Beta version

Words with d͡ʒɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
d͡ʒɛnəɹəl general 111.91
d͡ʒɛntl̩mən gentlemen 63.97
d͡ʒɛntl̩mən gentleman 53.49
d͡ʒɛnəɹeɪʃn̩ generation 50.24
d͡ʒɛnəɹəlɪ generally 34.69
əbd͡ʒɛkt object 29.85
d͡ʒɛnjʊɪn genuine 23.52
d͡ʒɛnɪ jenny 22.85
əd͡ʒɛndə agenda 22.09
d͡ʒɛnəɹeɪʃn̩z generations 21.87
əbd͡ʒɛkts objects 21.02
d͡ʒɛntlɪ gently 19.17
d͡ʒɛnjʊɪnlɪ genuinely 18.60
d͡ʒɛnəɹəs generous 18.30
d͡ʒɛlɪ jelly 17.88
d͡ʒɛntl̩ gentle 17.14
d͡ʒɛt jet 16.19
d͡ʒɛləs jealous 13.06
d͡ʒɛnəɹeɪt generate 10.42
d͡ʒɛɹɪ jerry 9.82
d͡ʒɛm gem 8.90
əbd͡ʒɛktɪv objective 7.87
d͡ʒɛst͡ʃə gesture 6.14
d͡ʒɛnəɹeɪtɪd generated 5.91
d͡ʒɛndə gender 4.55
ɪnd͡ʒɛkʃn̩ injection 4.39
d͡ʒɛl gel 4.18
d͡ʒɛnts gents 4.13
d͡ʒɛnəɹeɪtɪŋ generating 4.06
d͡ʒɛts jets 3.82
d͡ʒɛlɪfɪʃ jellyfish 3.61
d͡ʒɛmz gems 3.61
d͡ʒɛnəɹəlz generals 3.60
əbd͡ʒɛktɪvz objectives 3.51
d͡ʒɛpədɪ jeopardy 3.40
ɪnd͡ʒɛkt inject 3.24
d͡ʒɛnəɹɒsətɪ generosity 3.20
d͡ʒɛnt gent 2.80
d͡ʒɛnəɹeɪtə generator 2.53
d͡ʒɛləsɪ jealousy 2.53
əbd͡ʒɛkʃn̩ objection 2.44
əbd͡ʒɛkʃn̩z objections 2.44
ɪnd͡ʒɛktɪd injected 2.33
ɪnd͡ʒɛkʃn̩z injections 2.11
d͡ʒɛnəɹeɪts generates 2.02
d͡ʒɛnəsɪs genesis 1.97
d͡ʒɛnəʊsaɪd genocide 1.90
d͡ʒɛst͡ʃəz gestures 1.82
d͡ʒɛlətiːn gelatine 1.76
d͡ʒɛnəɹəslɪ generously 1.54
ɪnd͡ʒɛktɪŋ injecting 1.48
d͡ʒɛntɹɪ gentry 1.39
d͡ʒɛstə jester 1.38
əbd͡ʒɛktɪd objected 1.35
d͡ʒɛnəɹeɪtəz generators 1.10
ɪd͡ʒɛktɪd ejected 1.05
d͡ʒɛlɪz jellies 0.98
d͡ʒɛnɪtl̩z genitals 0.95
d͡ʒɛtɪ jetty 0.95
ænd͡ʒɛlɪkə angelica 0.91
d͡ʒɛntiːl genteel 0.88
æbd͡ʒɛkt abject 0.83
d͡ʒɛn gen 0.79
əd͡ʒɛndəz agendas 0.74
d͡ʒɛtɪŋ jetting 0.65
d͡ʒɛntl̩ə gentler 0.64
ænd͡ʒɛlɪk angelic 0.63
əbd͡ʒɛktɪŋ objecting 0.60
d͡ʒɛst jest 0.55
d͡ʒɛntl̩mənlɪ gentlemanly 0.54
d͡ʒɛnɪtl̩ genital 0.53
ɪd͡ʒɛkt eject 0.52
d͡ʒɛlɪd jellied 0.52
d͡ʒɛɹɪætɹɪk geriatric 0.51
əbd͡ʒɛktɪvlɪ objectively 0.51
ɪd͡ʒɛktə ejector 0.45
d͡ʒɛsteɪʃn̩ gestation 0.44
d͡ʒɛld gelled 0.43
d͡ʒɛɹɪmændəɹɪŋ gerrymandering 0.42
ɪnd͡ʒɛkts injects 0.41
əbd͡ʒɛktəz objectors 0.40