Beta version

Words with də from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
dəʊz does 1168.46
ʌndə under 394.64
ʌndəstænd understand 209.68
ɔːdə order 141.55
ɪndəstɹɪ industry 88.19
əʊldə older 57.03
ʌndəniːθ underneath 41.40
ʌndəstændɪŋ understanding 29.79
ɔːdəz orders 24.49
dəʊmɛstɪk domestic 23.28
ɛldəlɪ elderly 20.98
ʌndəstuːd understood 20.59
ʌndəɡɹaʊnd underground 20.26
ɔːdəd ordered 19.66
dəʊ dough 11.10
ʌndəwɔːtə underwater 10.53
ɪndəstɹɪz industries 9.66
ʌndəstændz understands 9.46
ʌndəkʌvə undercover 9.29
dəʊneɪʃn̩z donations 5.91
dəʊneɪʃn̩ donation 5.75
dəʊneɪt donate 5.71
dəʊm dome 5.42
ʌndəwɛə underwear 5.24
dəʊneɪtɪd donated 5.20
ʌndəlaɪɪŋ underlying 4.94
dəʊnə donor 4.90
ʌndəmaɪn undermine 4.67
dəʊs dose 4.59
ʌndəɹɛstɪmeɪt underestimate 4.40
ʌndəstændəbl̩ understandable 4.31
ʌndəteɪkɪŋ undertaking 4.14
ɛldə elder 4.00
dəʊmeɪn domain 3.77
dəʊl dole 3.69
ædəmənt adamant 3.58
ɔːdəɹɪŋ ordering 3.57
ʌndəteɪkən undertaken 3.47
dəʊnəz donors 3.42
ʌndəteɪk undertake 3.35
dəʊnʌt doughnut 3.16
ʌndəmaɪnd undermined 3.06
ʌndəpænts underpants 2.97
ʌndəstændəblɪ understandably 2.95
dəʊv dove 2.88
dəʊnʌts doughnuts 2.86
æbdəmɛn abdomen 2.77
ʌndəɹɛstɪmeɪtɪd underestimated 2.52
ʌndəɡəʊ undergo 2.32
ɔːdəlɪ orderly 2.28
ʌndəɡəʊɪŋ undergoing 2.25
ʌndədɒɡ underdog 2.24
ʌndəsteɪtmənt understatement 2.16
ʌndəmaɪnɪŋ undermining 2.15
ʌndəsaɪd underside 1.94
ɛldəz elders 1.91
dəʊp dope 1.89
ædə adder 1.81
ʌndəsteɪtɪd understated 1.70
ʌndəɡɒn undergone 1.64
ʌndəwɜːld underworld 1.61
əʊldən olden 1.55
dəʊneɪtɪŋ donating 1.54
ʌndəɡɹəʊθ undergrowth 1.51
ʌndəpɪnɪŋ underpinning 1.49
əʊdə odour 1.31
ʌndəlaɪn underline 1.31
ɛldəflaʊə elderflower 1.24
ʌndəmaɪnz undermines 1.21
ʌndəweɪt underweight 1.19
dəʊmɛstɪkeɪtɪd domesticated 1.18
ʌndəteɪkə undertaker 1.12
dəʊ doe 1.08
dəʊpɪŋ doping 1.07
ʌndədɒɡz underdogs 1.05
ʌndəlaɪnz underlines 0.99
ʌndəɹeɪtɪd underrated 0.99
ædəʊlɛsn̩t adolescent 0.98
ʌndəkʌt undercut 0.97
dəʊpɪ dopey 0.96
ʌndəlaɪnd underlined 0.95
ʌndəwɛnt underwent 0.93
dəʊsɪz doses 0.93
ʌndətuːk undertook 0.90
ʌndəɹeɪd͡ʒ underage 0.89
ʌndəpɪn underpin 0.89
ʌndəvæljuːd undervalued 0.88
ʌndəfʊt underfoot 0.86
ɔːldə alder 0.81
ʌndəpɪnd underpinned 0.80
ʌndəflɔː underfloor 0.76
ʌndəpɪnz underpins 0.75
dəʊzɪ dozy 0.75
dəʊsaɪl docile 0.74
ɑːdənt ardent 0.73
ædəz adders 0.71
dəʊdəʊ dodo 0.69
dəʊmɛstɪkəlɪ domestically 0.65
ʌndəɡɹæd͡ʒʊət undergraduate 0.62
dəʊmz domes 0.62
ʌndətəʊnz undertones 0.61
ædəʊlɛsn̩s adolescence 0.60
ʌndəbɛlɪ underbelly 0.60
ʌdəz udders 0.58
ʌndəɹɛstɪmeɪtɪŋ underestimating 0.55
ʌdə udder 0.55
ɔːdəbl̩ audible 0.53
ʌndəlaɪnɪŋ underlining 0.53
ʌndəpɹɪvɪlɪd͡ʒd underprivileged 0.52
dəmɪnjən dominion 0.52
ʌndədʌn underdone 0.50
ʌndəhænd underhand 0.50
dəʊmd domed 0.49
dəʊtɪŋ doting 0.49
ʌndəstʌdɪ understudy 0.49
ʌndəteɪkɪŋz undertakings 0.47
dəʊzɪŋ dozing 0.45
ʌndəteɪkəz undertakers 0.45
ædəɹeɪʃn̩ adoration 0.42
ʌndəɡɹæd͡ʒʊəts undergraduates 0.40
ʌndəɡəʊz undergoes 0.40
ʌndəkʌɹənt undercurrent 0.40