shepherds 2.35
əbʃɛsɪv obsessive 2.27
ʃɛltəz shelters 1.94
ʃɛlɪŋ shelling 1.91
ʃɛdɪŋ shedding 1.89
ʃɛɹɪfs sheriffs 1.80
ʃɛəhəʊldə shareholder 1.71
ʃɛld shelled 1.07
ʃɛdjuːlz schedules 0.96
ʃɛltəɹɪŋ sheltering 0.85
ʃɛlvd shelved 0.70
ʃɛlvɪŋ shelving 0.58
ʃɛdjuːlɪŋ scheduling 0.57
ɛɡʃɛlz eggshells 0.50
ɛɡʃɛl eggshell 0.48