Beta version

Words with pʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
pʌblɪk public 278.41
pʌtɪŋ putting 128.37
pʌb pub 50.93
pʌblɪʃt published 32.53
pʌnt͡ʃ punch 20.81
spʌnd͡ʒ sponge 13.25
pʌmp pump 12.86
pʌnɪʃmənt punishment 11.54
pʌbz pubs 10.81
pʌblɪʃ publish 9.49
pʌls pulse 8.49
pʌzl̩ puzzle 8.46
pʌblɪsətɪ publicity 8.41
pʌf puff 8.27
pʌblɪklɪ publicly 7.95
pʌŋk punk 7.75
pʌpɪ puppy 7.16
pʌnɪʃt punished 6.95
pʌmpɪŋ pumping 6.57
pʌmpkɪn pumpkin 6.19
pʌps pups 6.11
pʌpɪt puppet 5.95
pʌblɪʃɪŋ publishing 5.82
pʌblɪkeɪʃn̩ publication 5.52
pʌp pup 5.50
pʌnt punt 5.41
pʌpɪz puppies 5.08
pʌmpt pumped 5.00
pʌnt͡ʃt punched 4.38
pʌnɪʃ punish 4.37
pʌt putt 4.28
spʌd spud 3.88
pʌntəz punters 3.84
pʌmps pumps 3.83
pʌnt͡ʃɪŋ punching 3.44
spʌn spun 3.19
pʌnt͡ʃɪz punches 3.15
pʌnɪʃɪŋ punishing 2.80
pʌdl̩ puddle 2.79
pʌpɪts puppets 2.73
pʌlp pulp 2.56
pʌn pun 2.55
pʌblɪʃə publisher 2.41
pʌfs puffs 2.32
pʌblɪʃəz publishers 2.12
pʌzl̩d puzzled 2.09
pʌfɪn puffin 1.99
pʌfɪnz puffins 1.94
ɪmpʌls impulse 1.84
pʌŋkt͡ʃə puncture 1.82
pʌzl̩z puzzles 1.76
spʌdz spuds 1.67
spʌnd͡ʒɪz sponges 1.65
pʌmpkɪnz pumpkins 1.60
pʌlsɪz pulses 1.59
pʌdl̩z puddles 1.54
pʌft puffed 1.41
pʌs pus 1.35
pʌzl̩ɪŋ puzzling 1.32
pʌfɪŋ puffing 1.31
pʌntə punter 1.20
pʌnɪʃmənts punishments 1.19
pʌts putts 1.18
pʌtə putter 1.15
pʌnd͡ʒənt pungent 1.11
pʌnt͡ʃɪ punchy 1.07
pʌfɪ puffy 1.06
pʌndɪts pundits 1.03
pʌnz puns 1.01
pʌblɪkeɪʃn̩z publications 0.99
ɪmpʌlsɪv impulsive 0.97
pʌml̩ pommel 0.88
pʌk puck 0.85
pʌŋkt͡ʃəd punctured 0.84
pʌfə puffer 0.80
pʌɡ pug 0.76
pʌlmənəɹɪ pulmonary 0.75
spʌnd͡ʒɪ spongy 0.75
pʌlseɪtɪŋ pulsating 0.75
ɪkspʌlʃn̩ expulsion 0.74
pʌtɪ putty 0.74
pʌŋkt͡ʃʊeɪʃn̩ punctuation 0.73
pʌŋks punks 0.71
pʌzlə puzzler 0.67
pʌblɪʃɪz publishes 0.67
pʌndɪt pundit 0.65
ɪmpʌlsɪz impulses 0.64
pʌblɪkən publican 0.57
pʌblɪsɪst publicist 0.50
pʌlsɪŋ pulsing 0.49
spʌnd͡ʒɪŋ sponging 0.45
pʌŋkt͡ʃʊəl punctual 0.44
pʌŋkt͡ʃʊælətɪ punctuality 0.44
pʌntɪŋ punting 0.44
pʌmɪs pumice 0.40