Beta version

Words with pə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
pəliːs police 318.42
əʊpən open 259.64
pəfɛkt perfect 190.27
pəhæps perhaps 168.10
pəzɪʃn̩ position 145.58
pəlɪtɪkl̩ political 140.61
pətɪkjʊləlɪ particularly 121.12
ɒpətjuːnətɪ opportunity 118.24
pətɪkjʊlə particular 104.32
pəfɔːməns performance 93.87
pəʊtɛnʃl̩ potential 76.49
pəʊst post 74.74
ɒpəɹeɪʃn̩ operation 62.41
əʊpənɪŋ opening 61.32
əʊpənd opened 57.09
ɒpəzɪʃn̩ opposition 53.21
spəʊk spoke 48.14
ɒpəzɪt opposite 34.46
spəʊkən spoken 32.17
ɒpətjuːnətɪz opportunities 31.25
pəʊtɛnʃəlɪ potentially 31.03
spəsɪfɪk specific 29.80
pəfɔːm perform 28.92
pəmɪʃn̩ permission 28.72
pəteɪtəʊ potato 27.44
pəteɪtəʊz potatoes 26.52
ɒpəɹə opera 25.86
pəfɔːmɪŋ performing 23.67
ɪnspəɹeɪʃn̩ inspiration 22.45
pəfɛkʃn̩ perfection 20.75
pəʊl pole 20.65
əpəʊzd opposed 19.95
pəliːsɪŋ policing 19.48
pəzɪʃn̩z positions 19.15
ɒpəɹeɪʃn̩z operations 19.08
pəʊp pope 18.93
ʌpə upper 18.93
pəspɛktɪv perspective 18.85
ɒpəɹeɪt operate 18.45
ɪkspəʊzd exposed 18.15
spəsɪfɪkəlɪ specifically 18.14
pəzɛʃn̩ possession 18.12
pəʊlz polls 17.55
pəfɔːmd performed 16.90
pəɹeɪd parade 16.64
pəsweɪd persuade 16.51
pətɹəʊl patrol 16.45
pəfɔːmənsɪz performances 15.94
ɒpəɹeɪtɪŋ operating 15.90
pəʊl poll 15.65
pəʊdɪəm podium 14.67
əʊpənz opens 14.31
əpəʊnənt opponent 14.30
pəʊɪm poem 13.55
pəʊɪtɹɪ poetry 12.61
əpəʊnənts opponents 12.49
pəʊɪt poet 12.26
pəliːsmən policeman 11.53
pəsɛntɪd͡ʒ percentage 11.12
pəlɪtɪkəlɪ politically 10.78
pəʊstmən postman 10.53
pəθɛtɪk pathetic 9.90
ɛmpəɹə emperor 9.56
pəsjuː pursue 9.19
pəʊnɪ pony 9.06
pəʊz pose 8.65
pəfjuːm perfume 8.62
pəsɪfɪk pacific 8.60
pəsweɪdɪd persuaded 8.54
pəʊstə poster 8.43
pəʊlə polar 8.29
pəʊsts posts 8.12
pəsɛpʃn̩ perception 7.96
pəlaɪt polite 7.83
pəsjuːt pursuit 7.49
pəfɔːmə performer 7.26
pəfɔːməz performers 7.14
pəʊstəz posters 7.13
pəʊstɪd posted 6.90
pəsɛnt percent 6.77
ɪmpəʊzd imposed 6.77
pəpɑː papa 6.68
spəʊksmən spokesman 6.47
ɪmpəʊz impose 6.34
ɒpəɹeɪtə operator 6.31
spəɡɛtɪ spaghetti 6.14
pəʊkə poker 6.07
ɒpəɹeɪtɪd operated 5.89
pəʊnɪz ponies 5.76
pəluːʃn̩ pollution 5.67
pəʊlz poles 5.65
əʊpəs op 5.54
