Beta version

Words with lɪ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
lɪtl̩ little 1082.62
əʊnlɪ only 1045.03
lɪv live 317.63
klɪə clear 232.89
ɜːlɪ early 210.71
lɪvɪŋ living 205.18
lɪsn̩ listen 178.24
lɪŋk link 169.29
lɪvz lives 153.53
ɜːlɪə earlier 128.60
klɪəlɪ clearly 102.53
lɪst list 90.28
lɪvd lived 82.62
lɪbəɹəl liberal 67.86
lɪft lift 56.07
lɪtəɹəlɪ literally 55.11
lɪsnɪŋ listening 46.19
splɪt split 43.12
lɪb lib 37.37
ɛlɪmənt element 28.63
lɪmɪt limit 27.43
ɛlɪmənt elements 25.82
lɪmɪtɪd limited 24.79
klɪf cliff 23.62
ɛlɪfənt elephant 21.84
slɪp slip 21.51
lɪŋks links 20.31
ælɪɡeɪʃn̩z allegations 19.81
ɒlɪv olive 19.33
klɪəd cleared 18.15
klɪp clip 18.07
lɪlɪ lily 17.93
lɪkwɪd liquid 17.86
ʌɡlɪ ugly 16.88
lɪŋkt linked 16.17
lɪd lid 14.61
lɪtəɹət͡ʃə literature 14.57
æplɪkeɪʃn̩ application 14.46
lɪsn̩d listened 14.29
lɪstɪd listed 14.29
lɪvə liver 13.51
lɪps lips 13.34
lɪftɪd lifted 13.21
klɪəɹɪŋ clearing 13.12
ɛlɪɡənt elegant 12.94
slɪpt slipped 12.49
ɛlɪfənts elephants 11.60
lɪmɪts limits 11.60
klɪk click 11.55
ɡlɪmps glimpse 11.07
flɪp flip 10.81
lɪbətɪ liberty 10.71
lɪt lit 10.48
lɪftɪŋ lifting 9.95
lɪd͡ʒɪtɪmət legitimate 9.42
ɪmplɪkeɪʃn̩z implications 9.33
ɜːlɪɪst earliest 9.28
klɪnɪkl̩ clinical 9.15
klɪnɪk clinic 8.76
lɪtə litter 8.53
ɪmplɪmɛnt implement 8.38
ɛndlɪs endless 8.28
klɪfs cliffs 8.10
æplɪkeɪʃn̩z applications 8.10
lɪp lip 8.06
lɪɹɪks lyrics 7.88
ɒmlɪt omelette 7.46
lɪsts lists 7.35
lɪk lick 7.32
klɪəɹə clearer 7.14
flɪk flick 7.09
slɪpəɹɪ slippery 6.90
lɪfts lifts 6.55
lɪtəɹəɹɪ literary 6.45
slɪpɪŋ slipping 6.32
slɪm slim 6.27
ɪlɪmɪneɪtɪd eliminated 6.07
ɪmplɪmɛntɪd implemented 5.91
klɪəɹəns clearance 5.70
blɪŋk blink 5.54
klɪps clips 5.35
lɪzəd lizard 5.33
blɪts blitz 5.17
əʊpn̩lɪ openly 5.08
klɪəz clears 4.94
ɒblɪɡeɪʃn̩ obligation 4.88
splɪtɪŋ splitting 4.86
ælɪɡeɪʃn̩ allegation 4.78
ælɪ alley 4.78
lɪm limb 4.67
blɪs bliss 4.63
slɪk slick 4.22
ɡlɪtə glitter 4.20
lɪpstɪk lipstick 4.15
lɪbəɹəlz liberals 4.12
ɪlɪmɪneɪt eliminate 4.07
ɛlɪd͡ʒəbl̩ eligible 4.03
lɪŋkɪŋ linking 3.96
flɪpɪŋ flipping 3.95
lɪmz limbs 3.95
splɪts splits 3.86
slɪpəz slippers 3.78
klɪŋ cling 3.70
slɪps slips 3.56
flɪnt flint 3.52
ɒlɪvz olives 3.42
iːvn̩lɪ evenly 3.37
lɪbəɹeɪʃn̩ liberation 3.21
ɛlɪɡəns elegance 3.13
lɪkɪŋ licking 3.12
klɪŋɪŋ clinging 3.09
ɒblɪɡeɪʃn̩z obligations 3.03
