Beta version

Words with ɹʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɹʌn run 306.55
fɹʌnt front 263.35
ɹʌnɪŋ running 182.70
tɹʌbl̩ trouble 121.02
tɹʌst trust 104.32
bɹʌðə brother 102.13
ɹʌbɪʃ rubbish 50.36
dɹʌɡz drugs 48.64
stɹʌɡlɪŋ struggling 47.39
ɹʌnz runs 45.35
ɹʌɡbɪ rugby 42.34
bɹʌðəz brothers 41.32
stɹʌɡl̩ struggle 35.79
dɹʌɡ drug 31.62
stɹʌkt͡ʃə structure 29.70
ɹʌf rough 28.78
dɹʌŋk drunk 28.59
ɹʌʃ rush 27.56
stɹʌk struck 27.16
dɹʌm drum 21.54
bɹʌʃ brush 19.36
ɹʌnə runner 18.37
tɹʌk truck 16.46
skɹʌm scrum 16.24
ɹʌnəz runners 14.48
stɹʌɡl̩d struggled 14.41
ɹʌflɪ roughly 14.25
fɹʌstɹeɪtɪŋ frustrating 13.68
kɹʌnt͡ʃ crunch 12.09
fɹʌstɹeɪtɪd frustrated 11.91
ɹʌb rub 11.91
tɹʌmp trump 11.64
ɹʌbə rubber 11.58
ɪnstɹʌkʃn̩z instructions 10.96
tɹʌstɪd trusted 10.83
stɹʌkt͡ʃəɹəl structural 10.48
tɹʌbl̩z troubles 10.44
fɹʌstɹeɪʃn̩ frustration 10.11
dɹʌmz drums 9.22
ɹʌʃt rushed 8.84
stɹʌkt͡ʃəz structures 8.70
kɹʌʃt crushed 8.54
tɹʌŋk trunk 8.51
tɹʌbl̩d troubled 8.36
kɹʌʃ crush 8.33
ɹʌm rum 8.19
ɹʌʃɪŋ rushing 7.65
kɹʌst crust 7.41
kɹʌmbl̩ crumble 6.91
ɡɹʌmpɪ grumpy 6.89
tɹʌmpɪt trumpet 6.56
ɹʌnweɪ runway 6.24
kɹʌnt͡ʃɪ crunchy 6.11
ɹʌbl̩ rubble 5.88
ɹʌf ruff 5.42
θɹʌst thrust 5.42
ɹʌmɪd͡ʒ rummage 5.27
tɹʌks trucks 5.19
tɹʌsts trusts 5.13
dɹʌmə drummer 5.09
stɹʌɡl̩z struggles 4.98
skɹʌb scrub 4.92
ɹʌbɪŋ rubbing 4.88
ɪnstɹʌktə instructor 4.81
bɹʌðəhʊd brotherhood 4.54
ɹʌnʌp run-up 4.40
ɹʌstɪ rusty 4.29
ɹʌstɪk rustic 4.19
ɹʌŋ rung 4.07
tɹʌfl̩ truffle 4.00
ɹʌmɪd͡ʒɪŋ rummaging 3.90
kɹʌmz crumbs 3.74
ɹʌbd rubbed 3.71
ɹʌɡ rug 3.70
fɹʌnts fronts 3.70
ɹʌɡɪd rugged 3.55
ɹʌmbl̩ rumble 3.53
ɪnstɹʌkʃn̩ instruction 3.51
dɹʌŋkən drunken 3.42
fɹʌntɪə frontier 3.31
tɹʌstɪŋ trusting 3.29
ɪɹʌpʃn̩ eruption 3.25
ɡɹʌb grub 3.24
kɹʌʃɪŋ crushing 3.21
bɹʌʃɪŋ brushing 3.12
spɹʌŋ sprung 3.08
tɹʌŋks trunks 3.07
kɹʌmblɪŋ crumbling 3.05
ɡɹʌbɪ grubby 3.05
bɹʌʃɪz brushes 2.91
bɹʌnt brunt 2.84
dɹʌmɪŋ drumming 2.78
ɹʌnəweɪ runaway 2.76
bɹʌʃt brushed 2.74
ɪnstɹʌktɪd instructed 2.74
tɹʌstɪ trusty 2.61
ɹʌmbə rumba 2.52
skɹʌfɪ scruffy 2.51
ɹʌnɪ runny 2.49
tɹʌblɪŋ troubling 2.45
tɹʌmps trumps 2.44
ɹʌk ruck 2.36
ɪɹʌptɪd erupted 2.30
ʃɹʌbz shrubs 2.27
ɹʌnəzʌp runners-up 2.24
stɹʌkt͡ʃəd structured 2.22
ɹʌst rust 2.15
ɹʌmblɪŋ rumbling 2.10
ʃɹʌŋk shrunk 2.07
ɹʌnəɹʌp runner-up 2.05
stɹʌŋ strung 2.02
bɹʌðəɹɪnlɔː brother-in-law 1.98
ɹʌt rut 1.98
tɹʌfl̩z truffles 1.87
ɹʌndaʊn run-down 1.87
skɹʌbɪŋ scrubbing 1.84
ɹʌmp rump 1.83
ɹʌʃɪz rushes 1.77
kɹʌnt͡ʃɪŋ crunching 1.77
fɹʌstɹeɪʃn̩z frustrations 1.75
tɹʌbl̩səm troublesome 1.69
fɹʌntɪd fronted 1.68
