Beta version

Words with kə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
kəɹɛkt correct 232.66
kəmpliːtlɪ completely 139.59
kəntɹəʊl control 138.01
kəʊld cold 128.34
kəmjuːnətɪ community 125.15
kəntɪnjuː continue 89.57
kəmpliːt complete 89.37
iːkənɒmɪk economic 87.63
kənsɜːnd concerned 84.64
kəʊəlɪʃn̩ coalition 75.08
kəʊst coast 73.29
kənsɜːvətɪv conservative 71.64
kəndɪʃn̩z conditions 70.78
kəɹɪə career 70.47
kəndɪʃn̩ condition 69.80
kənɡɹæt͡ʃʊleɪʃn̩z congratulations 61.89
kəmɪʃn̩ commission 60.77
kəmɪtɪ committee 58.78
kəlɛkʃn̩ collection 54.56
kənsɜːn concern 50.17
kənsɪdə consider 47.89
kənsɜːnz concerns 46.84
kənsɜːvətɪvz conservatives 46.27
kəmpjuːtə computer 43.80
kəmjuːnətɪz communities 41.30
kəntɪnjuːz continues 37.12
kəmɪtɪd committed 35.73
ælkəhɒl alcohol 33.07
kəʊt͡ʃ coach 32.66
kənɛkʃn̩ connection 32.51
kəʊp cope 32.47
kəmpɛəd compared 32.29
kəntɹækt contract 31.48
kənvɪnst convinced 31.12
kənsɪdəd considered 30.88
kəlɛkt collect 30.50
kənstɪtjʊənsɪ constituency 28.64
kəmɪtmənt commitment 27.65
kəmɜːʃl̩ commercial 27.29
kəntɪnjuːd continued 26.48
kəʊt coat 25.98
kəʊd code 25.87
kəmpɛtətɪv competitive 25.56
kənteɪnz contains 25.26
kənsɪdəɹɪŋ considering 24.96
kənflɪkt conflict 23.14
kəmpliːtɪd completed 22.81
kənfjuːzd confused 22.30
kəntɛst contest 22.26
kənfɜːmd confirmed 21.12
kəʊl coal 21.03
kəmpiːt compete 20.96
kənstɹʌkʃn̩ construction 20.81
kəntɪnjuːɪŋ continuing 20.26
kəθiːdɹəl cathedral 20.25
ɪnkəɹɛkt incorrect 20.12
kənɛktɪd connected 20.01
kənfɜːm confirm 19.76
kəntɹəʊld controlled 19.01
kənsjuːmə consumer 18.67
kəmpleɪnts complaints 18.47
kəntɛstənts contestants 17.93
kəmɑːnd command 17.92
kəlɛktɪd collected 17.82
eɪkəz acres 17.74
kəlɛktɪŋ collecting 17.66
kənsɜːt concert 17.17
kəmpɛə compare 17.00
kəɹɛktlɪ correctly 17.00
kənvɪns convince 16.98
kəntɛmpəɹəɹɪ contemporary 16.97
kəpæsətɪ capacity 16.84
kəntɛnt content 16.64
kəʊzɪ cosy 15.87
kəlæps collapse 15.85
kəmpiːtɪŋ competing 15.63
kəlɛktəz collectors 15.35
kənæl canal 15.22
kəmjuːnɪkeɪʃn̩ communication 14.49
kəlæpst collapsed 14.24
kənvɜːtɪd converted 13.84
kəmbaɪnd combined 13.76
kənteɪn contain 13.67
kənsjuːməz consumers 13.57
