Beta version

Words with pɒ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
pɒsəbl̩ possible 158.62
spɒt spot 99.87
pɒləsɪ policy 96.13
pɒsəblɪ possibly 92.77
pɒlətɪks politics 91.51
pɒp pop 89.20
pɒpjʊlə popular 81.85
pɒzətɪv positive 62.51
pɒlɪtɪʃn̩z politicians 61.08
pɒt pot 57.75
əpɒn upon 55.71
pɒpjʊleɪʃn̩ population 46.66
pɒkɪt pocket 43.16
ɪmpɒsəbl̩ impossible 40.70
pɒləsɪz policies 33.52
spɒtɪd spotted 32.05
pɒsəbɪlətɪ possibility 28.13
pɒŋsɪæŋ pension 25.60
pɒvətɪ poverty 24.71
pɒd pod 24.19
pɒŋsɪæŋz pensions 21.15
pɒʃ posh 19.60
spɒts spots 18.95
pɒlɪtɪʃn̩ politician 18.80
pɒts pots 17.14
pɒnd pond 15.95
pɒlɪʃ polish 15.02
pɒkɪts pockets 14.75
pɒtə potter 13.97
pɒtəɹɪ pottery 13.80
pɒps pops 13.34
əpɒləd͡ʒɪ apology 12.00
pɒpt popped 10.14
spɒtlaɪt spotlight 9.82
pɒpɪ poppy 9.59
pɒpɪŋ popping 8.73
pɒpjʊlæɹətɪ popularity 6.97
pɒsəbɪlətɪz possibilities 6.92
pɒɹɪd͡ʒ porridge 6.77
spɒtɪ spotty 6.02
əpɒləd͡ʒɪz apologies 5.82
pɒlɪʃt polished 5.69
pɒzətɪvlɪ positively 5.48
pɒm pom 4.93
pɒpkɔːn popcorn 4.75
pɒŋ pong 4.74
spɒtɪŋ spotting 4.60
pɒtɪŋ potting 4.47
pɒtɪd potted 4.01
pɒpjʊleɪʃn̩z populations 3.75
spɒtɒn spot-on 3.74
pɒlən pollen 3.51
spɒnsəd sponsored 3.49
pɒdz pods 3.48
spɒnsə sponsor 3.41
pɒzətɪvz positives 3.29
pɒlɪʃɪŋ polishing 2.97
pɒpjʊleɪtɪd populated 2.93
pɒst͡ʃə posture 2.91
spɒnsəz sponsors 2.91
spɒnsəʃɪp sponsorship 2.70
spɒnteɪnjəs spontaneous 2.63
pɒndz ponds 2.47
pɒtəz potters 2.18
pɒsɪ posse 2.14
pɒtɪ potty 2.07
pɒpɪz poppies 1.80
pɒmɪɡɹænɪt pomegranate 1.74
pɒmp pomp 1.70
pɒlɪstaɪɹiːn polystyrene 1.60
pɒlkə polka 1.50
pɒthəʊlz potholes 1.49
spɒtlɪs spotless 1.48
pɒlɪ poly 1.44
pɒləd pollard 1.33
ɪmpɒvəɹɪʃt impoverished 1.32
pɒpjʊlɪst populist 1.31
əpɒkəlɪps apocalypse 1.31
pɒtəɹɪz potteries 1.28
pɒŋɪ pongy 1.20
pɒmpəs pompous 1.17
pɒndə ponder 1.16
pɒpʃɒp popshop 1.11
pɒntuːn pontoon 1.10
pɒstɛɹətɪ posterity 1.04
pɒthəʊl pothole 0.99
pɒks pox 0.98
pɒst͡ʃəɹɪŋ posturing 0.97
pɒmz poms 0.88
əpɒkəlɪptɪk apocalyptic 0.86
spɒnteɪnjəslɪ spontaneously 0.84
əpɒsl̩z apostles 0.83
pɒpɪt poppet 0.83
spɒtə spotter 0.81
spɒnsəɹɪŋ sponsoring 0.80
pɒpjʊləlɪ popularly 0.79
pɒlətɪk politic 0.77
pɒŋʃɒŋ penchant 0.75
pɒplə poplar 0.68
pɒpjʊləs populous 0.68
əpɒləd͡ʒɛtɪk apologetic 0.67
əpɒsl̩ apostle 0.67
pɒndəɹɪŋ pondering 0.66
ɪmpɒsəblɪ impossibly 0.66
pɒʃə posher 0.65
pɒtæʃ potash 0.65
pɒsəm possum 0.63
pɒləneɪtɪŋ pollinating 0.62
pɒlɪneɪʃn̩ pollination 0.62
pɒlɪɛstə polyester 0.62
ɪmpɒstə impostor 0.59
pɒləneɪt pollinate 0.59
ɪpɒnɪməs eponymous 0.59
spɒtəz spotters 0.54
pɒləneɪtɪd pollinated 0.53
pɒlɪθiːn polythene 0.53
ɪmpɒsəbɪlətɪ impossibility 0.52
pɒtəɹɪŋ pottering 0.51
əpɒstɹəfɪ apostrophe 0.50
pɒstjʊməs posthumous 0.50
pɒlɪmə polymer 0.49
pɒʃɪst poshest 0.49
pɒpə popper 0.48
spɒntəneɪətɪ spontaneity 0.48
pɒpəz poppers 0.47
pɒkɪtɪd pocketed 0.47
spɒtlaɪts spotlights 0.47
pɒsɪt posset 0.43
pɒntuːnz pontoons 0.42
əpɒθəkəɹɪ apothecary 0.42
pɒmɪɡɹænɪts pomegranates 0.41
pɒkɪtɪŋ pocketing 0.40