ɒpəɹeɪʃənl̩ operational 5.48
pəʊt͡ʃt poached 5.44
əpəʊz oppose 5.36
pəʊstkɑːd postcard 5.29
pəʊɪmz poems 5.27
ɪnspəɹeɪʃənl̩ inspirational 5.26
ɪkspəʊʒə exposure 5.24
ɪmpəʊzɪŋ imposing 5.22
pəsjuːɪŋ pursuing 5.20
pətɪʃn̩ petition 5.19
pəsɪstənt persistent 5.13
ɪkspəʊz expose 5.12
ɒpəɹeɪtəz operators 5.07
pəʊlɪŋ polling 4.99
pəzɛʃn̩z possessions 4.99
pəd͡ʒɑːməz pyjamas 4.87
æspəɹeɪʃn̩z aspirations 4.83
əpəʊzɪŋ opposing 4.52
pəʊ po 4.49
pənɪnsjʊlə peninsula 4.49
pəliːsmən policemen 4.17
pəʊstkɑːdz postcards 4.15
pəʊstəl postal 4.03
pəsiːvd perceived 4.00
pəsjuːd pursued 3.87
pəʊzd posed 3.85
pəʊɪts poets 3.83
ɒpəɹətɪv operative 3.82
ɒpəɹeɪts operates 3.80
pəvɪljən pavilion 3.75
pəʊzɪŋ posing 3.73
pəʊk poke 3.69
æspəɹeɪʃn̩ aspiration 3.52
pəʊləʊ polo 3.44
pəʊstkəʊd postcode 3.41
pəʊtənt potent 3.37
pəɹeɪdz parades 3.34
pəzɪʃn̩d positioned 2.96
pəmɪt permit 2.85
pəsweɪdɪŋ persuading 2.82
pəʊkɪŋ poking 2.81
æpəɹeɪtəs apparatus 2.73
pəʊt͡ʃɪŋ poaching 2.60
pəʊzɪz poses 2.59
pəzɛst possessed 2.56
pəmɪtɪd permitted 2.51
pəsweɪʒn̩ persuasion 2.49
pəʊstɪŋ posting 2.44
ɪkspəʊzɪŋ exposing 2.41
pəʊstpəʊnd postponed 2.38
pəzɪʃənl̩ positional 2.34
ɒpəɹəz operas 2.29
pəfɔːmz performs 2.29
pəkʌʃn̩ percussion 2.27
pətɹəʊlz patrols 2.24
pəsiːv perceive 2.21
pəzɛs possess 2.15
pəʊɛtɪk poetic 2.14
pəzɪʃn̩ɪŋ positioning 2.01
pəɹɛntl̩ parental 2.00
pətɹəʊlɪŋ patrolling 1.92
pəʊt͡ʃ poach 1.91
pəsweɪsɪv persuasive 1.90
pəvɜːt pervert 1.89
ɛmpəɹəz emperors 1.78
pəʊʃn̩ potion 1.78
pəɹəʊl parole 1.75
pəsɪstəns persistence 1.74
pətɜːnl̩ paternal 1.72
pəʊt͡ʃəz poachers 1.71
aʊtspəʊkən outspoken 1.70
pəɹɪmɪtə perimeter 1.70
pəlaɪtlɪ politely 1.64
pəsəʊnə persona 1.64
pətæsɪəm potassium 1.64
pəʊltɹɪ poultry 1.60
pəsjuːts pursuits 1.60
ɛmpəθɪ empathy 1.56
pəfɛkʃn̩ɪst perfectionist 1.55
pəθɒləd͡ʒɪst pathologist 1.55
pəsɛpʃn̩z perceptions 1.52
pəɹɛnjəl perennial 1.51
pəʊstpəʊn postpone 1.50
pəʊʃn̩z potions 1.48
spəsɪfɪks specifics 1.47
æspəɹɪn aspirin 1.47
pəʊstmɔːtɛm postmortem 1.40
pəfɛktɪd perfected 1.37
pəmɪts permits 1.37
pəsɛntɪd͡ʒɪz percentages 1.36
pəʊlɪəʊ polio 1.36
pəvɜːs perverse 1.34
pəɹælɪsɪs paralysis 1.32
pəʊkt poked 1.32