kəntɹɑːst contrast 13.48
kəmɪʃn̩ə commissioner 13.40
kəmiːdjən comedian 13.26
kəmɪt commit 13.21
kəmɑːndə commander 12.86
kənkluːʒn̩ conclusion 12.71
kənvɜːʃn̩ conversion 12.65
kənvɪktɪd convicted 12.46
kənsɪstənt consistent 12.15
kənstɪtjʊənts constituents 12.10
kəʊkənʌt coconut 12.10
kəndʌkt conduct 11.95
kənɛkʃn̩z connections 11.81
kəlɛktə collector 11.76
kəmpleɪnt complaint 11.54
kəntɹækts contracts 11.43
kəmpleɪn complain 11.40
kəɹʌpʃn̩ corruption 11.32
kənsʌltənt consultant 11.14
kənsɪdəɹəbl̩ considerable 10.99
iːkənɒmɪks economics 10.99
kəʊstlaɪn coastline 10.82
kəmpɛtɪtəz competitors 10.77
kənfjuːʒn̩ confusion 10.72
kəmpjuːtəz computers 10.68
kənɛkt connect 10.66
kəmjuːnɪkeɪt communicate 10.61
kənteɪnd contained 10.54
kəʊstl̩ coastal 10.53
kəmpleɪnɪŋ complaining 10.49
kəmɪʃn̩d commissioned 10.46
kəntɹəʊlz controls 10.37
kənsɛnsəs consensus 10.30
kəmpəʊzə composer 10.26
ækədɛmɪk academic 10.05
kənsɪdəɹeɪʃn̩ consideration 9.86
kənvɜːt convert 9.69
kənfjuːzɪŋ confusing 9.62
kəntɹɪbjuːt contribute 9.26
kəmpæɹɪsn̩ comparison 9.08
kənsɜːvətɹɪ conservatory 9.08
kənvɪnsɪŋ convincing 9.08
kəntɛndə contender 8.62
kənfɜː confer 8.55
eɪkə acre 8.43
kəʊt͡ʃɪz coaches 8.25
kənvɛnʃn̩ convention 8.05
kənvɪkʃn̩ conviction 7.95
kəmbaɪn combine 7.89
skəʊp scope 7.77
kəntɹəʊlɪŋ controlling 7.75
ɛkəʊ echo 7.75
kənsɪstənsɪ consistency 7.69
kəʊldə colder 7.59
kəndʌktɪd conducted 7.50
kəmjuːnɪkeɪʃn̩z communications 7.41
kənsɛnt consent 7.31
kəlɛktɪv collective 7.29
kənspɪɹəsɪ conspiracy 7.29
kəʊpɪŋ coping 7.29
kənɡɹæt͡ʃʊleɪt congratulate 7.19
kəʊɪnsɪdəns coincidence 7.15
kəɹɪəz careers 7.10
kənvɛnʃənl̩ conventional 7.03
kənstɪtjʊənsɪz constituencies 6.91
kəʊt͡ʃɪŋ coaching 6.46
kəmpleɪnd complained 6.45
kəmpʌlsəɹɪ compulsory 6.38
kəmɪʃn̩əz commissioners 6.35
kəlɛkʃn̩z collections 6.34
kəntɹɪbjuːtɪd contributed 6.24
kəmɪtmənts commitments 6.20
kəmpəʊzd composed 6.20
kəmpaʊnd compound 6.18
kənteɪnɪŋ containing 6.08
kəmpækt compact 6.08
kənstɹʌktɪd constructed 6.04
kəlɪʒn̩ collision 6.02
kənsɪstəntlɪ consistently 6.00
kəndʌktə conductor 5.95
kənteɪnə container 5.94
kəmpɛtɪtə competitor 5.88
ælkəhɒlɪk alcoholic 5.87
