Beta version

Words with lə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ləʊkl̩ local 278.77
kləʊz close 269.61
ləʊ low 130.43
ələʊn alone 107.50
aɪlənd island 92.18
sləʊ slow 64.17
kləʊsə closer 62.99
ləʊdz loads 62.54
ləʊə lower 57.61
kləʊðz clothes 54.69
bləʊ blow 51.69
kləʊzd closed 49.38
ləʊkeɪʃn̩ location 43.59
ɡləʊbl̩ global 38.60
sləʊlɪ slowly 37.12
ləʊd load 30.99
bləʊk bloke 27.67
kləʊslɪ closely 26.96
aɪləndz islands 26.66
kləʊzɪŋ closing 22.62
ləʊnlɪ lonely 22.57
ləʊɪst lowest 21.40
bləʊn blown 21.13
fləʊ flow 20.81
ləʊn loan 20.80
bləʊɪŋ blowing 17.17
ləʊkl̩z locals 15.38
kləʊsɪst closest 14.68
ɪkspləʊʒn̩ explosion 14.22
kləʊðɪŋ clothing 13.65
ləʊkəlɪ locally 12.85
fləʊtɪŋ floating 12.82
ɡləʊb globe 11.79
ɛkspləneɪʃn̩ explanation 11.42
ləʊnz loans 11.01
fləʊɪŋ flowing 10.41
ləʊ lo 9.82
sləʊə slower 9.59
kləʊʒə closure 9.48
fləʊt float 9.12
fləʊn flown 9.11
ləʊkeɪtɪd located 9.08
bləʊz blows 9.02
ləʊdɪd loaded 9.01
ɪnkləʊʒə enclosure 8.12
ləʊkeɪʃn̩z locations 7.63
sləʊp slope 7.55
ɪkspləʊsɪv explosive 7.41
bləʊks blokes 7.01
fləʊz flows 6.53
ɪkspləʊdɪd exploded 6.08
ləʊf loaf 5.91
ɪkspləʊd explode 5.67
ɡləʊ glow 5.66
sləʊɪŋ slowing 5.41
sləʊd slowed 5.15
ləbɒɹətəɹɪ laboratory 4.99
kləʊzɪz closes 4.58
sləʊɡən slogan 4.50
æləʊkeɪtɪd allocated 4.48
ɛkspləɹeɪʃn̩ exploration 4.45
ɪkspləʊsɪvz explosives 4.41
ləʊz lows 4.28
ləʊkeɪt locate 4.25
ləʊn lone 4.10
ɪkspləʊʒn̩z explosions 3.93
ləʊdɪŋ loading 3.62
sləʊps slopes 3.60
ɡləʊɪŋ glowing 3.55
plətuːn platoon 3.41
ləʊəd lowered 3.40
aɪləndəz islanders 3.11
ɪnkləʊzd enclosed 3.09
ɪkspləʊdɪŋ exploding 3.08
fləʊts floats 3.02
kləʊʒəz closures 2.85
ləʊnlɪnɪs loneliness 2.78
kləʊk cloak 2.67
kləʊsʌp close-up 2.62
kləʊvz cloves 2.61
ləʊkəlɪzəm localism 2.49
ɡləʊbl̩ɪ globally 2.44
ɪləstɹeɪtɪd illustrated 2.42
fləʊtɪd floated 2.34
sləʊz slows 2.29
ɪləstɹeɪʃn̩ illustration 2.26
ləʊd͡ʒɪstɪks logistics 2.25
əfləʊt afloat 2.25
ləʊtəs lotus 2.18
ləʊkəməʊtɪv locomotive 2.14
ætləs atlas 2.09
ɪləstɹeɪt illustrate 2.05
æntləz antlers 2.02
ɛmbləm emblem 2.00
æləd͡ʒɪ allergy 1.98
ləʊəɹɪŋ lowering 1.84
ləɡuːn lagoon 1.82
kləʊkɹʊm cloakroom 1.72
