Beta version

Words with sɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
sɛd said 1133.13
sɛkənd second 407.58
sɛt set 374.84
sɛnt͡ʃʊɹɪ century 173.44
sɛns sense 171.63
sɛl sell 165.88
sɛvn̩ seven 164.50
sɛntə centre 153.76
sɛkəndz seconds 124.69
ɪtsɛlf itself 105.21
sɛkɹətɹɪ secretary 104.94
sɛnt sent 103.87
sɛlɪŋ selling 101.24
sɛnd send 88.73
sɛktə sector 88.31
sɛntɹəl central 67.76
əksɛpt accept 67.35
sɛlf self 67.30
sɛvɹəl several 66.73
sɛks sex 62.44
æksɛs access 56.29
aʊəsɛlvz ourselves 55.53
ʌpsɛt upset 49.44
əsɛmblɪ assembly 45.74
sɛtɪŋ setting 44.47
ɪksɛpt except 43.78
sɛpəɹeɪt separate 42.21
sɛmɪ semi 39.61
sɛlɪbɹeɪt celebrate 34.12
sɛkʃn̩ section 33.65
sɛts sets 31.63
sɛndɪŋ sending 27.92
ɪsɛnʃl̩ essential 26.27
sɛnt͡ʃʊɹɪz centuries 25.39
sɛtl̩ settle 24.59
əksɛptɪd accepted 23.91
sɛtl̩d settled 23.36
sɛkʃʊəl sexual 21.95
sɛnsəbl̩ sensible 21.77
sɛntəns sentence 21.69
sɛʃn̩ session 21.53
ɪsɛnʃəlɪ essentially 21.45
sɛɹɪmənɪ ceremony 20.75
sɛntəz centres 19.40
sɛlɪbɹeɪtɪŋ celebrating 18.43
sɛlɪbɹeɪʃn̩ celebration 17.52
sɛksɪ sexy 17.27
sɛnsɪtɪv sensitive 16.67
sɛl cell 16.64
sɛlz cells 16.63
əsɛsmənt assessment 15.75
æksɛnt accent 14.32
əksɛptəbl̩ acceptable 13.92
ɪnsɛkts insects 13.65
sɛkəndlɪ secondly 13.23
sɛtl̩mənt settlement 12.81
sɛlɪbɹeɪtɪd celebrated 12.67
æsɛts assets 12.05
sɛlz sells 11.86
əbsɛst obsessed 11.77
sɛnt cent 11.54
sɛnt scent 10.66
sɛlɪbɹeɪʃn̩z celebrations 10.56
əsɛs assess 10.39
sɛkəndəɹɪ secondary 10.15
ɛksɛs excess 10.06
ɪksɛpʃənl̩ exceptional 9.79
sɛpəɹeɪtɪd separated 9.71
sɛnsɪz senses 9.07
sɛndz sends 8.87
sɛntənst sentenced 8.73
ɪksɛpʃn̩ exception 8.69
sɛntənsɪz sentences 8.65
sɛlfɪʃ selfish 8.57
ænsɛstəz ancestors 8.51
sɛnseɪʃənl̩ sensational 8.34
ʌpsɛtɪŋ upsetting 8.29
sɛkʃn̩z sections 8.21
sɛnseɪʃn̩ sensation 7.91
əbsɛʃn̩ obsession 7.32
ɪnsɛkt insect 7.11
sɛntɪmiːtəz centimetres 6.91
sɛvn̩θ seventh 6.69
æsɛt asset 6.68
sɛkɹətɹɪ sec 6.64
sɛtl̩ɪŋ settling 6.32
sɛntɪmɛntl̩ sentimental 6.31
sɛlə cellar 6.16
sɛʃn̩z sessions 6.11
sɛnsəs census 6.08
əksɛsəbl̩ accessible 5.94
ɪnsɛntɪv incentive 5.72
ɪksɛpʃn̩əlɪ exceptionally 5.63
ɪksɛsɪv excessive 5.44
əksɛptɪŋ accepting 5.26
sɛkʃʊəlɪ sexually 5.10
sɛtʌp set-up 5.01
sɛmɪtɹɪ cemetery 5.00
sɛpɹətlɪ separately 4.85
sɛktəz sectors 4.83
sɛlə seller 4.73
ɪksɛntɹɪk eccentric 4.69
