Beta version

Words with mə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
məʊst most 726.45
məʊmənt moment 375.60
ɔːlməʊst almost 248.02
məʃiːn machine 68.16
məd͡ʒɒɹətɪ majority 51.71
məʊbaɪl mobile 37.43
mətɪəɹɪəl material 37.11
məʊmənts moments 36.85
ætməsfɪə atmosphere 36.49
sməʊk smoke 33.68
ɪməʊʃənl̩ emotional 33.04
məʊ mo 26.39
məʊstlɪ mostly 23.27
məʊʃn̩ motion 21.47
sməʊkɪŋ smoking 19.97
məʃiːnz machines 18.28
məʊtə motor 17.64
mətɪəɹɪəlz materials 16.18
məɹiːn marine 15.74
məʊmɛntəm momentum 14.00
məʊtəweɪ motorway 12.80
ɪməʊʃn̩z emotions 12.61
æmətə amateur 12.60
məmɔːɹɪəl memorial 12.27
sməʊkt smoked 12.16
mətjʊə mature 11.28
ɪməʊʃn̩ emotion 11.20
məʊld mould 10.92
ɑːmə armour 7.82
məʃiːnəɹɪ machinery 7.54
məɹæŋ meringue 7.07
məʊd mode 6.90
məhɒɡənɪ mahogany 6.69
məʊbɪlətɪ mobility 6.41
məstɑːʃ moustache 6.38
məʊtɪveɪʃn̩ motivation 6.31
məʊtɪveɪtɪd motivated 6.08
ɪməʊʃn̩əlɪ emotionally 6.01
æməzən amazon 5.86
məʊtəɹɪsts motorists 5.57
məʊl mole 5.42
məd͡ʒɪʃn̩ magician 5.40
məʊtəbaɪk motorbike 5.14
mənuːvə manoeuvre 4.96
məɹiːnz marines 4.89
məʊt moat 4.85
məɹiːnə marina 4.71
mətɜːnətɪ maternity 4.68
məʊtəɹɪŋ motoring 4.11
məʊtɪv motive 4.05
məʊnɪŋ moaning 3.97
ædməɹəl admiral 3.72
məʊtəsaɪkl̩ motorcycle 3.57
mənɒpəlɪ monopoly 3.55
məd͡ʒɛstɪk majestic 3.54
məʊtəweɪz motorways 3.50
məɹælətɪ morality 3.37
məʊtəz motors 3.34
məɹɒkəʊ morocco 3.31
æsmə asthma 3.25
ɑːməndz almonds 3.20
ædməɹeɪʃn̩ admiration 2.97
sməʊkɪ smoky 2.94
məʊn moan 2.86
mətɜːnl̩ maternal 2.81
məlɛəɹɪə malaria 2.81
məʊldɪd moulded 2.77
məʊmɛntəs momentous 2.68
ɑːmənd almond 2.59
mənjʊə manure 2.58
ɑːməd armoured 2.47
æmətəz amateurs 2.45
məʊltən molten 2.44
məʊldz moulds 2.43
mənɪpjʊleɪt manipulate 2.38
mətjʊəɹətɪ maturity 2.34
ʌtməʊst utmost 2.34
sməʊkə smoker 2.18
məʊzeɪɪk mosaic 2.14
məʊʃn̩z motions 2.08
məʊtəɹɪst motorist 2.01
ætməsfɛɹɪk atmospheric 2.00
məskiːtəʊ mosquito 1.93
məʊtɪvz motives 1.86
məʊtəbaɪks motorbikes 1.78
məɹæŋz meringues 1.76
məd͡ʒɪʃn̩z magicians 1.75
məʊtɪveɪt motivate 1.74
ɛməɹəld emerald 1.70
məʊldɪ mouldy 1.69
məʊbaɪlz mobiles 1.65
məlɪʃəs malicious 1.64
ɪməʊtɪv emotive 1.64
