Beta version

Words with dʌ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
dʌn done 976.10
dʌbl̩ double 124.56
dʌk duck 33.87
ɪndʌstɹɪəl industrial 30.46
ædʌlt adult 25.33
dʌst dust 24.31
ædʌlts adults 18.75
dʌbl̩juː w 13.46
dʌzn̩ dozen 12.51
dʌɡ dug 11.71
dʌbl̩d doubled 10.94
dʌl dull 10.90
dʌzn̩z dozens 10.55
dʌmp dump 10.09
dʌmpt dumped 9.95
dʌks ducks 8.47
dʌt͡ʃɪs duchess 7.80
dʌbl̩z doubles 7.29
dʌm dumb 7.07
dʌmɪ dummy 5.94
dʌmpɪŋ dumping 5.77
dʌstɪ dusty 5.20
dʌŋ dung 3.51
dʌŋk dunk 3.09
dʌf duff 2.98
ɪndʌld͡ʒ indulge 2.96
dʌblɪŋ doubling 2.93
dʌstɪd dusted 2.92
dʌstɪŋ dusting 2.60
dʌn dun 2.58
dʌbd dubbed 2.52
dʌsk dusk 2.52
ʌndʌn undone 2.45
dʌmplɪŋz dumplings 2.05
dʌmɪz dummies 2.01
dʌb dub 1.97
əbdʌktɪd abducted 1.86
dʌstbɪn dustbin 1.84
dʌθ doth 1.61
dʌmps dumps 1.55
ædʌlthʊd adulthood 1.53
dʌkɪŋ ducking 1.46
dʌbl̩dɛkə double-decker 1.46
æbdʌkʃn̩ abduction 1.41
dʌnd͡ʒən dungeon 1.37
dʌstə duster 1.37
dʌblɪ doubly 1.35
ɪndʌld͡ʒənt indulgent 1.27
ɪndʌld͡ʒəns indulgence 1.26
ədʌltəɹɪ adultery 1.15
dʌkɪ ducky 1.13
dʌklɪŋ duckling 1.08
dʌbl̩ɡleɪzd double-glazed 1.08
dʌvz doves 1.03
ɪndʌld͡ʒɪŋ indulging 1.00
dʌmplɪŋ dumpling 0.99
ɪndʌkʃn̩ induction 0.96
dʌklɪŋz ducklings 0.96
aʊtdʌn outdone 0.92
ɪndʌld͡ʒd indulged 0.86
dʌkt ducked 0.81
dʌt͡ʃɪ duchy 0.70
dʌkt duct 0.70
dʌd dud 0.67
dʌbl̩t͡ʃɛk double-check 0.62
ɪndʌstɹɪəlɪst industrialist 0.62
ɪndʌstɹɪəs industrious 0.60
dʌnd͡ʒənz dungeons 0.56
dʌŋkɪŋ dunking 0.53
dʌst dost 0.50
ɪndʌstɹɪəlɪsts industrialists 0.44
dʌstmən dustman 0.43
dʌskɪ dusky 0.43
dʌmə dumber 0.40