Beta version

Words with ɹuː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
θɹuː through 879.60
ɹuːm room 396.98
ɡɹuːp group 154.64
tɹuːθ truth 81.32
ɹuːlz rules 71.14
θɹuːaʊt throughout 64.81
pɹuːv prove 59.75
fɹuːt fruit 53.23
ɹuːmz rooms 52.80
ɹuːf roof 52.57
kɹuː crew 52.22
ɹuːl rule 46.82
ɡɹuːps groups 44.11
ɪmpɹuːv improve 40.94
ɹuːt route 39.98
kɹuːʃl̩ crucial 39.75
tɹuːlɪ truly 38.37
tɹuːps troops 36.85
ɡɹuː grew 35.30
pɹuːvd proved 28.93
ɹuːtiːn routine 24.61
pɹuːf proof 21.84
ɹuːts roots 20.05
ɪmpɹuːvd improved 19.85
ɹuːd rude 18.84
θɹuː threw 18.63
dɹuː drew 16.97
ɪmpɹuːvmənt improvement 16.47
ɪmpɹuːvɪŋ improving 15.78
ɹuːld ruled 15.33
ɹuːbɪ ruby 13.78
ɹuːt root 13.61
pɹuːvɪŋ proving 12.48
kɹuːz cruise 12.36
skɹuː screw 11.35
ɹuːlɪŋ ruling 10.18
bɹuːtl̩ brutal 9.85
kɹuːz crews 9.68
əpɹuːvd approved 9.42
ɪmpɹuːvmənts improvements 8.94
əpɹuːvl̩ approval 8.91
skɹuːtɪnɪ scrutiny 8.72
ɹuːməz rumours 8.70
ɹuːts routes 8.33
pɹuːvn̩ proven 7.80
pɹuːvz proves 7.54
ɹuːbɑːb rhubarb 7.17
fɹuːts fruits 7.10
əpɹuːv approve 7.00
ɡɹuːm groom 6.59
ɹuːmə rumour 5.59
skɹuːd screwed 5.38
ɹuːθlɪs ruthless 5.15
ɡɹuːv groove 4.93
kɹuːʃəlɪ crucially 4.65
kɹuːd crude 4.55
ɡɹuːvɪ groovy 4.39
ɹuːlə ruler 4.29
fɹuːtɪ fruity 4.20
kɹuːseɪdəz crusaders 3.92
bɹuː brew 3.77
ɹuːtɪd rooted 3.71
bɹuːm broom 3.65
bɹuːɪŋ brewing 3.55
ɡɹuːmɪŋ grooming 3.49
ɹuːtiːnz routines 3.41
kɹuːsɪbl̩ crucible 3.40
kɹuːzɪŋ cruising 3.27
ɡɹuːsəm gruesome 3.24
tɹuːp troop 3.16
ɹuː roux 3.05
bɹuːzd bruised 2.79
bɹuːzɪŋ bruising 2.74
ɹuːləz rulers 2.72
skɹuːz screws 2.71
ɹuːfs roofs 2.68
bɹuːzɪz bruises 2.59
ɹuːtɪŋ rooting 2.54
ɹuːst roost 2.42
kɹuːseɪd crusade 2.34
bɹuːtəlɪ brutally 2.23
skɹuːdɹaɪvə screwdriver 2.19
tɹuːθfʊl truthful 2.14
bɹuːt brute 2.13
ɪmpɹuːvz improves 2.13
bɹuːtælətɪ brutality 2.11
tɹuːðz truths 2.09
ɹuːʒ rouge 2.01
pɹuːn prune 2.00
bɹuːz bruise 2.00
ɪntɹuːdə intruder 1.97
ʃɹuːd shrewd 1.75
ɹuːtiːnlɪ routinely 1.67