ɪmətjʊə immature 1.64
mədɪsɪnl̩ medicinal 1.63
mənɪpjʊleɪtɪd manipulated 1.54
məjɒlɪkə majolica 1.54
məʊlɛkjʊlə molecular 1.50
məʊ mow 1.50
mətjʊəd matured 1.46
mənɪpjʊleɪʃn̩ manipulation 1.42
sməʊkəz smokers 1.42
məʊtiːf motif 1.39
məskiːtəʊz mosquitoes 1.39
ædməɹəbl̩ admirable 1.37
mənɪpjʊleɪtɪŋ manipulating 1.34
məʊə mower 1.32
mənuːvəz manoeuvres 1.30
məmɔːɹɪəlz memorials 1.29
əməʊnjə ammonia 1.24
məʊldɪŋ moulding 1.20
ædməɹəltɪ admiralty 1.19
məʊtɛl motel 1.17
sməʊks smokes 1.11
mənɪpjʊlətɪv manipulative 1.03
məsɒnɪk masonic 1.03
ɑːməɹɪ armoury 1.02
ɛməɹɪ emery 0.99
məstɑːʃɪz moustaches 0.99
məʊɪŋ mowing 0.98
məkɑːbɹə macabre 0.95
ɔɪntmənt ointment 0.91
məʊpɪŋ moping 0.91
məʊtɪveɪtɪŋ motivating 0.91
məʊzeɪɪks mosaics 0.90
məʊlz moles 0.89
mənuːvəɹɪŋ manoeuvring 0.87
eɪlmənts ailments 0.87
ɑːmədɪləʊ armadillo 0.85
məʊtɪveɪts motivates 0.83
sməʊldəɹɪŋ smouldering 0.83
mənɪlə manila 0.80
məɹuːn maroon 0.79
məʊtiːfs motifs 0.78
məʊdz modes 0.76
məɹuːnd marooned 0.76
məʊtəsaɪklɪst motorcyclist 0.75
mənæstɪk monastic 0.75
məʊɡl̩ mogul 0.73
məʊtəsaɪkl̩z motorcycles 0.72
mət͡ʃɛtɪ machete 0.71
məd͡ʒɒɹətɪz majorities 0.69
məʊpt moped 0.68
mətjʊəɹɪŋ maturing 0.67
məʊməntəɹəlɪ momentarily 0.66
sməʊkskɹiːn smokescreen 0.62
məd͡ʒɛntə magenta 0.61
ɔːməʊluː ormolu 0.61
sməʊkɪnɪs smokiness 0.61
məʊlæsɪz molasses 0.57
məʊnz moans 0.55
ædməɹəblɪ admirably 0.53
æməɹəs amorous 0.53
məʊnd moaned 0.53
məʊtɪveɪʃn̩z motivations 0.53
məɹɪdɪən meridian 0.52
mədɹɑːs madras 0.52
məʊn mown 0.51
məʊv mauve 0.51
məleɪ melee 0.51
məʊtəkɑː motorcar 0.50
məkɔːz macaws 0.50
məɹɔːdɪŋ marauding 0.50
məʊlt moult 0.49
məlaɪnd maligned 0.49
məʊldɪŋz mouldings 0.49
ɛməɹəldz emeralds 0.49
məʊtəsaɪklɪsts motorcyclists 0.47
mənɒtn̩əs monotonous 0.47
mənuːvɹəbl̩ manoeuvrable 0.46
məhɑːtmə mahatma 0.46
ɪmətɪəɹɪəl immaterial 0.46
məʊɡl̩z moguls 0.46
æməʊ ammo 0.45
ætməsfɪəz atmospheres 0.45
məlɪɡnənt malignant 0.45
məʊʃn̩lɪs motionless 0.44
məʊnəʊ mono 0.42
məkɔː macaw 0.42
ɑːməmənts armaments 0.41
mənuːvɹəbɪlətɪ manoeuvrability 0.41
æməzəʊnjən amazonian 0.41
mətɪəɹɪəlɪstɪk materialistic 0.39
mənuːvəd manoeuvred 0.39