Beta version

Words with pɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
pɜːsn̩ person 219.43
pɜːsnl̩ personal 76.99
pɜː per 70.38
ɛkspɜːt expert 53.99
pɜːfɪktlɪ perfectly 50.34
ɛkspɜːts experts 48.13
pɜːpəs purpose 32.47
pɜːsnəlɪ personally 30.91
pɜːsənælətɪ personality 20.33
pɜːpl̩ purple 19.29
pɜːt͡ʃəs purchase 18.85
pɜːmənənt permanent 16.66
pɜːl pearl 9.97
ɛkspɜːtiːz expertise 9.75
pɜːpəsɪz purposes 8.63
pɜːsənɛl personnel 8.38
pɜːs purse 8.36
pɜːt͡ʃəst purchased 5.69
pɜːmənəntlɪ permanently 4.98
spɜːz spurs 4.79
spɜːm sperm 4.76
pɜːsənælətɪz personalities 4.46
pɜːt͡ʃəsɪz purchases 4.28
pɜːsn̩z persons 4.00
pɜːlz pearls 3.60
pɜːt͡ʃ perch 2.85
pɜːsɪkjuːʃn̩ persecution 2.81
pɜːt͡ʃəsɪŋ purchasing 2.26
pɜːkɪ perky 2.21
spɜː spur 2.21
pɜːpəsbɪlt purpose-built 1.92
pɜːt͡ʃt perched 1.78
pɜːks perks 1.75
pɜːsɪkjuːtɪd persecuted 1.56
pɜːpɪtɹeɪtəz perpetrators 1.53
spɜːd spurred 1.44
pɜːlɪ pearly 1.26
pɜːpl̩z purples 1.25
pɜːk perk 1.20
pɜːd͡ʒəɹɪ perjury 1.09
pɜːpɪtɹeɪtə perpetrator 0.99
pɜːsɪvɪəɹəns perseverance 0.98
pɜːt͡ʃəsə purchaser 0.97
pɜː purr 0.90
ɪmpɜːsəneɪʃn̩ impersonation 0.87
pɜːm perm 0.84
pɜːpɪtɹeɪtɪd perpetrated 0.75
ɪmpɜːfɪkt imperfect 0.75
pɜːpəslɪ purposely 0.75
pɜːt͡ʃəsəz purchasers 0.75
pɜːtɪnənt pertinent 0.73
pɜːsɪvɪə persevere 0.71
ɪmpɜːsəneɪtɪŋ impersonating 0.70
pɜːsɪz purses 0.68
spɜːt spurt 0.65
pɜːd͡ʒ purge 0.64
ɛkspɜːtlɪ expertly 0.57
pɜːɡətəɹɪ purgatory 0.57
pɜːspɛks perspex 0.57
ɪmpɜːsəneɪtə impersonator 0.49
spɜːn spurn 0.48
pɜːkt perked 0.48
pɜːsɪvɪəd persevered 0.47
pɜːt pert 0.42
pɜːɹɪŋ purring 0.41
ɪmpɜːsnl̩ impersonal 0.40