pəɹeɪdɪŋ parading 1.29
pəɹæmɪtəz parameters 1.23
ɒpəɹætɪk operatic 1.16
pəɹɪfəɹəl peripheral 1.16
pəluːtɪd polluted 1.15
pəʊstmɔːtɛm post-mortem 1.14
pəpɛt͡ʃʊəl perpetual 1.13
pətiːt petite 1.10
ɒpəɹətɪvz operatives 1.08
pəɹɛnjəlz perennials 1.08
pəɹɪfəɹɪ periphery 1.06
pəɹeɪdɪd paraded 1.04
pəʊstɪd͡ʒ postage 1.02
pətɪʃn̩z petitions 1.00
pətɹəʊljəm petroleum 0.99
pəʊdɪəmz podiums 0.97
pəsɪst persist 0.94
pəʊld polled 0.94
pəfɛktɪŋ perfecting 0.91
pəʊt͡ʃə poacher 0.91
pəzɛsɪŋ possessing 0.91
ʌpəŋkʌmɪŋ up-and-coming 0.90
pəɹɪʃənəz parishioners 0.90
pəfjuːmz perfumes 0.90
pətɜːnətɪ paternity 0.86
aʊtpəʊst outpost 0.85
pəvɜːtɪŋ perverting 0.84
pəspɛktɪvz perspectives 0.82
ɒpəzɪts opposites 0.81
ɪkspəʊzɪz exposes 0.81
pəʊps popes 0.81
pəɹɒksaɪd peroxide 0.80
ɒpətjuːnɪzəm opportunism 0.80
spəʊks spokes 0.80
pəpaɪə papaya 0.79
pənæʃ panache 0.78
pəliːst policed 0.77
pəliːswʊmən policewoman 0.76
æpəθɪ apathy 0.74
pəplɛkst perplexed 0.73
əpəʊzɪz opposes 0.72
pəluːtɪŋ polluting 0.70
pəd͡ʒɑːmə pyjama 0.68
pəʊzɪ posy 0.68
pətiːsəɹɪ patisserie 0.67
pəsɒnɪfaɪd personified 0.66
pəzɛsɪz possesses 0.66
pəmɪtɪŋ permitting 0.65
ɒpətjuːnɪst opportunist 0.63
pətɪkjʊləz particulars 0.63
pəθɒləd͡ʒɪ pathology 0.62
pəʊnɪteɪl ponytail 0.57
ɛkspəʊ expo 0.57
ɪmpəzɪʃn̩ imposition 0.57
ɪmpətənt impotent 0.57
pəlaɪtnɪs politeness 0.57
ɪmpəfɛkʃn̩z imperfections 0.56
pəsɪstɪd persisted 0.56
pəsɪstəntlɪ persistently 0.55
pəʊstbæɡz postbags 0.55
pəsɪsts persists 0.54
pəleɪʃl̩ palatial 0.52
spəɹædɪk sporadic 0.51
pəɹaɪə pariah 0.50
pəsɛptɪv perceptive 0.50
pəʊlstəz pollsters 0.50
əʊpəs opus 0.50
pəɡəʊdə pagoda 0.49
pəɹəʊkjəl parochial 0.49
pəfjuːmd perfumed 0.49
æspən aspen 0.48
pəlɑːvə palaver 0.47
pəvɜːtɪd perverted 0.47
ɪmpəʊzɪz imposes 0.46
pəʊstkəʊdz postcodes 0.46
ʌpəməʊst uppermost 0.46
pəmɪsəbl̩ permissible 0.45
pəsjuːz pursues 0.44
pəʊstɡɹæd͡ʒʊət postgraduate 0.43
pəʊstmən postmen 0.43
pənɪnsjʊlə peninsular 0.43
æpətjʊə aperture 0.41
pəsweɪdz persuades 0.41
pəluːt pollute 0.41
ɒpətjuːnɪsts opportunists 0.41
pəʊstmɑːstə postmaster 0.40
pəmɪsɪv permissive 0.40
ɪkspəʊnənt exponent 0.40
ɒpəɹɛtə operetta 0.40
pəpɛt͡ʃʊeɪt perpetuate 0.40