Beta version

Words with ɡe from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡeɪm game 349.91
ɡeɪv gave 167.92
ɡeɪmz games 131.23
ɡeɪ gay 34.60
ɡeɪt gate 21.93
ɡeɪn gain 21.75
ɪnɡeɪd͡ʒd engaged 16.49
ɡeɪts gates 15.99
ɪnɡeɪd͡ʒ engage 13.38
ɪnɡeɪd͡ʒmənt engagement 10.45
ɡeɪnd gained 10.38
ɡeɪnz gains 7.90
ɪnɡeɪd͡ʒɪŋ engaging 5.56
ɡeɪnɪŋ gaining 5.43
ɡeɪd͡ʒ gauge 4.92
ɡeɪl gale 4.13
ɡeɪtweɪ gateway 3.77
ɡeɪz gaze 3.53
ɡeɪmɪŋ gaming 3.00
ɡeɪlz gales 1.85
ɡeɪzɪŋ gazing 1.75
ɡeɪz gays 1.38
ɡeɪpɪŋ gaping 1.35
ɡeɪbl̩ gable 1.32
ɪnɡeɪd͡ʒmənts engagements 1.26
ɡeɪmkiːpə gamekeeper 1.02
ɡeɪʃə geisha 0.76
ɡeɪzd gazed 0.67
ɡeɪthaʊs gatehouse 0.61
ɪnɡeɪd͡ʒɪz engages 0.60
ɡeɪt gait 0.58
ɡeɪtɪd gated 0.56
ɡeɪmkiːpəz gamekeepers 0.53
ɡeɪd͡ʒɪŋ gauging 0.51
ɡeɪd͡ʒɪz gauges 0.41