kənviːnjənt convenient 5.85
kənfɛs confess 5.82
kənsʌmpʃn̩ consumption 5.80
kəʊts coats 5.80
kənsiːdɪd conceded 5.68
kəʊkeɪn cocaine 5.58
kəmɪtɪz committees 5.51
kənsɪdəɹəblɪ considerably 5.49
kənɛktɪŋ connecting 5.49
kəndɛmd condemned 5.41
kənkluːdɪd concluded 5.38
kəntɛndəz contenders 5.30
kəmɪtɪŋ committing 5.29
kəɹɪkjələm curriculum 5.23
kənkluːʒn̩z conclusions 5.23
kəʊstɡɑːd coastguard 5.14
kənfaɪnd confined 5.10
kəʊk coke 5.08
kəmiːdjənz comedians 5.06
kəntɛstənt contestant 4.99
kənsʌlt consult 4.92
kənfɹʌnt confront 4.88
kəɹʌpt corrupt 4.88
kənfɹʌntɪd confronted 4.83
kəndʌktɪŋ conducting 4.81
kətæstɹəfɪ catastrophe 4.75
kənsɛkjʊtɪv consecutive 4.74
æŋkə anchor 4.71
kəʊstə coaster 4.66
kəʊn cone 4.65
kədɛts cadets 4.64
kəʊkəʊ cocoa 4.61
kəmjuːt commute 4.60
kəmpænjən companion 4.56
kəmpəʊnənts components 4.42
iːkənɒmɪkəlɪ economically 4.32
kəɹɑːtɪ karate 4.32
kənsɜːnɪŋ concerning 4.30
kənsəʊl console 4.30
kənstɹʌktɪv constructive 4.29
kəntɪnjʊəs continuous 4.20
kənsiːd concede 4.19
kəmpɛlɪŋ compelling 4.17
kənsɜːts concerts 4.17
kəmɪʃn̩ɪŋ commissioning 4.16
kənfɛʃn̩ confession 4.07
kənælz canals 4.06
kəntɛnʃn̩ contention 4.05
kəlæbəɹeɪʃn̩ collaboration 3.96
kənvɪkʃn̩z convictions 3.93
kəʊm comb 3.89
kəmpəʊnənt component 3.88
kəmpæʃn̩ compassion 3.79
kəmɒdətɪ commodity 3.77
kənfɜːɹɪŋ conferring 3.77
kəmpɛəɹɪŋ comparing 3.76
kəmplɛksətɪ complexity 3.70
kənsjuːmɪŋ consuming 3.69
kəmjuːnɪkeɪtɪŋ communicating 3.68
kəntɹæktəz contractors 3.67
kəʊlə cola 3.66
kəlɛktɪvlɪ collectively 3.66
kənsʌltɪŋ consulting 3.63
kəmpəʊʒə composure 3.61
kəmɑːndɪŋ commanding 3.58
kəmpliːtɪŋ completing 3.56
kələʊnjəl colonial 3.54
kənsʌltɪd consulted 3.54
kəmplaɪ comply 3.46
kəntɹɪbjuːtɪŋ contributing 3.44
kəmɛns commence 3.42
kənviːnjəns convenience 3.41
kənteɪnəz containers 3.40
kəʊmə coma 3.39
kəndɛm condemn 3.39
kəsiːnəʊ casino 3.38
kəntɪnjʊəlɪ continually 3.37
kəmpəʊzəz composers 3.35
kəmɪʃn̩z commissions 3.33
kəmpliːʃn̩ completion 3.30
kənflɪkts conflicts 3.29
kəmpleɪsn̩t complacent 3.28
kəntɹəʊlə controller 3.24
kəmbaɪnɪŋ combining 3.22
kəʊdz codes 3.21
kəlæpsɪŋ collapsing 3.19
kənuː canoe 3.16
kəmjuːtəz commuters 3.15
kənfjuːz confuse 3.14
