Beta version

Words with hə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
həʊm home 727.00
hələʊ hello 402.27
həʊp hope 366.21
həʊl whole 350.96
həʊld hold 211.10
həʊpfʊlɪ hopefully 123.21
həʊpɪŋ hoping 118.51
həʊmz homes 67.43
həʊl hole 57.79
həʊtɛl hotel 57.68
həʊldɪŋ holding 57.64
həʊ ho 53.71
həʊps hopes 37.86
həʊpt hoped 26.34
həʊlz holes 25.08
həʊst host 24.84
həʊlɪ holy 23.66
həʊldz holds 18.99
həʊmlɪs homeless 12.32
həʊmwɜːk homework 12.27
həʊldə holder 9.98
həʊpfʊl hopeful 9.25
həɹaɪzn̩ horizon 9.21
həʊtɛlz hotels 8.26
həʊsts hosts 6.58
həʊplɪs hopeless 6.13
həʊldəz holders 4.88
həʊstɪŋ hosting 4.71
həʊstɪd hosted 4.67
həʊlseɪl wholesale 3.64
həʊz hose 3.56
həʊllɪ wholly 3.27
həʊmlɪ homely 3.17
həʊmlænd homeland 2.90
həʊmmeɪd homemade 2.58
həʊpfʊlz hopefuls 2.32
ɑːshəʊl asshole 2.19
həʊv hove 2.16
həʊmlɪsnɪs homelessness 2.08
həʊməʊ homo 2.08
həʊmkʌmɪŋ homecoming 1.94
həʊmə homer 1.87
həʊzpaɪp hosepipe 1.78
ʌphəʊld uphold 1.67
həʊks hoax 1.64
həʊmtaʊn hometown 1.63
həɹaɪzn̩z horizons 1.56
həʊstɪs hostess 1.52
ɑːshəʊl arsehole 1.48
həʊmɪŋ homing 1.33
həʊlsəm wholesome 1.31
həʊld holed 1.30
həʊmsɪk homesick 1.28
həʊnd honed 1.27
həʊplɪslɪ hopelessly 1.22
həʊlmiːl wholemeal 1.21
həʊldɪŋz holdings 1.06
həʊlɪnɪs holiness 0.94
həʊ hoe 0.89
həʊn hone 0.86
ʌphəʊlstəɹɪ upholstery 0.79
həʊmd homed 0.79
həʊmstɛd homestead 0.79
həʊzænə hosanna 0.66
həʊmwəd homeward 0.63
həʊbəʊ hobo 0.62
həluːsɪneɪʃn̩z hallucinations 0.54
həʊlɪɪst holiest 0.52
həʊzɪz hoses 0.52
ʌnhəʊlɪ unholy 0.52
ɑːshəʊlz arseholes 0.51
ʌphəʊlstəd upholstered 0.50
həluːsɪneɪtɪŋ hallucinating 0.48
həʊnɪŋ honing 0.46
həʊlseɪlə wholesaler 0.44
ʌphəʊldɪŋ upholding 0.43
həʊtɛlɪeɪ hotelier 0.40