Beta version

Words with lʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
lʌv love 753.01
lʌvlɪ lovely 444.74
lʌk luck 177.08
klʌb club 125.21
lʌvd loved 113.33
lʌkɪ lucky 107.47
blʌd blood 94.82
plʌs plus 60.44
lʌvz loves 54.69
lʌnt͡ʃ lunch 52.76
blʌdɪ bloody 45.80
lʌvɪŋ loving 31.72
klʌbz clubs 30.91
lʌkɪlɪ luckily 20.79
lʌkʃəɹɪ luxury 17.22
flʌd flood 16.25
lʌvə lover 15.42
ɡlʌvz gloves 14.33
flʌdɪŋ flooding 11.21
lʌnt͡ʃtaɪm lunchtime 11.17
lʌmp lump 10.33
lʌŋz lungs 10.03
plʌɡ plug 9.65
lʌvəz lovers 9.64
flʌfɪ fluffy 8.15
flʌdz floods 7.27
flʌdɪd flooded 6.89
lʌŋ lung 6.47
ɡlʌv glove 6.46
plʌm plum 6.13
plʌmɪŋ plumbing 6.08
flʌʃ flush 5.50
plʌnd͡ʒ plunge 5.25
lʌmps lumps 4.82
blʌnt blunt 4.82
lʌʃ lush 4.64
klʌtə clutter 4.46
plʌmə plumber 4.42
klʌstə cluster 4.33
klʌmzɪ clumsy 4.25
lʌɡɪd͡ʒ luggage 4.11
flʌɹɪʃ flourish 4.08
plʌmp plump 3.97
lʌɡʒʊəɹɪəs luxurious 3.62
klʌt͡ʃ clutch 3.44
klʌk cluck 3.24
blʌstəɹɪ blustery 3.02
plʌmz plums 2.89
plʌnd͡ʒd plunged 2.79
slʌɡz slugs 2.57
blʌdɪd blooded 2.55
slʌɡ slug 2.47
blʌdz bloods 2.40
plʌk pluck 2.38
lʌst lust 2.37
blʌf bluff 2.27
flʌtə flutter 2.25
plʌkt plucked 2.22
flʌf fluff 2.18
lʌmpɪ lumpy 2.12
slʌmz slums 2.12
flʌŋ flung 2.11
slʌm slum 2.09
plʌɡd plugged 1.94
klʌt͡ʃɪŋ clutching 1.91
slʌmp slump 1.90
plʌɡz plugs 1.88
lʌvɪŋlɪ lovingly 1.87
lʌnt͡ʃɪz lunches 1.87
ɪnflʌks influx 1.83
blʌdʃɛd bloodshed 1.80
flʌʃt flushed 1.80
klʌbɪŋ clubbing 1.75
ɪlʌstɹɪəs illustrious 1.75
flʌɹɪʃɪŋ flourishing 1.70
flʌɹɪʃt flourished 1.69
lʌvəbl̩ lovable 1.60
lʌstə lustre 1.59
blʌʃ blush 1.55
slʌt slut 1.52
flʌɹɪ flurry 1.48
slʌd͡ʒ sludge 1.47
lʌkʃəɹɪz luxuries 1.45
slʌɡɪʃ sluggish 1.37
klʌmp clump 1.36
lʌʃəs luscious 1.34
plʌməz plumbers 1.32
plʌɡɪŋ plugging 1.31
klʌbhaʊs clubhouse 1.30
flʌʃɪŋ flushing 1.28
blʌfɪŋ bluffing 1.27
lʌləbaɪ lullaby 1.25
lʌkɪɪst luckiest 1.21
plʌnd͡ʒɪŋ plunging 1.19
klʌstəz clusters 1.18
plʌkɪ plucky 1.15
blʌʃɪŋ blushing 1.11
flʌtəɹɪŋ fluttering 1.08
blʌdhaʊnd bloodhound 1.07
klʌtəd cluttered 1.07
plʌnd͡ʒə plunger 1.07
blʌdstɹiːm bloodstream 1.07
flʌstəd flustered 1.05
blʌndə blunder 1.04
flʌks flux 1.04
ɡlʌm glum 1.03
slʌmpt slumped 1.03
plʌkɪŋ plucking 1.02
plʌmɪt plummet 1.01
lʌvlɪɪst loveliest 0.98
lʌvlɪnɪs loveliness 0.97
plʌndə plunder 0.97
blʌbə blubber 0.96
plʌʃ plush 0.94
lʌvɪ lovey 0.91
blʌntlɪ bluntly 0.89
lʌl lull 0.89
klʌmps clumps 0.84
lʌnd͡ʒ lunge 0.84
lʌnt͡ʃən luncheon 0.83
klʌt͡ʃɪz clutches 0.82
klʌŋ clung 0.80
klʌŋk clunk 0.80
plʌm plumb 0.79
flʌdɡeɪts floodgates 0.78
blʌdbɑːθ bloodbath 0.77
blʌdɪɪst bloodiest 0.76
slʌmbə slumber 0.76
əlʌmnaɪ alumni 0.74
plʌmd plumbed 0.72
slʌŋ slung 0.69
slʌɹɪ slurry 0.67
klʌtəɹɪŋ cluttering 0.64
lʌmbəd lumbered 0.64
plʌmpt plumped 0.62
flʌkt͡ʃʊeɪʃn̩z fluctuations 0.62
lʌɡ lug 0.62
lʌvbɜːdz lovebirds 0.60
blʌndəz blunders 0.58
blʌdθɜːstɪ bloodthirsty 0.58
lʌkɪə luckier 0.58
flʌft fluffed 0.57
flʌʃɪz flushes 0.57
plʌsɪz pluses 0.57
plʌndəd plundered 0.55
ɡlʌt glut 0.54
ɪəplʌɡz earplugs 0.53
flʌkt͡ʃʊeɪtɪŋ fluctuating 0.52
slʌʃ slush 0.52
blʌstə bluster 0.50
klʌbd clubbed 0.47
lʌmbə lumber 0.47
plʌnd͡ʒɪz plunges 0.46
blʌʃt blushed 0.44
plʌvə plover 0.43
flʌkt͡ʃʊeɪt fluctuate 0.43
lʌmbəɹɪŋ lumbering 0.42
lʌvlɪz lovelies 0.42
klʌstəd clustered 0.41
lʌmbəd͡ʒæk lumberjack 0.40
blʌʃɪz blushes 0.40
flʌɹɪʃɪz flourishes 0.40