Beta version

Words with hʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
hʌzbənd husband 88.10
huh 73.91
hʌndɹədz hundreds 69.42
hʌnt hunt 48.86
hʌnɪ honey 39.62
hʌntɪŋ hunting 36.50
hʌŋɡɹɪ hungry 35.52
hʌɹɪ hurry 33.69
hʌndɹəd hundred 30.03
hʌŋ hung 18.86
hʌl hull 17.30
hʌntəz hunters 15.38
hʌntə hunter 15.19
hʌɡ hug 13.52
hʌmbl̩ humble 10.46
hʌnɪmuːn honeymoon 7.76
hʌt hut 6.62
hʌɹɪkən hurricane 6.37
hʌŋɡə hunger 5.86
hʌmp hump 5.22
hʌb hub 5.06
hʌzbəndz husbands 4.41
hʌʃ hush 3.96
hʌsl̩əz hustlers 3.62
hʌsl̩ hustle 3.47
hʌntɪd hunted 3.45
hʌnt͡ʃ hunch 3.10
hʌm hum 3.07
hʌɡɪŋ hugging 2.65
hʌnts hunts 2.13
hʌts huts 2.07
hʌmɪŋ humming 1.83
hʌnɪkəʊm honeycomb 1.81
hʌɡz hugs 1.77
hʌt͡ʃ hutch 1.66
hʌlk hulk 1.38
hʌsl̩ə hustler 1.25
hʌmblɪŋ humbling 1.23
hʌf huff 1.19
hʌŋk hunk 1.16
hʌɹɪkənz hurricanes 1.08
hʌdl̩ huddle 1.07
hʌmbl̩d humbled 1.03
hʌɡd hugged 1.02
hʌɹɪd hurried 0.99
hʌmpbæk humpback 0.98
hʌləbəluː hullabaloo 0.96
hʌdl̩d huddled 0.92
hʌstɪŋz hustings 0.90
hʌmz hums 0.86
hʌmps humps 0.81
hʌmɪŋbɜːd hummingbird 0.79
hʌskɪ husky 0.77
hʌbɪ hubby 0.71
hʌndɹətθ hundredth 0.71
hʌmbʌɡ humbug 0.65
hʌʃt hushed 0.58
hʌntsmən huntsman 0.55
hʌzbəndɹɪ husbandry 0.53
hʌbz hubs 0.53
hʌnt͡ʃbæk hunchback 0.52
hʌɹɪɪŋ hurrying 0.51
hʌskɪz huskies 0.47
hʌfɪŋ huffing 0.46
hʌsk husk 0.42
hʌnt͡ʃt hunched 0.41
hʌnɪsʌkl̩ honeysuckle 0.41
hʌmpɪŋ humping 0.40
hʌŋks hunks 0.39
hʌmpbæks humpbacks 0.39