kəʊɑːlə koala 3.14
kənsʌltənts consultants 3.12
kəmpiːtɪd competed 3.11
kənsjuːmd consumed 3.10
kəlɒsl̩ colossal 3.10
kənkluːd conclude 3.08
kənstɹʌkt construct 3.05
kəmɪzəɹeɪʃn̩z commiserations 3.04
kənsɛʃn̩z concessions 3.04
kənfɛst confessed 3.02
kəlɛkts collects 3.01
kənɛkts connects 3.00
ɛkəʊz echoes 3.00
kəntæmɪneɪtɪd contaminated 2.99
kəɹeɪd͡ʒəs courageous 2.99
kənvɜːtɪŋ converting 2.99
kənsiːvd conceived 2.98
kəʊnz cones 2.97
kənɛəɹɪ canary 2.95
kənfɜːmz confirms 2.94
kəmɜːʃəlɪ commercially 2.90
kəntɪnd͡ʒənsɪ contingency 2.90
kəntɹæktə contractor 2.90
kəndɪʃn̩ɪŋ conditioning 2.88
kəndəʊlənsɪz condolences 2.84
kənsjuːm consume 2.82
kənstɪtjʊənt constituent 2.78
kəntɛmpt contempt 2.77
kəmpæʃənət compassionate 2.77
kəmɑːndəz commanders 2.74
kəmjuːtə commuter 2.73
kənd͡ʒɛst͡ʃən congestion 2.73
kəmɛnd commend 2.71
kənt͡ʃɛətəʊ concerto 2.65
kəʊtɪŋ coating 2.65
kəmɑːndz commands 2.61
kəʊldɪst coldest 2.60
kəntɛnʃəs contentious 2.58
kəmɛməɹeɪt commemorate 2.57
kənveɪ convey 2.56
kəʊpt coped 2.56
kəʊtɪd coated 2.53
kəntɪnjʊəslɪ continuously 2.40
kəntɹæktɪd contracted 2.40
kəmpɛtətɪvnɪs competitiveness 2.37
kənstɹeɪnts constraints 2.37
kəʊhɪəɹənt coherent 2.35
kənsiːld concealed 2.35
kəntɛnd contend 2.35
kəʊbɹə cobra 2.34
kəmɑːndəʊ commando 2.26
kəmiːljən chameleon 2.23
kəmpɛəz compares 2.23
kəʊkənʌts coconuts 2.22
ɪnkənviːnjəns inconvenience 2.21
kəmbaɪnz combines 2.19
kəmpliːts completes 2.19
kəɹɪzmə charisma 2.17
kəntɹəʊləz controllers 2.15
ækədɛmɪks academics 2.13
kəʊɔːdɪneɪtɪd co-ordinated 2.13
kəʊsts coasts 2.12
kədɛt cadet 2.07
ʌnkənvɛnʃənl̩ unconventional 2.07
kəʊkə coca 2.05
kəmpjuːtɪŋ computing 2.04
kəntɛstɪd contested 2.03
kəʊɒpəɹətɪv co-operative 2.02
kəmɛməɹətɪv commemorative 2.01
kənsɜːv conserve 2.01
kəntæmɪneɪʃn̩ contamination 2.01
ɪnkəɹɛktlɪ incorrectly 2.00
kəʊkəʊ coco 1.99
ɪnkəpæsətɪ incapacity 1.98
kəmjuːnjən communion 1.97
kənfɜːmɪŋ confirming 1.97
kəmpɑːtmənt compartment 1.95
kəθiːdɹəlz cathedrals 1.93
kəmpænjənz companions 1.93
kəlæpsɪz collapses 1.93
kəmɒdətɪz commodities 1.93
iːkəʊsɪstəm ecosystem 1.92
kənsɪdəz considers 1.90
kənsɔːtjəm consortium 1.90
kənflɪktɪŋ conflicting 1.88