lɪkə liquor 3.02
lɪnɪn linen 3.00
lɪtəɹəsɪ literacy 2.90
lɪbətɪz liberties 2.89
lɪŋ ling 2.86
lɪsn̩əz listeners 2.76
lɪnt͡ʃ lynch 2.73
ɪmplɪmɛntɪŋ implementing 2.71
ɒdlɪ oddly 2.71
lɪsn̩z listens 2.70
ɪmplɪmɛnteɪʃn̩ implementation 2.67
lɪzədz lizards 2.66
ɪlɪmɪneɪʃn̩ elimination 2.63
ɛlɪveɪtɪd elevated 2.59
klɪpt clipped 2.45
ɪklɪps eclipse 2.44
ɪmplɪkeɪʃn̩ implication 2.43
ɪksplɪsɪt explicit 2.41
ɡlɪtəɹɪŋ glittering 2.40
flɪŋ fling 2.39
ɪŋklɪŋ inkling 2.37
lɪd͡ʒɪtɪməsɪ legitimacy 2.35
slɪpɪ slippy 2.35
lɪmbəʊ limbo 2.35
lɪkəɹɪs liquorice 2.30
flɪpt flipped 2.28
lɪstɪŋ listing 2.25
lɪmp limp 2.24
lɪbəɹeɪtɪd liberated 2.19
slɪŋ sling 2.19
ɛndlɪslɪ endlessly 2.18
lɪŋɡəʊ lingo 2.18
blɪp blip 2.14
ʌnlɪmɪtɪd unlimited 2.13
lɪkjʊə liqueur 2.10
ɪnlɪstɪd enlisted 2.07
ælɪbaɪ alibi 2.07
æplɪkənts applicants 2.04
lɪmɪteɪʃn̩z limitations 2.03
lɪeɪzən liaison 2.02
lɪɹɪk lyric 2.01
klɪnɪks clinics 2.01
lɪtəd littered 2.00
ɔɪlɪ oily 1.99
lɪŋɡəɹɪŋ lingering 1.94
klɪnt͡ʃ clinch 1.93
lɪdz lids 1.93
klɪks clicks 1.92
ɪlɪd͡ʒɪtɪmət illegitimate 1.92
ɡlɪmə glimmer 1.91
lɪtəɹəl literal 1.84
ɛlɪveɪtə elevator 1.83
klɪkt clicked 1.81
lɪlɪz lilies 1.80
flɪkt flicked 1.80
slɪd slid 1.79
lɪŋɡə linger 1.77
klɪkɪŋ clicking 1.75
ælɪluːjə alleluia 1.74
flɪkɪŋ flicking 1.70
ʌplɪftɪŋ uplifting 1.68
ɛlɪveɪʃn̩ elevation 1.67
lɪmɪtɪŋ limiting 1.67
əblɪvɪəs oblivious 1.67
ælɪɡeɪtə alligator 1.61
blɪŋkɪŋ blinking 1.61
lɪvɪd livid 1.60
lɪɹɪkl̩ lyrical 1.59
flɪpəz flippers 1.58
slɪpə slipper 1.56
slɪt slit 1.55
flɪks flicks 1.54
blɪstəz blisters 1.53
flɪpə flipper 1.52
blɪzəd blizzard 1.47
lɪŋks lynx 1.46
ælɪweɪ alleyway 1.43
plɪnθ plinth 1.43
lɪbəɹeɪtɪŋ liberating 1.40
blɪstəɹɪŋ blistering 1.38
lɪkwɪdz liquids 1.35
lɪkwɪdətɪ liquidity 1.35
lɪsn̩ə listener 1.34
ɡlɪmpsɪz glimpses 1.32
lɪməziːn limousine 1.30
ɛlɪmɛntəɹɪ elementary 1.28
lɪvəɹɪ livery 1.28
ɜːθlɪ earthly 1.26
ɪksplɪsɪtlɪ explicitly 1.25
flɪps flips 1.23
lɪməɹɪk limerick 1.22
aɪlɪdz eyelids 1.21
lɪmpɪŋ limping 1.19
ɪlɪsɪt illicit 1.18
splɪnt splint 1.16
lɪkt licked 1.16
lɪbəɹeɪt liberate 1.11
ɛlɪveɪt elevate 1.09
ɪmplɪkeɪtɪd implicated 1.09
əblɪvɪən oblivion 1.09
klɪnt͡ʃt clinched 1.09
lɪkwɪdeɪʃn̩ liquidation 1.08
ɪnklɪneɪʃn̩ inclination 1.04
flɪpflɒps flip-flops 1.04
aʊəlɪ hourly 1.03
ɪmplɪmɛnts implements 1.01
aɪlɪd eyelid 1.00
lɪmɪteɪʃn̩ limitation 1.00
