Beta version

Words with t͡ʃɪ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
t͡ʃɪldɹən children 337.82
t͡ʃɪkɪn chicken 66.72
t͡ʃɪəz cheers 46.31
t͡ʃɪps chips 26.45
t͡ʃɪə cheer 21.98
t͡ʃɪlɪ chilli 18.70
t͡ʃɪp chip 18.16
ɪnt͡ʃɪz inches 14.31
t͡ʃɪkɪnz chickens 13.18
t͡ʃɪks chicks 12.05
t͡ʃɪl chill 11.23
t͡ʃɪlɪ chilly 11.04
t͡ʃɪk chick 9.08
t͡ʃɪn chin 8.55
t͡ʃɪmnɪ chimney 7.99
t͡ʃɪəɹɪŋ cheering 7.33
ɑːt͡ʃɪz arches 4.41
t͡ʃɪəfʊl cheerful 4.30
t͡ʃɪld chilled 4.26
t͡ʃɪlɪŋ chilling 4.21
t͡ʃɪəɹɪəʊ cheerio 3.71
t͡ʃɪlɪz chillies 3.63
t͡ʃɪpt chipped 3.25
ɪt͡ʃɪŋ itching 2.98
t͡ʃɪəd cheered 2.88
ɪt͡ʃɪ itchy 2.81
t͡ʃɪmp chimp 2.61
t͡ʃɪmps chimps 2.48
t͡ʃɪpɪŋ chipping 2.38
t͡ʃɪpɪ chippy 1.81
t͡ʃɪmnɪz chimneys 1.75
t͡ʃɪəɹɪ cheery 1.64
t͡ʃɪmpənziː chimpanzee 1.56
t͡ʃɪmpənziːz chimpanzees 1.42
t͡ʃɪəliːdə cheerleader 1.25
t͡ʃɪzl̩ chisel 1.22
t͡ʃɪwɑːwə chihuahua 1.17
ɜːt͡ʃɪn urchin 1.15
ɜːt͡ʃɪnz urchins 0.98
t͡ʃɪt chit 0.96
t͡ʃɪkpiːz chickpeas 0.94
t͡ʃɪŋk chink 0.86
t͡ʃɪlz chills 0.84
t͡ʃɪpmʌŋk chipmunk 0.81
t͡ʃɪəliːdəz cheerleaders 0.68
ɛt͡ʃɪŋ etching 0.68
t͡ʃɪnʊk chinook 0.64
t͡ʃɪnz chins 0.61
t͡ʃɪkəɹɪ chicory 0.60
ɪnt͡ʃɪŋ inching 0.58
t͡ʃɪlə chiller 0.57
t͡ʃɪkpiː chickpea 0.53
ɛt͡ʃɪŋz etchings 0.52
t͡ʃɪzl̩d chiselled 0.48
t͡ʃɪnt͡ʃɪlə chinchilla 0.46
t͡ʃɪzl̩z chisels 0.45
t͡ʃɪpmʌŋks chipmunks 0.40