Beta version

Words with fʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
fʌn fun 203.91
fʌnɪ funny 113.72
fʌndɪŋ funding 49.44
fʌnd fund 49.10
fʌkɪŋ fucking 48.92
fʌk fuck 37.76
fʌndz funds 19.10
fʌndəmɛntl̩ fundamental 18.89
fʌndɪd funded 11.80
fʌŋkʃn̩ function 11.55
fʌs fuss 8.99
fʌndəmɛntəlɪ fundamentally 7.16
fʌŋkɪ funky 7.03
fʌŋkʃn̩z functions 4.69
fʌkt fucked 4.61
fʌnɪlɪ funnily 4.54
fʌŋkʃn̩əl functional 4.51
fʌsɪ fussy 4.22
fʌŋkʃn̩ɪŋ functioning 3.69
fʌnɪɪst funniest 3.29
fʌŋɡəs fungus 3.04
fʌd͡ʒ fudge 2.74
fʌzɪ fuzzy 1.88
fʌnl̩ funnel 1.83
fʌŋɡaɪ fungi 1.76
fʌŋk funk 1.52
fʌnɪə funnier 1.49
fʌkə fucker 1.37
fʌndəmɛntl̩z fundamentals 1.17
fʌsɪŋ fussing 1.16
fʌnfɛə funfair 0.93
fʌst fussed 0.86
fʌndəmɛntəlɪst fundamentalist 0.75
fʌmbl̩ fumble 0.65
fʌz fuzz 0.65
fʌkəz fuckers 0.58
fʌɹəʊ furrow 0.56
fʌndəmɛntəlɪzəm fundamentalism 0.47
fʌŋkʃn̩d functioned 0.41
fʌks fucks 0.40
fʌndəmɛntəlɪsts fundamentalists 0.40