pɹuːnɪŋ pruning 1.59
tɹuːs truce 1.54
spɹuːs spruce 1.53
ɡɹuːmd groomed 1.48
ʃɹuː shrew 1.47
bɹuːd brood 1.44
skɹuːɪŋ screwing 1.44
ɪntɹuːʒn̩ intrusion 1.41
ɹuːlɛt roulette 1.41
ɹuːfɪŋ roofing 1.38
ɹuː rue 1.37
ɹuːstə rooster 1.35
fɹuːɪʃn̩ fruition 1.35
ɪntɹuːsɪv intrusive 1.27
pɹuːdn̩t prudent 1.25
tɹuːp troupe 1.22
fɹuːtfʊl fruitful 1.20
ɡɹuːvz grooves 1.20
bɹuːə brewer 1.19
kɹuːzɪz cruises 1.18
ɹuːməd rumoured 1.17
kɹuːtɒnz croutons 1.16
ʌnskɹuːpjʊləs unscrupulous 1.15
kɹuːsɪfaɪd crucified 1.13
kɹuːsɪfɪkʃn̩ crucifixion 1.09
ɡɹuːpɪŋ grouping 1.09
ɪkskɹuːʃɪeɪtɪŋ excruciating 1.03
stɹuːn strewn 1.01
ɹuːθlɪslɪ ruthlessly 0.96
bɹuːdɪŋ brooding 0.95
dɹuːɪdz druids 0.95
kɹuːzə cruiser 0.94
pɹuːnz prunes 0.94
kɹuːɪt cruet 0.93
ɹuːbɪz rubies 0.93
fɹuːɡl̩ frugal 0.91
ɪntɹuːdəz intruders 0.90
ʌnɹuːlɪ unruly 0.90
bɹuːd brewed 0.89
stɹuːdl̩ strudel 0.88
tɹuːθfʊlɪ truthfully 0.88
ɹuːmɪ roomy 0.88
kɹuːseɪdz crusades 0.85
ɪntɹuːd intrude 0.83
kɹuːseɪdə crusader 0.83
skɹuːd͡ʒ scrooge 0.82
ɹuːdɪmɛntəɹɪ rudimentary 0.82
tɹuːpə trooper 0.82
dɹuːɪd druid 0.81
pɹuːdn̩s prudence 0.75
ɡɹuːmz grooms 0.74
bɹuːzə bruiser 0.73
kɹuːsɪfɪks crucifix 0.73
stɹuːθ strewth 0.72
bɹuːəz brewers 0.71
ɡɹuːpt grouped 0.70
bɹuːnɛt brunette 0.67
spɹuːst spruced 0.65
fɹuːtɪŋ fruiting 0.65
tɹuːpɪŋ trooping 0.64
ɹuːlɪŋz rulings 0.62
bɹuːmstɪk broomstick 0.61
ʌnskɹuː unscrew 0.61
kɹuːdlɪ crudely 0.60
ɹuːz ruse 0.60
əpɹuːvz approves 0.59
ʃɹuːz shrews 0.58
dɹuːlɪŋ drooling 0.57
fɹuːtlɪs fruitless 0.56
pɹuːnd pruned 0.54
pɹuːfɪŋ proofing 0.53
ɡɹuːvɪŋ grooving 0.50
ɹuːtɪd routed 0.50
tɹuːpəz troopers 0.50
ɹuːdnɪs rudeness 0.48
ɹuːpiːz rupees 0.48
ɪntɹuːdɪŋ intruding 0.47
əkɹuːd accrued 0.47
ɹuːmətɪzəm rheumatism 0.47
ɹuːstɪŋ roosting 0.47
ɹuːdlɪ rudely 0.46
dɹuːl drool 0.46
ɡɹuːpɪz groupies 0.46
kɹuːzd cruised 0.45
əpɹuːvɪŋ approving 0.44
fɹuːtkeɪk fruitcake 0.44
tɹuːənsɪ truancy 0.41
bɹuːmz brooms 0.41
kɹuːsɪfaɪ crucify 0.40