sɛpəɹeɪʃn̩ separation 4.56
sɛləɹɪ celery 4.56
əsɛst assessed 4.07
sɛktɛəɹɪən sectarian 4.03
sɛsəmɪ sesame 4.01
sɛmɪfaɪnl̩ semifinal 3.98
sɛləz sellers 3.96
əsɛmbl̩d assembled 3.95
sɛntənsɪŋ sentencing 3.81
sɛnətə senator 3.78
sɛnɪt senate 3.77
sɛntɪmənt sentiment 3.70
sɛkʃʊælətɪ sexuality 3.60
ʌnsɛtl̩d unsettled 3.57
sɛlɪbɹeɪts celebrates 3.53
sɛkəndhænd second-hand 3.50
sɛntəd centred 3.46
ɪnsɛntɪvz incentives 3.46
sɛntəpiːs centrepiece 3.30
əksɛptəns acceptance 3.28
sɛtbæk setback 3.26
æbsɛnt absent 3.25
sɛkjʊlə secular 3.24
əksɛpts accepts 3.17
sɛpəɹeɪtɪŋ separating 3.13
sɛtl̩mənts settlements 3.07
sɛɹɪməʊnjəl ceremonial 3.03
sɛɹɪmənɪz ceremonies 2.95
əsɛsɪŋ assessing 2.93
əksɛsəɹɪz accessories 2.84
aʊtsɛt outset 2.67
sɛnts cents 2.57
sɛtl̩z settles 2.50
sɛntɪɡɹeɪd centigrade 2.49
æksɛnts accents 2.48
sɛmɪfaɪnl̩z semifinals 2.48
əksɛləɹeɪʃn̩ acceleration 2.47
sɛnsəz sensors 2.46
sɛtləz settlers 2.41
ænsɛstə ancestor 2.40
əksɛləɹeɪt accelerate 2.39
sɛpɹəts separates 2.39
sɛtɪŋz settings 2.38
əsɛmbl̩ assemble 2.35
sɛkstən sexton 2.30
sɛnsəblɪ sensibly 2.23
əsɛsmənts assessments 2.21
sɛlfɪstiːm self-esteem 2.19
ɒfsɛt offset 2.16
sɛɹɪbɹəl cerebral 2.15
ʌpsɛts upsets 2.14
əksɛsəɹɪ accessory 2.11
sɛnsɪŋ sensing 2.10
sɛldəm seldom 2.08
sɛkɹətɹɪz secretaries 2.07
sɛntɪd scented 2.02
sɛksɪst sexist 2.02
ɪsɛnʃl̩z essentials 1.97
sɛktɛəɹɪənɪzəm sectarianism 1.96
sɛlfkənteɪnd self-contained 1.93
sɛntɪmiːtə centimetre 1.92
sɛnsɪtɪvətɪ sensitivity 1.92
ɪksɛpʃn̩z exceptions 1.88
sɛnst sensed 1.87
sɛlfɪmplɔɪd self-employed 1.86
ɪksɛl excel 1.85
sɛvəd severed 1.83
əksɛləɹeɪtɪd accelerated 1.76
ʌnsɛtl̩ɪŋ unsettling 1.76
sɛntiːnəɹɪ centenary 1.74
sɛvn̩z sevens 1.74
sɛlfsəfɪʃn̩t self-sufficient 1.66
sɛlfdɪfɛns self-defence 1.65
sɛɡmɛnt segment 1.62
sɛmɪz semis 1.62
sɛnsə sensor 1.60
əsɛnt ascent 1.58
əksɛləɹeɪtə accelerator 1.54
sɛnsəʃɪp censorship 1.50
sɛɡɹɪɡeɪʃn̩ segregation 1.46
ænsɛstɹɪ ancestry 1.44
sɛnsəɹɪ sensory 1.44
sɛlaʊt sell-out 1.43
sɛvn̩tɪz seventies 1.42
sɛnətəz senators 1.40
sɛɡmɛnts segments 1.38
ɪnsɛnsətɪv insensitive 1.37
ɪksɛld excelled 1.35
sɛtiː settee 1.33
əksɛləɹeɪtɪŋ accelerating 1.28
ænsɛstɹəl ancestral 1.27
sɛlfkɒnfɪdəns self-confidence 1.26
ɑːsɛnɪk arsenic 1.26
sɛnəʊtɑːf cenotaph 1.26
əsɛndɪŋ ascending 1.23
sɛnsɪbɪlətɪ sensibility 1.22
