Beta version

Words with ɹə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɹəʊd road 190.89
ɪntɹəstɪŋ interesting 189.64
pɹəʊɡɹæm programme 158.69
ɪntɹəst interest 111.92
pɹəʊsɛs process 110.72
ɛkstɹə extra 104.39
ɹəʊl role 87.96
pɹəd͡ʒɛkt project 87.95
ɡɹəʊɪŋ growing 86.12
ɪntɹəstɪd interested 85.76
ɡɹəʊ grow 84.89
ɡɹəʊθ growth 80.47
θɹəʊ throw 75.87
ɹəʊl roll 72.21
bɹəʊkən broken 72.20
pɹətɛkt protect 65.01
ɹəʊt wrote 63.90
pɹəvaɪd provide 60.91
ɹəʊ row 56.62
tɹədɪʃənl̩ traditional 55.90
ɡɹəʊn grown 53.17
əpɹəʊt͡ʃ approach 51.21
pɹədjuːs produce 50.47
pɹəfɛʃənl̩ professional 48.98
pɹəʊɡɹɛs progress 47.61
ɹəʊz rose 44.07
bɹəʊk broke 43.68
pɹədjuːst produced 41.10
pɹədʌkʃn̩ production 35.56
ɹəʊmən roman 33.19
ɹəʊdz roads 33.13
ɪntɹədjuːst introduced 32.70
ɪntɹədjuːs introduce 32.63
pɹəfɛsə professor 32.02
θɹəʊn thrown 31.64
ɹəʊlɪŋ rolling 31.33
tɹədɪʃn̩ tradition 29.85
dɹəmætɪk dramatic 29.09
pɹətɛkʃn̩ protection 28.94
pɹəvaɪdɪd provided 27.16
pɹəpəʊzl̩z proposals 27.02
ɪntɹəsts interests 26.92
pɹəd͡ʒɛkts projects 25.15
θɹəʊɪŋ throwing 25.15
ɪəɹə era 25.11
əpɹəʊpɹɪeɪt appropriate 23.82
tɹəʊfɪ trophy 23.70
ɹəʊmæntɪk romantic 23.41
ɹəʊlz rolls 23.28
pɹəʊɡɹæmz programmes 23.25
pɹəvaɪdɪŋ providing 22.05
pɹətɛst protest 21.74
pɹətɛktɪd protected 21.72
fɹəʊzn̩ frozen 20.94
ɹəʊp rope 20.09
pɹədjuːsɪŋ producing 19.21
pɹəpəʊzd proposed 17.86
ɪnfɹəstɹʌkt͡ʃə infrastructure 16.46
pɹəspɛkt prospect 16.44
pɹətɛktɪŋ protecting 16.29
pɹəʊfaɪl profile 16.23
dɹəʊv drove 15.94
pɹəpəʊzl̩ proposal 15.55
pɹəʊ pro 15.54
stɹəʊk stroke 15.47
ɹəʊst roast 15.31
pɹəməʊʃn̩ promotion 14.77
ɛɹə error 14.67
θɹəʊt throat 14.60
ɹəʊld rolled 14.59
pɹətɛsts protests 14.10
pɹəvaɪdz provides 14.10
tɹədɪʃn̩əlɪ traditionally 13.50
pɹəsiːd͡ʒə procedure 12.63
pɹətɛstəz protesters 12.50
ɹəʊbɒt robot 12.39
pɹədjuːsə producer 12.31
ɹəʊmæns romance 12.28
əpɹəʊt͡ʃɪŋ approaching 12.27
pɹəfɛʃənl̩z professionals 12.01
pɹəməʊt promote 11.97
ɡɹəʊz grows 11.84
stɹətiːd͡ʒɪk strategic 11.60
ɹəʊlz roles 11.15
ɡɹəʊs gross 10.87
ɪntɹədjuːsɪŋ introducing 10.85
