Beta version

Words with tʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
stʌf stuff 245.46
tʌf tough 131.35
tʌt͡ʃ touch 126.10
stʌk stuck 75.35
stʌdɪ study 40.84
stʌnɪŋ stunning 35.63
tʌmbl̩ tumble 31.44
tʌŋ tongue 23.08
stʌmək stomach 19.00
tʌt͡ʃt touched 18.76
stʌdɪɪŋ studying 18.67
tʌnl̩ tunnel 17.16
tʌt͡ʃɪŋ touching 14.41
tʌfə tougher 14.18
tʌnz tonnes 13.41
stʌdɪz studies 12.25
tʌfɪst toughest 11.82
stʌft stuffed 11.48
tʌt͡ʃɪz touches 10.40
tʌkt tucked 9.32
stʌdɪd studied 9.24
tʌnz tons 9.21
tʌmɪ tummy 8.57
stʌnt stunt 7.58
tʌn ton 7.35
stʌfɪ stuffy 6.98
tʌk tuck 6.49
tʌn tonne 6.25
tʌnl̩z tunnels 5.99
stʌfɪŋ stuffing 5.55
tʌb tub 5.00
stʌnd stunned 4.87
stʌbən stubborn 3.94
stʌmp stump 3.33
tʌɡ tug 3.23
stʌmbl̩d stumbled 3.13
tʌŋz tongues 3.02
tʌkə tucker 2.96
stʌd stud 2.88
tʌmblɪŋ tumbling 2.73
stʌŋ stung 2.61
stʌn stun 2.59
tʌt͡ʃlaɪn touchline 2.55
stʌmbl̩ stumble 2.42
tʌt tut 2.24
tʌbɪ tubby 2.16
stʌnts stunts 2.12
stʌmblɪŋ stumbling 2.04
tʌsl̩ tussle 1.67
tʌkɪŋ tucking 1.62
tʌt͡ʃɪ touchy 1.60
stʌməks stomachs 1.56
stʌmps stumps 1.52
stʌdɪd studded 1.45
tʌsks tusks 1.45
ʌnstʌk unstuck 1.24
stʌdz studs 1.18
tʌmbl̩d tumbled 1.16
stʌmpt stumped 1.15
tʌt͡ʃdaʊn touchdown 1.04
tʌsk tusk 0.99
ʌntʌt͡ʃəbl̩ untouchable 0.98
ɔːtʌmnəl autumnal 0.97
tʌbz tubs 0.96
stʌnə stunner 0.94
tʌfn̩ toughen 0.88
tʌmɪz tummies 0.85
tʌfnɪs toughness 0.84
tʌɹɪt turret 0.82
stʌnɪŋlɪ stunningly 0.69
stʌtəɹɪŋ stuttering 0.69
stʌmbl̩z stumbles 0.67
stʌbl̩ stubble 0.66
tʌndɹə tundra 0.64
stʌbənlɪ stubbornly 0.61
stʌtə stutter 0.60
tʌnl̩ɪŋ tunnelling 0.60
tʌɡɪŋ tugging 0.60
tʌmblə tumbler 0.56
stʌb stub 0.55
tʌɹɪts turrets 0.55
tʌmbl̩z tumbles 0.54
tʌfn̩d toughened 0.52
tʌks tucks 0.52
tʌŋstən tungsten 0.47
stʌmpɪ stumpy 0.47
tʌfɪ toughie 0.47
tʌɡz tugs 0.45
tʌksiːdəʊ tuxedo 0.41