ɒnsɛt onset 1.21
sɛntɪmənts sentiments 1.19
sɛptɪk septic 1.18
sɛntɹəlɪ centrally 1.17
sɛlflɪs selfless 1.16
sɛlfkɒnʃəs self-conscious 1.14
ɪnsɛns incense 1.13
sɛnsjʊəl sensual 1.11
sɛɡɹɪɡeɪtɪd segregated 1.10
əsɛmblɪŋ assembling 1.10
sɛdətɪv sedative 1.06
sɛdɪmənt sediment 1.04
sɛtbæks setbacks 1.03
sɛnə senna 1.03
ɪksɛsɪz excesses 1.02
sɛt sett 1.02
sɛmɪnɑː seminar 1.01
sɛksɪɪst sexiest 1.01
ɪnsɛpʃn̩ inception 1.00
ɪnsɛpəɹəbl̩ inseparable 0.98
sɛksɪz sexes 0.98
sɛləz cellars 0.98
sɛməliːnə semolina 0.97
sɛlfɹeɪzɪŋ self-raising 0.96
sɛkt sect 0.95
ɪnsɛt inset 0.94
sɛmɪnl̩ seminal 0.94
sɛksɪzəm sexism 0.93
sɛlvz selves 0.92
sɛnseɪʃn̩z sensations 0.92
sɛnslɪs senseless 0.89
sɛkəndklɑːs second-class 0.87
sɛntɪpiːd centipede 0.87
sɛndɒf send-off 0.86
ɪksɛsɪvlɪ excessively 0.84
sɛlfhɛlp self-help 0.82
əsɛndənsɪ ascendancy 0.81
ɪnsɛndjəɹɪ incendiary 0.80
sɛɹəneɪd serenade 0.79
əsɛmblɪz assemblies 0.76
əksɛsəbɪlətɪ accessibility 0.76
ɪnsɛnst incensed 0.76
æksɛʃn̩ accession 0.75
sɛlfkənfɛst self-confessed 0.75
əsɛnd ascend 0.73
sɛmɪtɹɪz cemeteries 0.72
sɛnsə censor 0.71
sɛkʃn̩d sectioned 0.70
sɛvn̩tiːn seventeen 0.68
sɛlfmeɪd self-made 0.68
sɛnts scents 0.67
sɛlfɹɪspɛkt self-respect 0.67
sɛntɹɪ sentry 0.67
sɛkɹətɛəɹɪət secretariat 0.64
əbsɛʃn̩z obsessions 0.63
sɛləʊteɪp sellotape 0.63
sɛkɹətɹɪd͡ʒɛnəɹəl secretary-general 0.62
əsɛsə assessor 0.62
sɛksɪə sexier 0.61
sɛndə sender 0.59
sɛlɪbəsɪ celibacy 0.59
əsɛnt assent 0.58
sɛntɪmɛntælətɪ sentimentality 0.58
sɛlfstaɪld self-styled 0.58
əsɛnʃn̩ ascension 0.57
sɛvə sever 0.57
sɛnsəd censored 0.56
sɛlfɪʃnɪs selfishness 0.56
sɛlfɹɪspɛktɪŋ self-respecting 0.56
sɛnsɪtɪvlɪ sensitively 0.56
sɛtə setter 0.55
sɛmɪnɑːz seminars 0.54
æksɛntjʊeɪt accentuate 0.54
sɛnsɪtɪvətɪz sensitivities 0.54
sɛkjʊləɹɪzəm secularism 0.52
sɛɹeɪtɪd serrated 0.52
əsɛndɪd ascended 0.50
sɛlɪbət celibate 0.50
sɛspɪt cesspit 0.50
sɛljʊlɔɪd celluloid 0.50
əsɛsɪz assesses 0.49
ɪnsɛst incest 0.49
sɛptə sceptre 0.48
sɛləʊfeɪn cellophane 0.48
ɛksɛntɹɪsətɪ eccentricity 0.48
sɛpəɹətɪst separatist 0.48
sɛnsəz censors 0.46
sɛnsjʊəs sensuous 0.46
əksɛləɹeɪts accelerates 0.45
sɛmstɹɪs seamstress 0.44
sɛmbləns semblance 0.43
sɛljʊlə cellular 0.43
sɛdɪmɛntəɹɪ sedimentary 0.43
sɛntjʊəɹɪən centurion 0.42
sɛvn̩tɪ seventy 0.41
ɪksɛptɪd excepted 0.40
sɛnsɪbɪlətɪz sensibilities 0.39