Beta version

Words with ɹɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bɹɔːt brought 191.20
ɹɔɪəl royal 122.85
ɪkstɹɔːdn̩ɹɪ extraordinary 75.65
dɹɔː draw 73.83
dɹɔːn drawn 33.11
dɹɔːɪŋ drawing 29.41
əbɹɔːd abroad 22.14
ɹɔː raw 20.79
fɹɔːd fraud 17.84
bɹɔːd broad 16.66
stɹɔː straw 14.90
ɹɔː roar 13.55
dɹɔːz draws 12.88
bɹɔːdkɑːst broadcast 12.12
stɹɔːbəɹɪ strawberry 9.70
dɹɔːə drawer 9.51
stɹɔːbəɹɪz strawberries 9.40
tɹɔːmə trauma 7.76
bɹɔːdkɑːstɪŋ broadcasting 7.74
dɹɔːz drawers 7.51
pɹɔːnz prawns 7.41
dɹɔːɪŋz drawings 6.56
ɹɔɪəltɪ royalty 6.50
ɪkstɹɔːdn̩ɹəlɪ extraordinarily 5.70
tɹɔːmætɪk traumatic 5.62
bɹɔːdə broader 5.44
kɹɔːl crawl 5.31
pɹɔːn prawn 4.58
bɹɔːdkɑːstə broadcaster 4.52
bɹɔːdlɪ broadly 4.45
tɹɔɪ troy 4.44
kɹɔːlɪŋ crawling 4.36
ɹɔːɹɪŋ roaring 4.32
ɹɔɪəlz royals 3.76
ɹɔːstɪŋ roasting 3.13
tɹɔɪkə troika 2.45
stɹɔːz straws 2.45
fɹɔːt fraught 2.43
bɹɔːdkɑːstəz broadcasters 1.99
fɹɔːdjʊlənt fraudulent 1.79
bɹɔːdkɑːsts broadcasts 1.51
ɹɔːt wrought 1.47
tɹɔːlɪŋ trawling 1.42
bɹɔːdn̩ broaden 1.41
ɡɹɔɪn groin 1.40
ɔːɹɔːɹə aurora 1.37
ɹɔːz roars 1.36
kɹɔːld crawled 1.33
bɹɔːn brawn 1.30
bɹɔːdz broads 1.29
ɪmbɹɔɪdəɹɪ embroidery 1.27
dɹɔːbæk drawback 1.25
ɹɔɪəltɪz royalties 1.23
spɹɔːlɪŋ sprawling 1.23
tɹɔːlə trawler 1.14
ɹɔːd roared 1.12
ɹɔɪəlɪst royalist 1.08
tɹɔːl trawl 1.07
tɹɔːləz trawlers 1.06
ɪmbɹɔɪdəd embroidered 1.05
bɹɔːl brawl 1.04
ɪnθɹɔːld enthralled 0.99
ɪmbɹɔɪld embroiled 0.85
ʌpɹɔː uproar 0.81
bɹɔːdɪst broadest 0.73
ɹɔːkəs raucous 0.72
spɹɔːl sprawl 0.70
dɹɔːbæks drawbacks 0.68
ɹɔɪəlɪsts royalists 0.67
bɹɔːdn̩d broadened 0.61
ɪnθɹɔːlɪŋ enthralling 0.59
fɹɔːdjʊləntlɪ fraudulently 0.58
dɹɔːbɹɪd͡ʒ drawbridge 0.57
ɹɔːnt͡ʃɪ raunchy 0.53
skɹɔːnɪ scrawny 0.46
fɹɔɪlaɪn fraulein 0.44
tɹɔːld trawled 0.41
kɹɔːlz crawls 0.40