Beta version

Words with tə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
tədeɪ today 909.15
ɑːftə after 871.49
təɡɛðə together 401.63
təʊld told 326.10
tənaɪt tonight 282.05
təmɒɹəʊ tomorrow 181.20
təwɔːdz towards 137.47
ɑːftənuːn afternoon 114.60
təʊtl̩ total 94.11
ɪntənæʃənl̩ international 92.57
aɪtəmz items 73.01
təʊtl̩ɪ totally 72.54
stəʊn stone 68.78
aɪtəm item 50.11
ʌlstə ulster 44.22
ɪntəvjuː interview 39.30
æktə actor 34.39
təɹɪfɪk terrific 26.96
iːstən eastern 26.56
ɛntə enter 26.48
ɔːtəm autumn 25.96
stəʊlən stolen 25.59
stəʊnz stones 24.45
ɑːftəwədz afterwards 24.35
ɛntəteɪnmənt entertainment 21.23
ɪnstəns instance 20.62
təʊst toast 18.56
təmɑːtəʊ tomato 18.50
æktəz actors 18.33
stətɪstɪks statistics 17.56
təmɑːtəʊz tomatoes 16.83
ɔːltəɡɛðə altogether 16.12
ɛntəd entered 15.35
təʊn tone 15.24
təʊz toes 14.98
stəʊl stole 13.99
ɛntəpɹaɪz enterprise 13.58
ɪntəvɛnʃn̩ intervention 12.94
stəbɪlətɪ stability 12.72
stəʊk stoke 12.27
ɛntəteɪnɪŋ entertaining 12.00
təʊ toe 11.96
stətɪstɪkəlɪ statistically 11.94
ʌtəlɪ utterly 11.75
ɪnstənt instant 11.34
təʊbɪ toby 10.59
ɛntəɹɪŋ entering 10.37
aʊtə outer 10.16
ɪnstəntlɪ instantly 9.79
ɪntəvjuːd interviewed 9.50
ɪntəvjuːz interviews 9.17
ɔːtəmætɪk automatic 9.07
təʊl toll 8.67
ɔːtəmætɪkəlɪ automatically 8.56
ɛntəteɪn entertain 7.26
ɒbstəkl̩ obstacle 6.72
ɔɪstə oyster 6.67
təbækəʊ tobacco 6.67
ɒtəz otters 6.43
ɔɪstəz oysters 6.35
ɒtə otter 6.33
ɪntəɹʌpt interrupt 6.30
tətuː tattoo 6.05
ɒktəpəs octopus 5.98
ɪntəviːn intervene 5.94
ʌtə utter 5.19
ɪntənæʃn̩əlɪ internationally 5.06
təʊd toad 4.92
ætəmz atoms 4.90
ɔːltə alter 4.83
ɪntəvl̩ interval 4.65
stəʊv stove 4.64
ɪntəfɪə interfere 4.51
ɑːftəmæθ aftermath 4.41
ɛntəteɪnd entertained 4.29
ætəm atom 4.10
ɒbstəkl̩z obstacles 3.98
ɔːltə altar 3.79
ɛntəteɪnə entertainer 3.75
təʊ tow 3.72
ɔːltəd altered 3.69
ɔːtəɡɹɑːf autograph 3.66
ʌptədeɪt up-to-date 3.47
təʊkən token 3.45
ɪntəɹækt interact 3.28
ɪntəfɪəɹɪŋ interfering 3.27
ɔːtəʊbaɪɒɡɹəfɪ autobiography 3.25
ɪntəɹʌptɪd interrupted 3.23
ɪntəɹækʃn̩ interaction 3.21
ɪntəfɪəɹəns interference 3.19
ɪnstəleɪʃn̩ installation 3.16
ɪntəvjuːɪŋ interviewing 3.15
təwɔːd toward 3.12
ɪntəɹɪm interim 3.12
ɑːtəɹɪ artery 3.08
stətɪstɪk statistic 3.05
ɛntəz enters 2.96
ɪnstənsɪz instances 2.84
ɔːtəʊ auto 2.73
tətuːz tattoos 2.71
təʊstɪd toasted 2.67
ɪnstəbɪlətɪ instability 2.66
ɛkstəsɪ ecstasy 2.54
ɪntəɹʌptɪŋ interrupting 2.53
iːstəlɪ easterly 2.52
ɛntəpɹaɪzɪz enterprises 2.52
ɪntəɹæktɪv interactive 2.42
æstəɹɔɪd asteroid 2.33
stəʊks stokes 2.24
iːtə eater 2.19
ɛntətɪ entity 2.13
təʊnz tones 2.09
ɔːtəɡɹɑːfs autographs 2.08
ɪntəviːnd intervened 2.04
təʊstə toaster 1.97
təɹɛnʃl̩ torrential 1.94