ɹəʊzməɹɪ rosemary 10.80
ɹəʊzɪz roses 10.65
pɹəpɔːʃn̩ proportion 10.65
θɹəʊn throne 10.01
pɹədjuːsəz producers 9.67
dɹəmætɪkəlɪ dramatically 9.47
pɹəfɛʃn̩ profession 9.34
ɪntɹədʌkʃn̩ introduction 9.34
bɹəʊt͡ʃ brooch 9.13
əpɹəʊt͡ʃt approached 8.93
ɹəʊlə roller 8.92
ɛɹəz errors 8.88
pɹəvɪʒn̩ provision 8.57
ɹəʊbʌst robust 8.44
ɹəʊstɪd roasted 8.34
ɹəʊɪŋ rowing 8.31
pɹədjuːsɪz produces 8.23
pɹəpəʊzɪŋ proposing 8.23
ɹəʊvəz rovers 8.05
pɹəfaʊnd profound 7.96
ɹəʊɡ rogue 7.53
ɛəɹəpleɪn aeroplane 7.32
tɹədɪʃn̩z traditions 7.28
pɹəsiːd proceed 7.27
ɹəʊps ropes 7.25
pɹəsiːdɪŋz proceedings 7.19
θɹəʊz throws 7.19
ɡɹəʊnʌp grown-up 7.08
ɹəʊvə rover 6.87
pɹətɛktɪv protective 6.77
pɹəməʊtɪŋ promoting 6.72
pɹəsiːd͡ʒəz procedures 6.71
pɹəʊsɛsɪz processes 6.70
pɹəməʊtɪd promoted 6.66
pɹəʊɡɹɛsɪv progressive 6.44
ɪntɹəstɪŋlɪ interestingly 6.42
pɹəpəʊz propose 6.25
pɹəʊtiːn protein 6.23
æɹəʊ arrow 6.07
əpɹəʊt͡ʃɪz approaches 5.96
ɹəneɪsəns renaissance 5.91
ɹəʊz rows 5.91
pɹədʌktɪv productive 5.85
aɪəɹənɪ irony 5.40
ɒntɹəpɹənɜː entrepreneur 5.26
ɹəʊd rode 5.03
ɒntɹəpɹənɜːz entrepreneurs 4.99
ɡɹəfiːtɪ graffiti 4.88
æɹəʊz arrows 4.76
pɹəvaɪdəz providers 4.66
ɹəʊbɒts robots 4.54
kɹəʊ crow 4.42
pɹəpɔːʃn̩z proportions 4.42
stɹəʊks strokes 4.37
æɹəɡənt arrogant 4.36
pɹəvaɪdə provider 4.29
pɹətɛstɪŋ protesting 4.10
pɹəʊsɛst processed 3.96
pɹəʊsɛsɪŋ processing 3.94
stɹəʊl stroll 3.93
pɹəfɛʃn̩əlɪ professionally 3.90
pɹəsɛʃn̩ procession 3.86
pɹəʊlɪfɪk prolific 3.83
pɹəʊb probe 3.77
pɹənaʊns pronounce 3.71
tɹəʊfɪz trophies 3.52
pɹəʊn prone 3.45
pɹəʊsiːdz proceeds 3.44
pɹəfaʊndlɪ profoundly 3.37
ɛkstɹəz extras 3.36
pɹəʊɡɹɛst progressed 3.36
pɹəʊtəkɒl protocol 3.26
ɹəʊdsaɪd roadside 3.22
pɹətɛkts protects 3.20
ɡɹəʊv grove 3.19
ɹəʊm roam 3.18
æstɹənɔːts astronauts 3.16
ɛəɹəpleɪnz aeroplanes 3.10
əpɹəʊpɹɪətlɪ appropriately 3.09
pɹəʊtəʊtaɪp prototype 3.08
pɹəvɪʒn̩z provisions 3.03
eɪpɹən apron 3.02
æstɹənɔːt astronaut 2.99
pɹəkjʊəmənt procurement 2.97
ɛkstɹədɪʃn̩ extradition 2.83
pɹəʊɡɹɛsɪŋ progressing 2.81
pɹəʊz pros 2.76
pɹəʊlɒŋd prolonged 2.68
ɹəʊzɪ rosy 2.68