kəmpaʊndz compounds 1.87
kəʊɔːdɪneɪʃn̩ co-ordination 1.86
kəʊv cove 1.84
kənsɪdəɹeɪʃn̩z considerations 1.84
kəʊɔːdɪneɪtə co-ordinator 1.84
kəlaɪdɪd collided 1.82
kəmpɹɛst compressed 1.78
kəntɪnjʊeɪʃn̩ continuation 1.76
ɪnkəmpliːt incomplete 1.73
kənsiːl conceal 1.72
kənɡɹæt͡ʃʊleɪtɪŋ congratulating 1.72
kəntɹæpʃn̩ contraption 1.72
ɪnkənsɪstənt inconsistent 1.71
kəmɑːndɪd commanded 1.71
kənteɪd͡ʒən contagion 1.71
kəmpleɪsn̩sɪ complacency 1.70
kənkluːdz concludes 1.70
kəmpəʊz compose 1.69
kəmplaɪəns compliance 1.67
kənd͡ʒʊə conjure 1.66
ɛkəʊd echoed 1.66
kənsiːdɪŋ conceding 1.64
ækəʊleɪd accolade 1.63
kəmpæɹɪsn̩z comparisons 1.63
kənvɪkt convict 1.63
kəlaɪd collide 1.62
kəmjuːtɪŋ commuting 1.61
iːkənɒmɪkl̩ economical 1.61
ɪnkənviːnjənt inconvenient 1.61
kəntɹɑːstɪŋ contrasting 1.60
kənteɪd͡ʒəs contagious 1.58
kənsɛʃn̩ concession 1.57
kəɹɛkʃn̩ correction 1.57
kəʊhiːʒn̩ cohesion 1.55
ɛkskəveɪtɪd excavated 1.55
kənsiːv conceive 1.54
kəɹɛktɪd corrected 1.54
kəʊɒp co-op 1.54
ɪnkənsiːvəbl̩ inconceivable 1.53
kəmjuːnɪkeɪtɪd communicated 1.53
kəntɹækʃn̩ contraction 1.52
kəndɛmɪŋ condemning 1.51
kənsɛpʃn̩ conception 1.51
kəmpætəbl̩ compatible 1.50
kəlæmətɪ calamity 1.50
kəntɪnd͡ʒənt contingent 1.50
kənvɜːʃn̩z conversions 1.50
kəzuː kazoo 1.49
kənfɹʌntɪŋ confronting 1.49
kəʊt͡ʃt coached 1.47
kənstɹeɪnd constrained 1.47
kənd͡ʒʌŋkʃn̩ conjunction 1.47
kəʊəlɪʃn̩z coalitions 1.43
kəmpɛld compelled 1.42
kəntɛmpəɹəɹɪz contemporaries 1.42
kənʌndɹəm conundrum 1.42
kəʊɒpəɹeɪʃn̩ cooperation 1.42
kənuːɪŋ canoeing 1.42
kənvɛnʃn̩z conventions 1.41
kənkluːsɪv conclusive 1.38
kələʊn cologne 1.37
kəmplɛkʃn̩ complexion 1.37
kənsɒlɪdeɪt consolidate 1.36
kəməʊʃn̩ commotion 1.36
kəlɛstəɹɒl cholesterol 1.35
kəntɹæktɪŋ contracting 1.35
kənviːnjəntlɪ conveniently 1.34
kəmpaɪld compiled 1.33
kəʊdɪd coded 1.32
kəlɪʒn̩z collisions 1.32
kəntɛsts contests 1.32
kənsɪdəɹət considerate 1.31
ɛskəleɪtɪŋ escalating 1.31
kəʊlt colt 1.31
ɛskəleɪt escalate 1.31
kəntɪnjʊəl continual 1.30
kəntɹɑːsts contrasts 1.30
ɛskəleɪtə escalator 1.30
kənstɹʌktɪŋ constructing 1.27
kənvɜːts converts 1.26
kəntɹɪbjuːts contributes 1.25
kənvɜːtəbl̩ convertible 1.25
kəʊɔːdɪneɪt co-ordinate 1.25