tɹʌstiːz trustees 1.66
kɹʌm crumb 1.63
tɹʌmpɪts trumpets 1.63
stɹʌkt͡ʃəɹəlɪ structurally 1.58
ɡɹʌd͡ʒ grudge 1.54
stɹʌt strut 1.53
ɹʌksæk rucksack 1.52
ɹʌsl̩ rustle 1.52
ɹʌpt͡ʃəd ruptured 1.50
kɹʌmblɪ crumbly 1.43
əbstɹʌkʃn̩ obstruction 1.43
fɹʌntl̩ frontal 1.42
ɹʌdɪ ruddy 1.39
kɹʌstɪ crusty 1.32
skɹʌbd scrubbed 1.30
ɹʌmbl̩d rumbled 1.29
bɹʌnt͡ʃ brunch 1.28
dɹʌməz drummers 1.25
kɹʌmbl̩d crumbled 1.24
ɹʌnɪn run-in 1.24
kɹʌt͡ʃɪz crutches 1.22
ʃɹʌb shrub 1.21
ɹʌpt͡ʃə rupture 1.20
aʊtɹʌn outrun 1.16
skɹʌmɪd͡ʒ scrummage 1.16
ɹʌdə rudder 1.15
ɹʌbəɹɪ rubbery 1.12
ɡɹʌnts grunts 1.11
ɡɹʌnt grunt 1.10
əbɹʌpt abrupt 1.09
ɪnstɹʌkt instruct 1.07
skɹʌbz scrubs 1.07
tɹʌstwɜːðɪ trustworthy 1.03
ɡɹʌmbl̩ grumble 1.03
ɪɹʌpʃn̩z eruptions 1.02
ɪɹʌpt erupt 1.01
ʃɹʌɡ shrug 1.01
ɪnstɹʌktəz instructors 1.00
ɹʌnweɪz runways 1.00
ɹʌslɪŋ rustling 0.99
ɹʌmbl̩z rumbles 0.97
ɪntɹʌstɪd entrusted 0.97
ɹʌbz rubs 0.96
tɹʌnt͡ʃən truncheon 0.96
skɹʌmz scrums 0.96
kɹʌks crux 0.95
ɪnkɹʌstɪd encrusted 0.94
skɹʌf scruff 0.94
kɹʌmbl̩z crumbles 0.93
θɹʌʃ thrush 0.92
skɹʌmpʃəs scrumptious 0.90
stɹʌtɪŋ strutting 0.90
ɹʌfə rougher 0.89
dɹʌŋks drunks 0.87
ɹʌɡz rugs 0.86
fɹʌntlaɪn front-line 0.84
ɪɹʌptɪŋ erupting 0.82
ɡɹʌbz grubs 0.82
dɹʌɡd drugged 0.82
skɹʌnt͡ʃ scrunch 0.78
fɹʌntɪd͡ʒ frontage 0.77
fɹʌntɪəz frontiers 0.77
tɹʌbl̩meɪkə troublemaker 0.75
ɹʌmpl̩ rumple 0.73
tɹʌbl̩meɪkəz troublemakers 0.73
fɹʌstɹeɪt frustrate 0.71
stɹʌm strum 0.71
ɹʌnt runt 0.71
kɹʌmpɪt crumpet 0.70
tɹʌs truss 0.70
fɹʌntbɛnt͡ʃ frontbench 0.69
kɹʌstɪd crusted 0.68
əbɹʌptlɪ abruptly 0.67
kɹʌmpl̩d crumpled 0.67
fɹʌntpeɪd͡ʒ front-page 0.67
ɹʌŋz rungs 0.65
ɡɹʌntɪŋ grunting 0.64
ɹʌfl̩d ruffled 0.63
ɹʌfl̩ ruffle 0.62
θɹʌstɪŋ thrusting 0.62
tɹʌmpt trumped 0.59
tɹʌstiː trustee 0.59
ɡɹʌmblɪŋ grumbling 0.57
ɹʌstɪŋ rusting 0.56
ʃɹʌɡd shrugged 0.56
kɹʌsteɪʃn̩z crustaceans 0.55
bɹʌðəlɪ brotherly 0.54
dɹʌŋkənnɪs drunkenness 0.54
kɹʌnt͡ʃt crunched 0.54
əbstɹʌktɪŋ obstructing 0.53
dɹʌmstɪks drumsticks 0.52
ɪɹʌpts erupts 0.52
kɹʌt͡ʃ crutch 0.52
tɹʌmpɪtə trumpeter 0.52
kɹʌsts crusts 0.51
kɹʌʃɪz crushes 0.50
fɹʌntɪŋ fronting 0.50
ɹʌmblɪŋz rumblings 0.50
tɹʌmpɪtɪŋ trumpeting 0.50
kɹʌmɪ crummy 0.49
əfɹʌnt affront 0.48
θɹʌstəz thrusters 0.47
skɹʌmɪd͡ʒɪŋ scrummaging 0.46
əbstɹʌkt obstruct 0.45
ɹʌfɪst roughest 0.44
ɹʌfl̩z ruffles 0.44
ɹʌstɪd rusted 0.44
dɹʌmd drummed 0.44
tɹʌkɪŋ trucking 0.44
ɹʌtɪŋ rutting 0.43
dɹʌbɪŋ drubbing 0.43
ɡɹʌf gruff 0.43
skɹʌmpɪ scrumpy 0.42
kɹʌmpɪts crumpets 0.41
dɹʌd͡ʒəɹɪ drudgery 0.41
stɹʌmɪŋ strumming 0.41
kɹʌsteɪʃn̩ crustacean 0.40
ɪnstɹʌktɪŋ instructing 0.40
tɹʌsɪz trusses 0.39