Beta version

Words with nɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
nɔːθ north 208.00
nɔːðn̩ northern 124.18
nɔːml̩ normal 80.70
nɔːməlɪ normally 71.10
nɔɪz noise 59.80
ɪnɔːməs enormous 42.05
nɔː nor 25.30
ənɔɪɪŋ annoying 18.23
ɪɡnɔː ignore 17.39
nɔːtɪ naughty 17.39
nɔɪzɪ noisy 14.73
ənɔɪd annoyed 10.25
nɔɪzɪz noises 9.06
ɪɡnɔːd ignored 8.87
ɪnɔːməslɪ enormously 5.62
ɪɡnɔːɹɪŋ ignoring 4.67
nɔːm norm 3.34
ənɔɪ annoy 3.22
nɔːθwɛst northwest 3.13
snɔːɹɪŋ snoring 2.50
nɔːtɪkl̩ nautical 2.30
nɔːθiːst northeast 2.23
nɔːmælətɪ normality 1.77
nɔːðəlɪ northerly 1.76
ənɔɪz annoys 1.76
nɔːθwədz northwards 1.59
æbnɔːml̩ abnormal 1.47
nɔːt nought 1.41
ɪnɔːdəbl̩ inaudible 1.19
ɪnɔːmətɪ enormity 1.12
ʌnɔːθədɒks unorthodox 1.09
nɔːsjə nausea 1.07
ənɔɪəns annoyance 1.06
ɪɡnɔːz ignores 1.04
snɔː snore 1.04
ɪnɔːɡjʊɹəl inaugural 0.83
snɔːkl̩ snorkel 0.76
nɔɪzɪɪst noisiest 0.69
ənɔɪntɪd anointed 0.67
nɔːsjəs nauseous 0.64
snɔːtɪŋ snorting 0.64
nɔːts noughts 0.63
ɪnɔːɡjʊɹeɪʃn̩ inauguration 0.62
snɔːz snores 0.61
snɔːt snort 0.57
nɔːðənəz northerners 0.57
nɔːmz norms 0.52
nɔːðənə northerner 0.50
nɔɪzɪə noisier 0.48
nɔː gnaw 0.44
æbnɔːmælətɪz abnormalities 0.43
nɔːtɪləs nautilus 0.40
ɪnɔːɡjʊɹeɪtɪd inaugurated 0.39