kəmpæɹətɪvlɪ comparatively 1.24
kənfaɪnmənt confinement 1.24
ɛskəleɪtɪd escalated 1.23
kənstæbjʊləɹɪ constabulary 1.22
kəʊɪnsaɪdɪd coincided 1.20
kəmpəʊzɪŋ composing 1.20
kənkʌʃn̩ concussion 1.20
kənsʌltənsɪ consultancy 1.20
kəluːʒn̩ collusion 1.18
ɛkskəveɪʃn̩ excavation 1.18
kəmɜːʃl̩z commercials 1.17
iːkəlɒd͡ʒɪkl̩ ecological 1.17
kəndʌktəz conductors 1.16
ɛkəʊɪŋ echoing 1.16
kəmɑːndəʊz commandos 1.15
kənfɔːm conform 1.15
kəmpɑːtmənts compartments 1.14
kənsɒlɪdeɪʃn̩ consolidation 1.14
kənspɪkjʊəs conspicuous 1.14
kəɹʌptɪd corrupted 1.14
kənsiːvəbl̩ conceivable 1.13
kənsɔːtɪə consortia 1.12
kəʊɪnsaɪd coincide 1.11
kənfɛtɪ confetti 1.11
kəndɛnst condensed 1.10
kəndɪʃn̩d conditioned 1.10
kəlæbəɹeɪt collaborate 1.10
kəʊlslɔː coleslaw 1.08
kəmpʌlsɪv compulsive 1.08
kəʊʃə kosher 1.06
kənsaɪnd consigned 1.04
kəntɛntɪd contented 1.04
kəɹɛktnɪs correctness 1.03
kənsɜːtɪd concerted 1.02
kənsɜːvətɪzəm conservatism 1.02
ælkəhɒlɪks alcoholics 1.01
æŋkəd anchored 1.01
kəmɛməɹeɪtɪŋ commemorating 1.01
kənɡɹæt͡ʃʊleɪtɪd congratulated 1.01
ɪnkənkluːsɪv inconclusive 1.01
kəmpɹaɪzɪz comprises 1.00
kənd͡ʒɛstɪd congested 0.97
kəmɛməɹeɪtɪd commemorated 0.97
kəmpleɪnz complains 0.97
kənfɛʃn̩z confessions 0.97
kəʊɒpəɹeɪt cooperate 0.96
kəʊlən colon 0.95
kəmbʌst͡ʃən combustion 0.95
kəmplaɪənt compliant 0.94
kəʊldblʌdɪd cold-blooded 0.94
kəmpʌlʃn̩ compulsion 0.94
kəmɛməɹeɪts commemorates 0.93
kəmɪts commits 0.93
kəntɹɪbjʊtə contributor 0.93
ɛkskəveɪʃn̩z excavations 0.93
kəlæbəɹeɪtɪd collaborated 0.93
kəmpɹɛʃn̩ compression 0.92
kəʊɔːdɪneɪtɪŋ co-ordinating 0.92
ɛskəleɪʃn̩ escalation 0.91
kəndəʊn condone 0.91
kənuːz canoes 0.89
kəʊlz coals 0.88
ælkəhɒlɪzəm alcoholism 0.87
kəntɛstɪŋ contesting 0.87
kəʊstəz coasters 0.87
kəŋɡɹɛʃənl̩ congressional 0.87
kəmpɹaɪzɪŋ comprising 0.86
kəsɛt cassette 0.86
kəmɑːndmənts commandments 0.86
kənteɪnmənt containment 0.86
kəntɹɪbjʊtəz contributors 0.86
kəmpleɪnənt complainant 0.85
kəʊhiːsɪv cohesive 0.83
kənvɪnsɪŋlɪ convincingly 0.83
kəʃɪə cashier 0.83
kəʊbɔːlt cobalt 0.83
kənfɪɡəɹeɪʃn̩ configuration 0.83
kənsəʊlz consoles 0.83
kəʊmɪŋ combing 0.82
kəndɪʃənl̩ conditional 0.82
kənsɜːvɪŋ conserving 0.82