iːtəz eaters 1.93
ɑːtəɹɪz arteries 1.82
ɪntəviːnɪŋ intervening 1.82
ɪntəvɛnʃn̩z interventions 1.79
ɪntənæʃənl̩z internationals 1.75
ɔːltəneɪt alternate 1.74
təʊtəm totem 1.73
təʊdz toads 1.70
ɪntəsɛpt intercept 1.70
ɛntəteɪnəz entertainers 1.69
ɑːftəlaɪf afterlife 1.63
ɪntəvl̩z intervals 1.59
stəʊnd stoned 1.56
stəʊnwɛə stoneware 1.56
ɔːltəɹeɪʃn̩z alterations 1.56
ɪntəsɛptɪd intercepted 1.53
təkiːlə tequila 1.53
stəʊnwɜːk stonework 1.51
ɑːftənuːnz afternoons 1.48
təʊd towed 1.48
təʊlz tolls 1.44
ɪntəfeɪs interface 1.43
tətuːd tattooed 1.43
təɹɛstɹɪəl terrestrial 1.43
təɹæntjʊlə tarantula 1.42
ʌntəʊld untold 1.41
ɔːtəʊmeɪtɪd automated 1.38
ɪntəɹæktɪŋ interacting 1.37
ɑːftəʃeɪv aftershave 1.37
təbuː taboo 1.36
ɔːtəməʊbiːl automobile 1.30
æstəɹɔɪdz asteroids 1.29
ɪntəɹʌpʃn̩ interruption 1.28
təʊneɪlz toenails 1.27
təʊtl̩z totals 1.23
ɪntəlɛkt intellect 1.22
ɛntəpɹaɪzɪŋ enterprising 1.19
stətɪstɪkl̩ statistical 1.15
ɒtəʊmən ottoman 1.14
ɪnstəleɪʃn̩z installations 1.06
ɔːltəɹɪŋ altering 1.06
ɪntəlɛktjʊəlɪ intellectually 1.01
ɪntəlɛktjʊəlz intellectuals 1.01
təʊtl̩ɪŋ totalling 1.00
təʊɪŋ towing 1.00
ɔːtəpsɪ autopsy 0.99
təʊstɪŋ toasting 0.98
stəʊkə stoker 0.97
təʊnd toned 0.94
stəʊ stow 0.93
ʌntəwɔːd untoward 0.91
ɪntəvjuːə interviewer 0.90
ɪntəfɪəd interfered 0.87
təʊkənz tokens 0.87
ɪntəkɔːs intercourse 0.85
ɪntəɹʌpʃn̩z interruptions 0.83
stəʊnɪ stony 0.83
ɪntəsɛpʃn̩ interception 0.82
ɪntəmiːdɪeɪt intermediate 0.81
təduː to-do 0.79
eɪɔːtə aorta 0.78
ɔːtəʊbaɪəʊɡɹæfɪkl̩ autobiographical 0.76
təɡɛðənɪs togetherness 0.76
stəʊnmeɪsn̩ stonemason 0.75
ɪntət͡ʃeɪnd͡ʒ interchange 0.72
stəʊt stoat 0.69
təɹɪfɪkəlɪ terrifically 0.68
ɔːltəkeɪʃn̩ altercation 0.67
təʊpjəɹɪ topiary 0.64
ɔːltəneɪtɪŋ alternating 0.62
ɛntətɪz entities 0.60
stəʊɪk stoic 0.60
ʌtəd uttered 0.59
stəʊnmeɪsn̩z stonemasons 0.58
ɪntətwaɪnd intertwined 0.58
təʊneɪl toenail 0.58
æltəʊ alto 0.56
ɪntəɹækʃn̩z interactions 0.56
təɹæntjʊləz tarantulas 0.56
ɑːtəz afters 0.55
ɛntəteɪnmənts entertainments 0.54
ɪntəlɒkɪŋ interlocking 0.53
ɔːtəməʊbiːlz automobiles 0.52
təʊt tote 0.52
təbuːz taboos 0.52
ɪntəkɒm intercom 0.51
təʊtælətɪ totality 0.51
təɹiːn tureen 0.50
stəʊkt stoked 0.49
stəʊvz stoves 0.49
təʊm tome 0.49
ɪntəpleɪ interplay 0.48
ɪntəluːd interlude 0.48
ɔːltəɹeɪʃn̩ alteration 0.47
ɔːltəz alters 0.46
stəʊnɪŋ stoning 0.46
ɑːftəθɔːt afterthought 0.46
ɪnstənteɪnjəs instantaneous 0.46
təʊtælɪtɛəɹɪən totalitarian 0.45
stəʊnwɔːl stonewall 0.43
ɑːftəteɪst aftertaste 0.43
ɪntəmɪtənt intermittent 0.43
təʊtl̩d totalled 0.42
ɪnstənteɪnjəslɪ instantaneously 0.40
ətəʊnmənt atonement 0.40
ɔːtəʊkɹætɪk autocratic 0.40
aɪənstəʊn ironstone 0.39
təʊpæz topaz 0.39
ætəbɔɪ attaboy 0.39