Beta version

Words with nʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ənʌðə another 618.19
ɪnʌf enough 446.88
nʌθɪŋ nothing 432.98
nʌmbə number 364.55
nʌmbəz numbers 84.78
nʌn none 76.14
nʌts nuts 20.72
nʌt nut 9.77
nʌnðəlɛs nonetheless 5.13
nʌzl̩ nuzzle 5.13
snʌf snuff 4.74
snʌɡ snug 4.22
nʌd͡ʒ nudge 3.02
nʌn nun 2.97
nʌm numb 2.92
nʌmbəd numbered 2.73
nʌtmɛɡ nutmeg 2.59
nʌtɪ nutty 2.58
nʌnz nuns 2.50
nʌkl̩ knuckle 2.31
aʊtnʌmbəd outnumbered 1.97
nʌkl̩z knuckles 1.63
nʌɡɪts nuggets 1.62
ɪnʌndeɪtɪd inundated 1.54
nʌtʃɛl nutshell 1.44
nʌmbəz nos 1.12
nʌɡɪt nugget 1.11
nʌtkɹækə nutcracker 1.07
snʌɡl̩ snuggle 1.07
nʌd͡ʒd nudged 0.95
nʌd͡ʒɪŋ nudging 0.93
nʌɹɪʃmənt nourishment 0.64
snʌfl̩ snuffle 0.63
nʌmɪŋ numbing 0.58
snʌfl̩z snuffles 0.58
snʌɡl̩d snuggled 0.51
nʌθɪŋnɪs nothingness 0.51
nʌtkeɪs nutcase 0.46
nʌmnɪs numbness 0.45
nʌb nub 0.45
nʌnəɹɪ nunnery 0.42
snʌft snuffed 0.41
snʌb snub 0.41
snʌɡlɪ snugly 0.40