Beta version

Words with tɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
tɜːn turn 280.37
tɜːmz terms 157.87
tɜːnd turned 141.13
tɜːm term 111.31
tɜːnɪŋ turning 64.82
tɜːnz turns 55.72
ɔːltɜːnətɪv alternative 30.96
tɜːkɪ turkey 22.47
tɜːnə turner 16.70
stɜː stir 15.07
ɪntɜːnl̩ internal 14.48
tɜːnaʊt turnout 7.14
stɜːlɪŋ sterling 6.56
tɜːf turf 6.29
tɜːnəʊvə turnover 6.22
tɜːmɪnl̩ terminal 5.50
ɪntɜːpɹɪteɪʃn̩ interpretation 5.42
ɪkstɜːnl̩ external 5.39
ətɜːnɪ attorney 5.09
ɔːltɜːnətɪvz alternatives 5.02
ɪtɜːnl̩ eternal 4.94
tɜːbaɪnz turbines 4.82
tɜːmɔɪl turmoil 4.75
tɜːtl̩ turtle 4.37
stɜːɹɪŋ stirring 4.21
stɜːn stern 3.69
ɪntɜː inter 3.48
ɪtɜːnətɪ eternity 3.11
ɪntɜːpɹɪt interpret 3.11
tɜːbjʊlənt turbulent 3.08
tɜːbaɪn turbine 3.01
tɜːtl̩z turtles 2.89
stɜːd͡ʒən sturgeon 2.81
stɜːd stirred 2.80
ɪntɜːnəlɪ internally 2.75
stɜːdɪ sturdy 2.60
tɜːnɪp turnip 2.29
tɜːbət turbot 1.92
ɪntɜːpɹɪtɪd interpreted 1.90
tɜːməɹɪk turmeric 1.88
tɜːdlɪ thirdly 1.87
tɜːkwɔɪz turquoise 1.72
tɜːbjʊləns turbulence 1.53
tɜːkɪz turkeys 1.52
ɔːltɜːnətɪvlɪ alternatively 1.48
tɜːmaɪts termites 1.48
ɪkstɜːmɪneɪt exterminate 1.47
tɜːnɪps turnips 1.39
tɜːbən turban 1.29
ɪntɜːpɹɪtə interpreter 1.15
tɜːmɪnl̩ɪ terminally 1.14
tɜːmɪnɒləd͡ʒɪ terminology 1.02
tɜːmɪneɪʃn̩ termination 0.96
tɜːnteɪbl̩ turntable 0.94
ɪntɜːpɹɪteɪʃn̩z interpretations 0.93
ɪntɜːpɹɪtɪŋ interpreting 0.92
tɜːd turd 0.89
ɪtɜːnəlɪ eternally 0.87
tɜːmaɪt termite 0.87
ɪkstɜːnəlɪ externally 0.86
tɜːmɪneɪtɪd terminated 0.84
tɜːnəʊvəz turnovers 0.79
tɜːmɪnl̩z terminals 0.78
ʌptɜːnd upturned 0.75
stɜːz stirs 0.72
tɜːmd termed 0.68
tɜːmɪneɪt terminate 0.68
ɪntɜːn intern 0.66
tɜːmɪnəs terminus 0.65
tɜːnəz turners 0.59
tɜːn tern 0.58
ɪntɜːsɛkʃn̩ intersection 0.50
stɜːnəm sternum 0.47
ɪntɜːnz interns 0.45
tɜːnz terns 0.45
ɪntɜːnmənt internment 0.43
tɜːft turfed 0.43
ʌptɜːn upturn 0.43
ɪkstɜːmɪneɪtɪd exterminated 0.40
ɪntɜːpɹɪtəz interpreters 0.39