Beta version

Words with ʃɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ʃɔː sure 624.81
ʃɔːt short 133.46
ʃɔːlɪ surely 58.19
ɪnʃɔː ensure 52.77
ɪnʃɔːɹəns insurance 38.50
ʃɔːtlɪ shortly 22.63
ʃɔː shore 13.13
əʃɔː assure 11.15
ʃɔːtə shorter 8.29
ʃɔːtɪd͡ʒ shortage 8.29
ʃɔːttɜːm short-term 7.85
əʃɔːd assured 7.71
ɪnʃɔːɹɪŋ ensuring 7.41
ʃɔːz shores 6.66
ʃɔːts shorts 6.59
ɒfʃɔː offshore 6.34
əʃɔːɹəns assurance 5.09
əʃɔːɹənsɪz assurances 3.95
ɪnʃɔː insure 3.64
əʃɔː ashore 3.56
ɪnʃɔːd insured 3.09
ɪnʃɔːɹəz insurers 2.92
ɪnʃɔːd ensured 2.57
ʃɔːtɪst shortest 2.56
ʃɔːtɪd͡ʒɪz shortages 2.37
ʃɔːtbɹɛd shortbread 2.25
ɪnʃɔːz ensures 2.02
ʃɔːtlɪvd short-lived 1.75
ʃɔːtfɔːl shortfall 1.73
ɒnʃɔː onshore 1.72
ʃɔːtn̩d shortened 1.50
ɪnʃɔːɹə insurer 1.47
ɪnʃɔːɹɪŋ insuring 1.00
ʃɔːl shawl 0.88
ʃɔːtkʌmɪŋz shortcomings 0.87
ʃɔːtn̩ shorten 0.86
ɪnʃɔː inshore 0.82
ʃɔːtɪ shorty 0.77
ʃɔːthænd shorthand 0.76
əʃɔːz assures 0.58
ʃɔːtn̩ɪŋ shortening 0.58
ʃɔːtnɪs shortness 0.41