ɔːɹəl oral 2.66
pɹənaʊnst pronounced 2.62
pɹəbeɪʃn̩ probation 2.58
pɹəd͡ʒɛktɪd projected 2.53
pɹəvəʊkt provoked 2.53
ɹəʊzwʊd rosewood 2.49
pɹəpɔːʃənl̩ proportional 2.45
æɹəɡəns arrogance 2.44
pɹəspɛktɪv prospective 2.42
ɡɹəʊnʌps grown-ups 2.42
pɹədʌkʃn̩z productions 2.40
ɹəʊmɪŋ roaming 2.39
bɹəʊkə broker 2.38
ɹəʊteɪʃn̩ rotation 2.30
ɡɹəneɪd grenade 2.27
skɹəʊl scroll 2.24
pɹəfɛʃn̩əlɪzəm professionalism 2.21
dɹəʊn drone 2.17
ɡɹəʊtɛsk grotesque 2.17
tɹəʊl troll 2.10
bɹəʊʃə brochure 2.08
fɹəʊz froze 2.08
ɹəʊ roe 2.07
tɹəʊv trove 2.05
ɪnfɹəɹɛd infrared 2.04
ɪɹəʊʒn̩ erosion 2.02
pɹəvɒkətɪv provocative 2.01
ɹəʊləz rollers 1.99
pɹəʊɡɹɛʃn̩ progression 1.95
ɡɹəʊnz groans 1.92
pɹəvɪnʃl̩ provincial 1.92
pɹəʊɡɹæmɪŋ programming 1.91
pɹəd͡ʒɛkʃn̩z projections 1.89
pɹəpɛld propelled 1.89
ɹəʊdənt rodent 1.88
ɪmpɹəvaɪzd improvised 1.87
pɹəvɪʒənl̩ provisional 1.86
kɹəʊz crows 1.85
pɹəʊɡɹæmd programmed 1.84
əɹəʊmə aroma 1.84
pɹəməʊʃn̩z promotions 1.84
pɹəd͡ʒɛkʃn̩ projection 1.83
dɹəʊnz drones 1.83
pɹəpɛlə propeller 1.81
ɡɹəʊəz growers 1.81
ɹəʊteɪtɪŋ rotating 1.80
ətɹəʊʃəs atrocious 1.77
æɹəʊmætɪk aromatic 1.76
ɪntɹəʊ intro 1.75
ɹəʊdənts rodents 1.75
ɪɹəʊdɪd eroded 1.74
pɹəvəʊk provoke 1.74
æstɹənɒmɪkl̩ astronomical 1.72
ɹəʊteɪt rotate 1.71
ɪmpɹəvaɪz improvise 1.70
ɒntɹəpɹənɜːɹɪəl entrepreneurial 1.69
kɹəʊkeɪ croquet 1.68
pɹəfɛʃn̩z professions 1.67
kɹəʊm chrome 1.64
pɹəʊɡɹɛsɪz progresses 1.62
θɹəʊts throats 1.61
fɹəʊ fro 1.60
bɹəʊt͡ʃɪz brooches 1.60
ækɹəʊnɪm acronym 1.54
pɹəpəʊzɪz proposes 1.47
ɹəʊɡz rogues 1.47
tɹəd͡ʒɛktəɹɪ trajectory 1.45
əɹəʊz arose 1.45
ɹəʊpt roped 1.43
ɹəʊəz rowers 1.43
ɹəʊkəʊkəʊ rococo 1.42
æɹəbl̩ arable 1.42
ɪntɹədjuːsɪz introduces 1.42
stɹətiːd͡ʒɪkəlɪ strategically 1.42
ɹəʊtə rota 1.40
ɡɹəneɪdz grenades 1.39
pɹəʊtiːnz proteins 1.37
ʌnpɹəfɛʃənl̩ unprofessional 1.37
ɛəɹəʊspeɪs aerospace 1.36
pɹətɛktə protector 1.35
pɹətɛstɪd protested 1.35
ɡɹəʊsəɹɪz groceries 1.34
pɹəsiːdɪd proceeded 1.33
ɔːɹə aura 1.32
ɹəʊbz robes 1.31
pɹəd͡ʒɛktɪŋ projecting 1.31
ɹəʊb robe 1.29
ɔːdn̩ɹəlɪ ordinarily 1.28
ɹəʊzɛt rosette 1.28
ɹəviːn ravine 1.26