ləʊnsəm lonesome 1.71
kləʊvə clover 1.70
ɪləstɹeɪʃn̩z illustrations 1.68
fləʊd flowed 1.67
æləʊkeɪʃn̩ allocation 1.63
sləʊpɪŋ sloping 1.62
fləmɪŋɡəʊ flamingo 1.62
sləʊɡənz slogans 1.59
bləʊə blower 1.57
sləʊθ sloth 1.50
fləmɪŋɡəʊz flamingos 1.47
ləʊð loathe 1.44
æləd͡ʒɪz allergies 1.44
ɪləstɹeɪts illustrates 1.42
fləmɛŋkəʊ flamenco 1.41
æləʊkeɪt allocate 1.41
ləʊlɪ lowly 1.38
sləʊɪst slowest 1.36
ʌnləʊd unload 1.33
ləʊkəməʊtɪvz locomotives 1.31
ɪkspləʊdz explodes 1.27
ləʊvz loaves 1.26
ɛkspləneɪʃn̩z explanations 1.25
ɡləʊbz globes 1.19
kləʊv clove 1.18
kləʊsnɪt close-knit 1.16
ləʊkiː low-key 1.16
fləʊtɪlə flotilla 1.13
ləʊlənd lowland 1.11
kləʊsnɪs closeness 1.08
æŋɡləz anglers 1.07
kləʊn clone 1.07
ləʊləndz lowlands 1.01
ɛləkwənt eloquent 1.01
pləsɛntə placenta 1.00
ləʊkəʊ loco 0.97
ɛkskləmeɪʃn̩ exclamation 0.96
bləʊtɪd bloated 0.95
ɪnkləʊʒəz enclosures 0.95
ɪnfləmeɪʃn̩ inflammation 0.94
ləʊʃn̩ lotion 0.93
kləʊðd clothed 0.93
ʌnləʊdɪd unloaded 0.91
ləʊkəm locum 0.90
ləʊnə loner 0.90
ʌplənd upland 0.89
ləbɒɹətəɹɪz laboratories 0.89
ɡləʊt gloat 0.88
ɪləstɹeɪtə illustrator 0.88
ləʊb lobe 0.87
skləɹəʊsɪs sclerosis 0.83
ləʊkəsts locusts 0.82
ɛmbləmz emblems 0.82
ləʊkælətɪ locality 0.79
ləʊnd loaned 0.78
ləʊdaʊn low-down 0.78
bləmɒnd͡ʒ blancmange 0.75
ləʊðd loathed 0.75
ʌnləʊdɪŋ unloading 0.75
ləʊkəməʊʃn̩ locomotion 0.74
ləʊkeɪtɪŋ locating 0.74
ləʊðɪŋ loathing 0.73
æləʊkeɪtɪŋ allocating 0.73
ləʊlaɪɪŋ low-lying 0.70
bləʊtɔːt͡ʃ blowtorch 0.69
kləʊnz clones 0.69
ləmɛnt lament 0.66
ɡləʊz glows 0.64
ləʊəz lowers 0.62
ləʊbz lobes 0.61
æŋɡlə angler 0.60
ɡləʊtɪŋ gloating 0.60
ləθɑːd͡ʒɪk lethargic 0.59
ɛmbləmætɪk emblematic 0.58
ɪləstɹeɪtɪŋ illustrating 0.58
æləbɑːstə alabaster 0.56
ləpɛl lapel 0.56
pləsiːbəʊ placebo 0.53
æntlə antler 0.52
iːlənd eland 0.52
ləbɔːɹɪəs laborious 0.52
ləʊkəst locust 0.51
ləʊθ loath 0.49
ɪnkləʊz enclose 0.47
æləʊ aloe 0.46
æləʊkeɪʃn̩z allocations 0.45
æləm alum 0.44
ləkɹɒs lacrosse 0.43
bləʊaʊt blowout 0.42
ləʊnlɪɪst loneliest 0.42
kləʊð clothe 0.41
ləɡuːnz lagoons 0.41
ləʊdaʊn lowdown 0.41
fləʊteɪʃn̩ flotation 0.40
aɪləndə islander 0.40
ɛspləneɪd esplanade 0.39
pləkeɪt placate 0.39