Beta version

Words with fə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
fəʊn phone 155.25
fəɡɛt forget 109.84
ɪnfəmeɪʃn̩ information 108.33
ɒfə offer 93.45
fəʊkəs focus 60.38
ɛfət effort 58.23
fəɹɛvə forever 41.11
ɒfəd offered 40.31
fəmɪljə familiar 32.71
fəɡɒtn̩ forgotten 32.68
fəɡɒt forgot 27.42
fəʊtəʊ photo 26.46
ɒfəɹɪŋ offering 25.23
fəʊtəɡɹɑːf photograph 23.12
ɒfəz offers 21.90
ɛfəts efforts 21.88
fəʊtəɡɹɑːfs photographs 20.84
fəɡɪv forgive 18.87
fəʊtəʊz photos 18.13
fəʊk folk 17.51
fəʊnz phones 16.31
fəsɪlətɪz facilities 15.35
fəʊks folks 13.67
fənɒmɪnl̩ phenomenal 12.24
fəʊnd phoned 11.32
fəʊld fold 10.94
fətɒɡɹəfə photographer 9.71
fəsɪlətɪ facility 9.37
fətɒɡɹəfɪ photography 8.65
ɛmfəsɪs emphasis 7.57
fəɹɛnsɪk forensic 7.48
fənɒmɪnən phenomenon 7.24
fəʊm foam 6.95
fəɡɛtɪŋ forgetting 6.67
ælfə alpha 5.42
fəɡɪvn̩ forgiven 5.10
fəʊlɪɪd͡ʒ foliage 4.49
fəɹəʊʃəs ferocious 4.20
ælfəbɛt alphabet 4.13
ɪnfəməs infamous 4.08
fəʊnɪŋ phoning 3.96
fəʊldɪd folded 3.57
fəʊtəɡɹɑːft photographed 3.50
fəɡɪvnɪs forgiveness 3.37
fəʊtəɡɹæfɪk photographic 3.32
fəbɪdn̩ forbidden 3.30
fətɒɡɹəfəz photographers 3.27
fəʊldɪŋ folding 3.18
ʌnfəʊld unfold 3.05
fəʊkl̩ focal 3.02
ɪnfənt infant 2.99
fəlɪsətɪ felicity 2.77
ɪnfəntɹɪ infantry 2.66
ælfəbɛtɪkəlɪ alphabetically 2.63
fətɪlətɪ fertility 2.42
ɔːfənɪd͡ʒ orphanage 2.37
ʌnfəɡɛtəbl̩ unforgettable 2.30
fəʊkəsɪz focuses 2.27
fəbɪd forbid 2.19
ʌnfəmɪljə unfamiliar 2.15
fəsɪlɪteɪt facilitate 2.06
ʌnfəʊldɪŋ unfolding 2.05
fəʊklɔː folklore 1.94
fəʊ foe 1.78
ʌnfəʊldɪd unfolded 1.67
fətiːɡ fatigue 1.66
fəɡɛts forgets 1.66
fəʊldz folds 1.59
fənætɪk fanatic 1.57
fəʊbjə phobia 1.56
fəʊnɪ phoney 1.51
fəɡɪvɪŋ forgiving 1.42
fəʊl foal 1.42
fətælətɪz fatalities 1.35
ɛfətlɪs effortless 1.34
fəʊtəɡɹɑːfɪŋ photographing 1.30
ɪnfənts infants 1.27
ɒfəɹɪŋz offerings 1.22
fənɒmɪnəlɪ phenomenally 1.19
fənɒmɪnə phenomena 1.18
ɪnfənsɪ infancy 1.15
ʌnfəʊldz unfolds 1.15
fəʊkəst focussed 1.14
ɪnfəʊ info 1.11
ɛfətlɪs effortlessly 1.02
fəɹɒsətɪ ferocity 0.97
fəmɛntɪd fermented 0.92
fənætɪkl̩ fanatical 0.91
fəʊldə folder 0.87
fəʊtəʊsɪnθəsɪs photosynthesis 0.84
fəʊmɪŋ foaming 0.83
ælfəbɛtɪkl̩ alphabetical 0.80
fənætɪks fanatics 0.77
fətælətɪ fatality 0.74
fəmɪlɪæɹətɪ familiarity 0.73
fəmɛnt ferment 0.71
fəbɪdɪŋ forbidding 0.71
fəlɔːn forlorn 0.68
fəʊz foes 0.66
fəɡeɪv forgave 0.64
fəʊkəsɪŋ focussing 0.59
fəɡɛtfʊl forgetful 0.57
fəʊlz foals 0.54
fəʊtɒnz photons 0.50
fəsɪlɪteɪtɪŋ facilitating 0.48
fəʊlɪəʊ folio 0.47
fəsɪlɪteɪtɪd facilitated 0.45
fəseɪkən forsaken 0.45
fəɹəʊʃəslɪ ferociously 0.42
fəʊnɛtɪk phonetic 0.40
fəʊtəʊd͡ʒɛnɪk photogenic 0.40
fəʊtəʊkɒpɪə photocopier 0.40
fəʊtəʊkɒpɪ photocopy 0.39