kəmɛməɹeɪʃn̩ commemoration 0.82
kəmplaɪd complied 0.82
ʌnkəndɪʃənl̩ unconditional 0.82
ælkəmɪ alchemy 0.81
kəmpaʊndɪd compounded 0.81
kəɹɛktɪŋ correcting 0.81
kəʊstɡɑːdz coastguards 0.81
kənveɪd conveyed 0.81
kəntɹækʃn̩z contractions 0.80
kəʊltə coulter 0.80
kəmplɛksətɪz complexities 0.79
kəndjuːsɪv conducive 0.79
kəmɛndəbl̩ commendable 0.79
kəlaɪdəskəʊp kaleidoscope 0.78
kəmpjuːts computes 0.78
kəɹəʊsɪv corrosive 0.78
ækədɛmɪkəlɪ academically 0.77
kəmjuːn commune 0.77
kəntɹækt͡ʃʊəl contractual 0.77
kəʊɔːdɪneɪts co-ordinates 0.77
kəlæbəɹeɪtɪŋ collaborating 0.77
kənsɒlɪdeɪtɪd consolidated 0.76
ɪnkənsɪstənsɪ inconsistency 0.76
kəʊstlaɪnz coastlines 0.76
kənɛəɹɪz canaries 0.76
kəmɛndɪd commended 0.76
kənspaɪəɹɪŋ conspiring 0.75
ɛkskəveɪtɪŋ excavating 0.75
æŋkəz anchors 0.75
kəmɛnst commenced 0.74
kəmpænjənʃɪp companionship 0.74
kənsiːlɪŋ concealing 0.74
kənkluːdɪŋ concluding 0.74
kəɹɑːl corral 0.74
kənd͡ʒʊəd conjured 0.73
kəlɒsəs colossus 0.73
kəʊps copes 0.73
kəʊks coax 0.72
kənfɛkʃn̩əɹɪ confectionery 0.72
kənsɜːvətɪvlɪ conservatively 0.72
kəmplaɪɪŋ complying 0.71
kənsɛpt͡ʃʊəl conceptual 0.71
kənstɹʌktɪvlɪ constructively 0.71
kəndʌkts conducts 0.70
kənd͡ʒʊəz conjures 0.70
kənkɜː concur 0.70
ɛkskəveɪt excavate 0.70
kəkuːn cocoon 0.69
kəʊmz combs 0.68
kəmjuːnɪkeɪts communicates 0.68
kəʊstɑː co-star 0.68
kənsiːdz concedes 0.67
kəntɹaɪvd contrived 0.67
kəʊmd combed 0.66
kənsɜːvətɹɪz conservatories 0.66
kənsaɪnmənt consignment 0.66
kəʊɪnsɪdɛntəlɪ coincidentally 0.65
kəlaɪdɪŋ colliding 0.65
kənsaɪs concise 0.65
kəʊɔːdn̩ət coordinate 0.64
ækəʊleɪdz accolades 0.64
kələʊkwɪəl colloquial 0.64
kəmɛnsɪŋ commencing 0.63
kənstɹeɪnt constraint 0.63
kəmiːljənz chameleons 0.62
kənfjuːzɪz confuses 0.62
kəmpæɹətɪv comparative 0.61
kəɹɒbəɹeɪʃn̩ corroboration 0.61
kəmpaɪl compile 0.60
kənvɜːd͡ʒ converge 0.60
kənvɪkts convicts 0.60
ɪnkəmpætəbl̩ incompatible 0.60
kəmpiːts competes 0.60
kəʊɪnsaɪdz coincides 0.59
kələʊnɪəlɪzəm colonialism 0.59
kəmiːdɪɛn comedienne 0.59
kənvɜːd͡ʒəns convergence 0.59
əʊkə ochre 0.59
kəlɪpsəʊ calypso 0.59
kəntɪnjʊəm continuum 0.59
kənvɜːs converse 0.58
kəsiːnəʊz casinos 0.58
kənfaɪd confide 0.58