dɹəʊvz droves 1.25
ɡɹəʊsə grocer 1.24
pɹənʌnsɪeɪʃn̩ pronunciation 1.23
ɡɹəʊsəɹɪ grocery 1.23
ɡɹəʊnɪŋ groaning 1.21
pɹəkleɪmd proclaimed 1.21
pɹəsiːdɪŋ proceeding 1.20
pɹəvəʊkɪŋ provoking 1.20
stɹəʊkɪŋ stroking 1.20
pɹəpɛl propel 1.19
pɹəʊtɒnz protons 1.19
pɹəd͡ʒɛktə projector 1.18
pɹəʊz prose 1.17
ɛkstɹədaɪtɪd extradited 1.16
pɹəpɔːʃn̩d proportioned 1.15
ɡɹəʊslɪ grossly 1.13
ɹəʊdeɪəʊ rodeo 1.13
kɹəʊk croak 1.13
ʌltɹəvaɪələt ultraviolet 1.11
pɹəʊɡɹɛsɪvlɪ progressively 1.10
pɹəpɔːʃnət proportionate 1.09
skɹəʊlz scrolls 1.09
ɪnfɹə infra 1.09
pɹəməʊtə promoter 1.09
ɡɹəʊn groan 1.08
ɡɹəʊvz groves 1.08
dɹəkəʊnjən draconian 1.08
pɹəʊbɪŋ probing 1.08
pɹəʊbeɪt probate 1.07
pɹəməʊts promotes 1.07
stɹəʊlɪŋ strolling 1.07
pɹəʊɪbɪʃn̩ prohibition 1.06
pɹəpɹaɪətə proprietor 1.05
æɡɹəveɪtɪd aggravated 1.04
θɹəʊə thrower 1.02
bɹəʊkəz brokers 1.01
fɹətɜːnətɪ fraternity 1.01
ɪmpɹəvaɪzeɪʃn̩ improvisation 0.99
pɹəʊlɪfəɹeɪʃn̩ proliferation 0.98
tɹəpiːz trapeze 0.98
tɹəʊlz trolls 0.96
ɪnɹəʊdz inroads 0.92
pɹəhɪbɪtɪd prohibited 0.92
pɹəʊfaɪlz profiles 0.91
æbɹəkədæbɹə abracadabra 0.91
ɹəʊd rowed 0.91
pɹəkleɪm proclaim 0.90
ɹəʊt͡ʃ roach 0.90
ɹəʊtəɹɪ rotary 0.90
ʌnbɹəʊkən unbroken 0.90
pɹəvɜːbjəl proverbial 0.89
ɡɹəʊə grower 0.89
kɹəʊməsəʊmz chromosomes 0.88
ɹəʊmd roamed 0.87
θɹəʊɪn throw-in 0.87
ɪəɹəz eras 0.85
ɪntɹədʌkʃn̩z introductions 0.85
pɹəʊlɒŋ prolong 0.84
bɹəvɑːdəʊ bravado 0.83
pɹətɹæktɪd protracted 0.83
ɛɹənd errand 0.83
pɹəʊtəkɒlz protocols 0.82
ɹəʊə rower 0.82
pɹətɛkʃn̩z protections 0.82
ækɹəʊbætɪk acrobatic 0.80
ɹəʊzɛts rosettes 0.80
ɒɹəkl̩ oracle 0.79
pɹəfɛsəz professors 0.78
ɹəʊteɪts rotates 0.78
dɹəmætɪks dramatics 0.77
ɛntɹənts entrants 0.77
fɹənɛtɪk frenetic 0.75
ɛəɹəʊdaɪnæmɪk aerodynamic 0.75
pɹəpɛləz propellers 0.75
pɹəʊbz probes 0.74
ækɹəʊbætɪks acrobatics 0.73
pɹətɛstə protester 0.73
ɹəʊmæntɪks romantics 0.73
kɹəʊn crone 0.72
pɹəpɛlɪŋ propelling 0.72
ɹəʊdədɛndɹən rhododendron 0.72
ɹəʊvɪŋ roving 0.72
aʊtɡɹəʊn outgrown 0.71
stɹəʊkt stroked 0.70
pɹəpʌlʃn̩ propulsion 0.69
ɹəʊpɪ ropey 0.67
fɹəd͡ʒɪlətɪ fragility 0.66