ɡlɪsnɪŋ glistening 1.00
lɪvəz livers 1.00
flɪkə flicker 0.98
flɪkəɹɪŋ flickering 0.97
ɪlɪtəɹət illiterate 0.97
lɪd͡ʒɪtɪmətlɪ legitimately 0.97
lɪnɪə linear 0.97
ɒmlɪts omelettes 0.96
flɪmzɪ flimsy 0.96
lɪd͡ʒɪt legit 0.96
lɪtɪɡeɪʃn̩ litigation 0.96
klɪəɹɪst clearest 0.95
blɪstə blister 0.93
æŋɡlɪŋ angling 0.93
æptlɪ aptly 0.93
klɪpɪŋ clipping 0.93
lɪbəɹəlɪzəm liberalism 0.90
klɪnɪkəlɪ clinically 0.90
əlɪtəɹətɪv alliterative 0.88
lɪɡəmənt ligament 0.86
splɪntə splinter 0.85
lɪftɒf lift-off 0.84
blɪsfʊlɪ blissfully 0.84
klɪəɹənsɪz clearances 0.83
lɪndən linden 0.83
lɪtəɹət literate 0.82
lɪmɪtlɪs limitless 0.82
slɪmə slimmer 0.80
ɪlɪmɪneɪtɪŋ eliminating 0.79
ɛəlɪftɪd airlifted 0.79
ɛlɪɡəntlɪ elegantly 0.76
ʌɡlɪɪst ugliest 0.76
əblɪtəɹeɪtɪd obliterated 0.75
slɪts slits 0.75
klɪəkʌt clear-cut 0.75
klɪpə clipper 0.74
eɪlɪŋ ailing 0.74
klɪpəz clippers 0.73
lɪnɪɪd͡ʒ lineage 0.73
slɪpstɹiːm slipstream 0.73
lɪntl̩ lintel 0.73
slɪmɪŋ slimming 0.72
lɪθɪəm lithium 0.72
ɡlɪnt glint 0.71
flɪnt͡ʃ flinch 0.70
lɪeɪz liaise 0.70
klɪŋz clings 0.69
ɪnlɪst enlist 0.69
æplɪkəbl̩ applicable 0.69
klɪŋk clink 0.69
lɪks licks 0.67
lɪtəɹɪŋ littering 0.67
slɪpʌp slip-up 0.67
æplɪkənt applicant 0.66
əblɪɡətəɹɪ obligatory 0.65
ælɪɡeɪtəz alligators 0.65
blɪtst blitzed 0.65
ɪklɪpst eclipsed 0.64
lɪɡəmənts ligaments 0.64
ɪmplɪsɪt implicit 0.64
lɪŋɡəz lingers 0.62
klɪpbɔːd clipboard 0.61
slɪðə slither 0.60
ɛlɪmɛntl̩ elemental 0.60
lɪŋɡwɪstɪk linguistic 0.60
blɪsfʊl blissful 0.58
eɪlɪəs alias 0.57
klɪpɪŋz clippings 0.57
ʌplɪft uplift 0.56
ɛlɪd͡ʒəbɪlətɪ eligibility 0.56
flɪpənt flippant 0.55
ælɪz alleys 0.55
ælɪweɪz alleyways 0.54
blɪŋkt blinked 0.54
lɪeɪzɪŋ liaising 0.54
ɡlɪməz glimmers 0.54
slɪvə sliver 0.54
æmplɪfaɪə amplifier 0.53
lɪmbəɹɪŋ limbering 0.52
blɪzədz blizzards 0.51
əflɪktɪd afflicted 0.50
splɪntəz splinters 0.50
æmplɪfaɪd amplified 0.49
flɪŋɪŋ flinging 0.49
slɪŋkɪ slinky 0.48
ɛəlɪft airlift 0.48
ɜːθlɪŋz earthlings 0.48
ɡlɪmpst glimpsed 0.47
lɪtəz litters 0.47
klɪfhæŋə cliffhanger 0.47
aʊtlɪv outlive 0.45
blɪŋkəz blinkers 0.45
ælɪɡəɹɪ allegory 0.45
klɪnt͡ʃə clincher 0.44
ɡlɪtəz glitters 0.44
lɪmpɪt limpet 0.44
lɪtməs litmus 0.44
lɪmf lymph 0.44
əflɪkʃn̩ affliction 0.44
slɪŋɪŋ slinging 0.43
klɪnt͡ʃɪŋ clinching 0.42
aʊtlɪvd outlived 0.42
lɪnt lint 0.41
lɪnsiːd linseed 0.41
lɪɹɪsɪst lyricist 0.41