kənd͡ʒɛnɪtl̩ congenital 0.58
eɪkəɹɪd͡ʒ acreage 0.57
ælkəlaɪ alkali 0.57
kəmpɹaɪzd comprised 0.57
kənspaɪəd conspired 0.57
kəʊl kohl 0.57
kənsiːvəblɪ conceivably 0.57
kəʊldz colds 0.56
kənkɒkʃn̩ concoction 0.56
kəmpɹɛs compress 0.56
kəʊt cote 0.55
kəɹəʊʒn̩ corrosion 0.55
kənfaʊndɪd confounded 0.54
iːkəʊsɪstəmz ecosystems 0.53
kəpɹiːs caprice 0.53
kənviːnd convened 0.53
kəntɛntmənt contentment 0.53
kəʊdɪŋ coding 0.52
kəʊɔːdn̩əts coordinates 0.52
ælkəmɪst alchemist 0.52
kəməʊd commode 0.52
kəmpæktɪd compacted 0.52
kəmpɛl compel 0.52
kənfɛsɪŋ confessing 0.52
kənfɛsə confessor 0.52
kənflɪktɪd conflicted 0.52
kənd͡ʒʊəɹɪŋ conjuring 0.52
ælkəlaɪn alkaline 0.51
kəndɛmz condemns 0.51
kəndɛns condense 0.51
ɪnkəʊhɪəɹənt incoherent 0.51
kəʊlɪ coley 0.51
kənfɛdəɹeɪʃn̩ confederation 0.51
kənfɛʃənl̩ confessional 0.50
kəɹɛkʃn̩z corrections 0.50
kəlæbəɹeɪtə collaborator 0.50
kənspɪɹətəz conspirators 0.50
kəmpjuːt compute 0.49
kəndəʊləns condolence 0.49
kənfɛdəɹeɪt confederate 0.49
kəʊbɹəz cobras 0.48
kənfɹʌnts confronts 0.48
kənd͡ʒɛkt͡ʃə conjecture 0.48
kəɹəʊnə corona 0.48
ælkəʊv alcove 0.48
kəmpɛtətɪvlɪ competitively 0.48
kəntæmɪneɪt contaminate 0.48
kənstɹɪktə constrictor 0.47
kənfɔːmətɪ conformity 0.46
kəʊɑːləz koalas 0.46
kəʊstɪŋ coasting 0.45
kəlæbəɹeɪtəz collaborators 0.45
kənaɪvɪŋ conniving 0.45
kəʊɛd coed 0.45
kənvɛnʃn̩əlɪ conventionally 0.45
kəʊɪnsɪdənsɪz coincidences 0.44
kəmpaɪlɪŋ compiling 0.44
kənsɜːvd conserved 0.44
kənvɜːd͡ʒɪŋ converging 0.44
kənsjuːmz consumes 0.44
kənveɪɪŋ conveying 0.44
kəɹɛs caress 0.43
kəmplɪsətɪ complicity 0.43
kəlæmɪtəs calamitous 0.43
ɪnkəpæsɪteɪtɪd incapacitated 0.43
ʌnkənvɪnsɪŋ unconvincing 0.43
kəmɛnsɪz commences 0.42
kəlɪɡɹəfɪ calligraphy 0.42
kənkluːsɪvlɪ conclusively 0.42
kənsɛntɪd consented 0.42
ɪnkənsɪstənsɪz inconsistencies 0.42
kəθɑːtɪk cathartic 0.41
kənvɜːtə converter 0.41
kəliːd͡ʒɪət collegiate 0.41
kəmɑːndmənt commandment 0.41
kənfaɪdɪd confided 0.41
kənviːn convene 0.41
kəɹɛktɪv corrective 0.41
kəɹʌptɪŋ corrupting 0.41
kənkɒktɪd concocted 0.40
ɪnkənsɪdəɹət inconsiderate 0.40
kəmpɛndɪəm compendium 0.40
kənsɛntɪŋ consenting 0.40
kəʊhɪəɹəns coherence 0.39
kənɡɹæt͡ʃʊleɪʃn̩ congratulation 0.39