Beta version

Words with d͡ʒɒ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
d͡ʒɒb job 402.85
d͡ʒɒn john 292.52
d͡ʒɒbz jobs 143.03
d͡ʒɒnɪ johnny 26.04
d͡ʒɒʃ josh 18.75
d͡ʒɒlɪ jolly 14.79
d͡ʒɒkɪ jockey 7.24
d͡ʒɒkɪz jockeys 3.38
d͡ʒɒɡ jog 2.60
d͡ʒɒblɪs jobless 2.08
d͡ʒɒɡɪŋ jogging 1.72
d͡ʒɒnz johns 1.43
d͡ʒɒs joss 0.76
d͡ʒɒt jot 0.73
d͡ʒɒslɪŋ jostling 0.64
d͡ʒɒbɪŋ jobbing 0.61