Beta version

Words with sɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
sɔːt sort 407.85
sɔː saw 252.79
sɔːs sauce 61.40
sɔːlt salt 49.39
sɔːts sorts 48.43
sɔːtɪd sorted 32.87
sɔːs source 27.51
sɔɪl soil 22.25
sɔːt sought 13.42
əsɔːlt assault 12.80
sɔːd sword 12.37
sɔː sore 11.38
sɔːsɪz sources 11.35
sɔːtɪŋ sorting 10.67
sɔːltɪ salty 7.47
əbsɔːb absorb 4.51
sɔɪ soy 4.35
sɔːɹɪŋ soaring 3.78
sɔːdz swords 3.69
əsɔːltɪd assaulted 3.27
əbsɔːbd absorbed 3.19
sɔːtɑːftə sought-after 2.59
sɔːsɪz sauces 2.47
sɔːbeɪ sorbet 2.46
sɔːlts salts 2.38
sɔːsə saucer 2.34
sɔːltɪd salted 2.31
sɔː soar 2.31
sɔːsɪ saucy 2.09
sɔːd soared 1.87
əbsɔːbɪŋ absorbing 1.66
sɔːnə sauna 1.52
əsɔːltɪŋ assaulting 1.49
sɔːspən saucepan 1.46
əsɔːlts assaults 1.33
sɔːsəz saucers 1.29
sɔɪə soya 1.29
aɪsɔː eyesore 1.13
sɔːltɪnɪs saltiness 1.09
əbsɔːbz absorbs 1.07
sɔːltwɔːtə saltwater 1.05
sɔːsəɹə sorcerer 1.02
sɔːdʌst sawdust 0.96
əsɔːtmənt assortment 0.94
sɔɪlz soils 0.92
sɔːjə sawyer 0.85
sɔːlɪ sorely 0.85
sɔːdɪd sordid 0.75
sɔːɪŋ sawing 0.75
sɔːz sores 0.75
sɔːn sawn 0.64
əsɔːtɪd assorted 0.60
ɛksɔːsɪst exorcist 0.60
sɔɪld soiled 0.54
sɔːsəɹɪ sorcery 0.50
sɔːz soars 0.50
sɔːdfɪʃ swordfish 0.49
sɔːz saws 0.45
əbsɔːpʃn̩ absorption 0.44
sɔːspənz saucepans 0.44
əbsɔːbənt absorbent 0.43