Beta version

Words with næ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
næʃənl̩ national 159.50
næt͡ʃɹəl natural 77.03
næt͡ʃɹəlɪ naturally 19.97
næɹəʊ narrow 17.62
ənæləsɪs analysis 14.13
snæp snap 13.29
nænɪ nanny 10.48
snæk snack 6.66
ɪnæml̩ enamel 5.83
snæpt snapped 5.59
næɹətɪv narrative 5.24
nætɪ natty 4.37
næʃn̩əlɪst nationalist 4.29
næp nap 4.16
næʃn̩əlɪsts nationalists 3.80
næʃn̩əlɪ nationally 3.68
ənætəmɪ anatomy 3.51
nækəd knackered 3.45
nævɪɡeɪt navigate 3.28
næʃənl̩z nationals 3.22
ɪnædɪkwət inadequate 3.14
snæks snacks 3.10
snæt͡ʃ snatch 2.91
snæps snaps 2.89
snæt͡ʃt snatched 2.68
næpɪz nappies 2.66
nævɪɡeɪʃn̩ navigation 2.62
næʃənælətɪ nationality 2.53
snæpʃɒt snapshot 2.46
næpɪ nappy 2.45
snæpɪ snappy 2.44
næɹəʊlɪ narrowly 2.43
snæpɪŋ snapping 2.34
næk knack 2.28
ənæləd͡ʒɪ analogy 2.13
næpkɪn napkin 2.04
næʃn̩əlɪzəm nationalism 1.98
næɡɪŋ nagging 1.94
ɪnækjʊɹət inaccurate 1.78
ʌnnæt͡ʃɹəl unnatural 1.78
ɪnæml̩d enamelled 1.65
næɹəʊd narrowed 1.40
nævɪɡeɪtə navigator 1.30
næt͡ʃɹəlɪst naturalist 1.30
næɡ nag 1.26
næɹəʊɪŋ narrowing 1.22
nævɪɡeɪtɪŋ navigating 1.12
næɹəʊə narrower 1.09
ɪnæksɛsəbl̩ inaccessible 1.07
næʃənælətɪz nationalities 1.05
snæɡ snag 1.04
næt͡ʃɹəlɪstɪk naturalistic 1.03
snæt͡ʃɪŋ snatching 0.85
ɪnækt enact 0.83
ɪnæktɪd enacted 0.83
snæzɪ snazzy 0.79
næpkɪnz napkins 0.78
ɪnæml̩ɪŋ enamelling 0.75
næɹəʊz narrows 0.75
snæpə snapper 0.73
næb nab 0.70
ɪnæktmənt enactment 0.70
ɪnæktɪv inactive 0.68
nænɪz nannies 0.65
ɪnæməd enamoured 0.64
næks knacks 0.62
ɪnækʃn̩ inaction 0.60
næɹəʊɪst narrowest 0.56
næpɪŋ napping 0.56
næt͡ʃɹəlɪsts naturalists 0.53
ɪnæktɪvətɪ inactivity 0.50
nætə natter 0.48
snæt͡ʃɪz snatches 0.44
nævɪɡeɪtɪd navigated 0.44
næɹətɪvz narratives 0.43
næʃ gnash 0.42
ənæləsiːz analyses 0.41
ɪnænɪmət inanimate 0.41
ɪnæktɪŋ enacting 0.39