Beta version

Words with t͡ʃɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
t͡ʃɛk check 124.90
t͡ʃɛə chair 45.30
t͡ʃɛst chest 30.32
t͡ʃɛkt checked 22.53
t͡ʃɛəmən chairman 22.32
t͡ʃɛkɪŋ checking 21.75
t͡ʃɛɹɪ cherry 16.88
t͡ʃɛəz chairs 14.43
t͡ʃɛks checks 13.63
t͡ʃɛk cheque 13.01
t͡ʃɛs chess 8.05
t͡ʃɛɹɪz cherries 4.38
ɪkst͡ʃɛkə exchequer 4.32
t͡ʃɛstəfiːld chesterfield 4.13
t͡ʃɛks cheques 4.07
t͡ʃɛdə cheddar 3.11
t͡ʃɛləʊ cello 2.86
t͡ʃɛsnʌt chestnut 2.74
t͡ʃɛɹɪʃ cherish 2.34
t͡ʃɛkaʊt checkout 2.16
t͡ʃɛɹɪʃt cherished 2.09
ɑːmt͡ʃɛə armchair 2.05
t͡ʃɛkpɔɪnt checkpoint 1.88
t͡ʃɛsnʌts chestnuts 1.79
t͡ʃɛəd chaired 1.70
t͡ʃɛsts chests 1.28
t͡ʃɛkəd chequered 1.26
t͡ʃɛkpɔɪnts checkpoints 0.83
t͡ʃɛkbʊk chequebook 0.82
t͡ʃɛkəz chequers 0.80
t͡ʃɛklɪst checklist 0.73
t͡ʃɛəɹɪŋ chairing 0.70
t͡ʃɛlɪst cellist 0.65
ʌnt͡ʃɛkt unchecked 0.61
t͡ʃɛɹəbz cherubs 0.58
t͡ʃɛkmeɪt checkmate 0.55
t͡ʃɛɹəb cherub 0.53
t͡ʃɛəmən chairmen 0.45
ɑːmt͡ʃɛəz armchairs 0.42
t͡ʃɛsmɛn chessmen 0.40
t͡ʃɛkaʊts checkouts 0.39