Beta version

Words with ɡɪ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡɪv give 726.37
ɡɪvn̩ given 260.84
ɡɪvɪŋ giving 132.10
ɡɪvz gives 101.20
ɡɪltɪ guilty 37.57
ɡɪft gift 27.34
ɡɪtɑː guitar 24.31
ɡɪə gear 23.40
ɡɪɡ gig 11.09
ɡɪnɪ guinea 9.47
ɡɪl gill 7.51
ɡɪfts gifts 7.26
ɡɪlt guilt 6.82
ɡɪlt gilt 5.22
ɡɪftɪd gifted 4.30
ɡɪdɪ giddy 4.10
ɡɪɡl̩z giggles 4.06
ɡɪɡz gigs 4.02
ɡɪɡl̩ giggle 3.58
ɡɪɡlɪŋ giggling 2.76
ɡɪtɑːz guitars 2.65
ɡɪnɪz guineas 2.26
ɡɪəz gears 2.24
ɡɪəɹɪŋ gearing 2.11
ɡɪldɪŋ gilding 2.10
ɡɪld guild 2.06
ɡɪldɪd gilded 2.00
ɡɪəd geared 1.84
ɡɪlz gills 1.81
ɡɪmɪk gimmick 1.54
ɡɪəbɒks gearbox 1.47
ɡɪlətiːn guillotine 1.24
ɡɪbən gibbon 1.22
ɡɪbənz gibbons 1.14
ɡɪldhɔːl guildhall 1.08
ɡɪɡl̩d giggled 0.73
ɡɪlɪ gillie 0.65
ɡɪlɪmɒts guillemots 0.60
ɡɪvə giver 0.56
ɡɪmɪks gimmicks 0.55