ænɡɹəlɪ angrily 0.65
ɪmpɹəvaɪzɪŋ improvising 0.65
pɹəʊfaɪlɪŋ profiling 0.65
əpɹəʊt͡ʃəbl̩ approachable 0.65
əʊkɹə okra 0.65
æɡɹəʊ aggro 0.64
kɹəʊbɑː crowbar 0.64
pɹəʊtəʊtaɪps prototypes 0.62
dɹəʊvəz drovers 0.62
ɹəʊbʌstlɪ robustly 0.61
æfɹəʊdɪzɪæk aphrodisiac 0.60
bɹəʊʃəz brochures 0.60
pɹəpɹaɪətəz proprietors 0.60
pɹəʊtɒn proton 0.59
ɹəʊdədɛndɹənz rhododendrons 0.59
ʌnpɹəvəʊkt unprovoked 0.59
ækɹəbæts acrobats 0.59
eɪpɹənz aprons 0.58
əɹəʊməz aromas 0.58
θɹəʊz throes 0.58
æɡɹəveɪʃn̩ aggravation 0.58
ɛkstɹədaɪt extradite 0.58
pɹəʊtæɡənɪst protagonist 0.58
ɪnkɹəʊt͡ʃɪŋ encroaching 0.57
pɹəfɪʃn̩t proficient 0.57
θɹəʊəweɪ throwaway 0.56
θɹəʊbæk throwback 0.56
kɹəʊnɪz cronies 0.56
ɛɹəndz errands 0.56
ɹəʊmæntɪsɪzəm romanticism 0.56
kɹəʊkəs crocus 0.55
ɡɹəʊsəz grocers 0.55
ɪnɡɹəʊst engrossed 0.54
ɪɹəʊdɪŋ eroding 0.54
ɛkstɹətəɹɛstɹɪəl extraterrestrial 0.53
pɹəsiːd͡ʒəɹəl procedural 0.53
pɹəʊd͡ʒɛktaɪl projectile 0.53
ɹəʊmæntɪkəlɪ romantically 0.53
pɹəsɛʃn̩z processions 0.53
pɹəməʊtəz promoters 0.53
kɹəvæt cravat 0.52
pɹədɪd͡ʒəs prodigious 0.52
pɹətɛkʃənɪzəm protectionism 0.51
stɹəʊd strode 0.50
pɹəmɪskjʊəs promiscuous 0.50
pɹəʊtæɡənɪsts protagonists 0.49
ɪntɹəʊz intros 0.49
ɹəʊteɪtɪd rotated 0.49
kɹəʊməsəʊm chromosome 0.48
ɹəʊn roan 0.48
tɹəkiːə trachea 0.48
skɹəʊtəm scrotum 0.47
pɹəvəʊks provokes 0.46
æɡɹəveɪtɪŋ aggravating 0.46
kɹəʊɪŋ crowing 0.46
pɹətɛktəz protectors 0.46
pɹətɹuːdɪŋ protruding 0.46
ɪɹəʊd erode 0.45
ɹəʊdɪ roadie 0.45
ɹəʊtə rotor 0.45
ɹəʊsts roasts 0.44
kɹəʊmɪəm chromium 0.44
θɹəʊnz thrones 0.44
tɹədɪʃn̩əlɪst traditionalist 0.44
kɹəʊʃeɪ crochet 0.43
ɪntɹəviːnəs intravenous 0.43
ækɹəbæt acrobat 0.43
ɛəɹəʊdaɪnæmɪks aerodynamics 0.43
ɡɹəʊsɪŋ grossing 0.43
tɹədɪʃn̩əlɪsts traditionalists 0.43
ɛəɹəʊsɒl aerosol 0.42
stɹəʊld strolled 0.42
ɛkstɹəʊvɜːt extrovert 0.42
ɡɹətjuːɪtəs gratuitous 0.42
pɹəʊɡɹæmə programmer 0.42
ɹəʊzwɔːtə rosewater 0.41
pɹəpɔːʃn̩əlɪ proportionally 0.41
æɡɹəveɪt aggravate 0.40
pɹəfjuːslɪ profusely 0.40
pɹəfɛtɪk prophetic 0.40
ænθɹəpɒləd͡ʒɪst anthropologist 0.39
ɪəɹəlɪ eerily 0.39
pɹəspɛktəs prospectus 0.39