Beta version

Words with hɑː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
hɑːd hard 384.34
hɑːf half 356.29
hɑː ha 300.66
hɑːt heart 199.49
hɑːdə harder 47.69
hɑːdlɪ hardly 42.51
hɑːhɑː ha-ha 40.94
hɑːfweɪ halfway 30.10
hɑːts hearts 26.48
hɑːm harm 22.58
hɑːdɪst hardest 18.03
hɑːʃ harsh 15.65
hɑːbə harbour 13.32
hɑːftaɪm half-time 11.79
hɑːvɪst harvest 10.74
hɑːdɪ hardy 9.85
hɑːmənɪ harmony 7.53
ɑːhɑː aha 7.11
hɑːpə harper 6.82
hɑːt hart 5.30
ɪnhɑːns enhance 4.33
hɑːnɪs harness 4.25
hɑːmlɪs harmless 4.13
hɑːvz halves 4.04
hɑːtbɹeɪkɪŋ heartbreaking 3.73
hɑːtbiːt heartbeat 3.67
hɑːdʃɪp hardship 3.32
ɪnhɑːnst enhanced 3.21
hɑːmfʊl harmful 2.96
hɑːvɪstɪŋ harvesting 2.67
hɑːp harp 2.51
hɑːtɪ hearty 2.46
hɑːdwɛə hardware 2.23
hɑːteɪk heartache 2.20
hɑːdn̩d hardened 2.12
hɑːvd halved 2.08
hɑːfaʊə half-hour 2.04
hɑːmd harmed 1.97
hɑːvɪstɪd harvested 1.97
hɑːk hark 1.95
hɑːtbɹeɪk heartbreak 1.78
hɑːmɪŋ harming 1.70
hɑːtbɹəʊkən heartbroken 1.60
hɑːmənɪz harmonies 1.57
hɑːv halve 1.52
ɪnhɑːnsɪŋ enhancing 1.45
hɑːvɪstə harvester 1.42
hɑːtfɛlt heartfelt 1.35
hɑːθ hearth 1.23
hɑːməʊnjəs harmonious 1.23
hɑːtlɪs heartless 1.23
hɑːbəz harbours 1.19
hɑːhɑː haha 1.17
hɑːmɒnɪkə harmonica 1.12
hɑːdwʊd hardwood 1.11
hɑːmz harms 1.03
hɑːnɪst harnessed 0.96
hɑːdʃɪps hardships 0.95
hɑːlɪkwɪnz harlequins 0.94
hɑːdn̩ harden 0.86
hɑːnɪsɪŋ harnessing 0.84
hɑːʃlɪ harshly 0.79
hɑːʃɪst harshest 0.77
hɑːdbɔɪld hard-boiled 0.76
ɪnhɑːnsɪz enhances 0.70
hɑːɹiːm harem 0.66
hɑːʃə harsher 0.63
ɪnhɑːnsmənt enhancement 0.62
hɑːbəɹɪŋ harbouring 0.62
hɑːlɪkwɪn harlequin 0.61
hɑːtn̩ɪŋ heartening 0.58
hɑːvɪsts harvests 0.58
hɑːvɪŋ halving 0.54
hɑːtstɹɪŋz heartstrings 0.53
hɑːnɪsɪz harnesses 0.50
hɑːpuːn harpoon 0.50
hɑːdn̩ɪŋ hardening 0.50
hɑːbɪnd͡ʒə harbinger 0.48
hɑːtn̩d heartened 0.48
hɑːkɪŋ harking 0.44
hɑːmɒnɪk harmonic 0.42
hɑːdwɜːkɪŋ hardworking 0.41
hɑːtbɜːn heartburn 0.40