Beta version

Words with tæ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
stænd stand 176.32
tæks tax 150.75
stændɪŋ standing 90.19
ətæk attack 78.77
stændəd standard 52.41
stændz stands 43.42
tækl̩ tackle 39.00
stændədz standards 38.42
tælənt talent 37.96
ɪstæblɪʃt established 26.60
ətæks attacks 23.96
tæksɪz taxes 23.33
tæŋk tank 21.95
ətækt attacked 21.63
tæp tap 21.37
tæksɪ taxi 20.13
ətæt͡ʃt attached 19.77
aʊtstændɪŋ outstanding 18.67
stæmp stamp 16.03
ətækɪŋ attacking 15.49
tæləntɪd talented 15.21
ɪstæblɪʃ establish 14.90
tæɡ tag 14.72
tæktɪks tactics 14.13
tæn tan 11.48
tæklɪŋ tackling 10.91
stæt͡ʃuː statue 10.46
tæŋks tanks 10.19
ɪstæblɪʃmənt establishment 9.83
stæɡəɹɪŋ staggering 8.78
stæk stack 7.63
stæbd stabbed 7.58
tæŋɡəʊ tango 7.55
stæɡ stag 7.50
stæb stab 7.48
tælənts talents 7.00
tæktɪk tactic 6.63
stændʌp stand-up 6.42
ɪntækt intact 6.34
tækseɪʃn̩ taxation 6.29
tæblɪts tablets 6.01
tæktɪkl̩ tactical 5.98
stæns stance 5.48
tækl̩d tackled 5.28
stætjʊtəɹɪ statutory 5.15
tæŋ tang 4.91
ətæt͡ʃ attach 4.50
stæmpt stamped 4.48
stæmps stamps 4.40
tækl̩z tackles 4.30
stæt͡ʃuːz statues 4.28
stætɪk static 4.21
tæpɪŋ tapping 4.12
stæmɪnə stamina 4.09
tæblɔɪd tabloid 3.89
tælɪ tally 3.87
tæps taps 3.86
ɪstæblɪʃɪŋ establishing 3.76
tæblɪt tablet 3.49
ətækəz attackers 3.47
tæt tat 3.44
stækt stacked 3.30
tæk tack 3.16
ɪkstætɪk ecstatic 3.03
stændbaɪ standby 2.99
tæɹɪf tariff 2.95
tæɹəɡən tarragon 2.82
ətækə attacker 2.68
tæpɪstɹɪ tapestry 2.60
ətæt͡ʃmənt attachment 2.58
tæŋɡl̩d tangled 2.50
tæɹɪfs tariffs 2.44
tæŋkə tanker 2.37
tæɡz tags 2.35
stæbɪŋ stabbing 2.29
tænə tanner 2.27
stæʃ stash 2.25
tæpt tapped 2.25
tæblɔɪdz tabloids 2.17
stæks stacks 2.14
tækst taxed 2.13
stændstɪl standstill 2.06
stætjuːt statute 2.05
tæksɪŋ taxing 2.05
stæt͡ʃə stature 1.99
tækɪ tacky 1.98
tæktaɪl tactile 1.97
tætɪ tatty 1.96
tænd͡ʒəbl̩ tangible 1.95
tæmɪ tammy 1.95
stæɡəd staggered 1.92
tæb tab 1.91
tæktɪkəlɪ tactically 1.90
tæksɪz taxis 1.80
stæljən stallion 1.74
stæmpɪŋ stamping 1.65
tænɪŋ tanning 1.58
stækɪŋ stacking 1.58
tætəz tatters 1.57
tæɡd tagged 1.53
stæɡz stags 1.48
tæŋɡl̩ tangle 1.43
tæŋkəd tankard 1.39
tæbz tabs 1.37
tæmbəɹiːn tambourine 1.34
tævən tavern 1.29
tælənz talons 1.26
stæmə stammer 1.24
tændəm tandem 1.23
tætɑː ta-ta 1.22
tæntɹəm tantrum 1.17
tænd tanned 1.15
stæɡnənt stagnant 1.14
tæŋɪ tangy 1.12
tæɡɪŋ tagging 1.09
tæpɪstɹɪz tapestries 1.09
tænd͡ʒəɹiːn tangerine 1.07
tæntɹəmz tantrums 1.05
ɪstæblɪʃmənts establishments 1.01
stæʃt stashed 0.99
tæməɹɪnd tamarind 0.98
tæntələs tantalus 0.96
tæŋkəz tankers 0.93
tækspeɪəz tax-payers 0.92
stæmpiːd stampede 0.86
ʌpstændɪŋ upstanding 0.81
ətæt͡ʃɪŋ attaching 0.78
tækt tact 0.76
ətæt͡ʃɪz attaches 0.75
tætl̩ tattle 0.74
stæɡneɪʃn̩ stagnation 0.73
tædpəʊlz tadpoles 0.72
tænz tans 0.70
tædpəʊl tadpole 0.70
tælɪzmən talisman 0.70
stæɡə stagger 0.69
ɒktæɡənl̩ octagonal 0.62
stændpɔɪnt standpoint 0.61
stæŋk stank 0.60
stændɪn stand-in 0.54
tæbɪ tabby 0.53
tæksɪdɜːmɪ taxidermy 0.53
ʌntæpt untapped 0.51
stæɡəɹɪŋlɪ staggeringly 0.50
ətæt͡ʃmənts attachments 0.50
stæməz stammers 0.48
stæljənz stallions 0.47
tænɔɪ tannoy 0.46
stæləktaɪts stalactites 0.45
tækt tacked 0.44
tæɹəʊ tarot 0.44
stæməɹɪŋ stammering 0.43
stæbz stabs 0.43
tæsl̩z tassels 0.42
ʌntæŋɡl̩ untangle 0.42
stætjʊɛt statuette 0.41
tæntəmaʊnt tantamount 0.41